Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

XII. Mayský kalendář - 2012 | 2013 - Proroctví Mayského kalendáře a větry dějin v historii světových národů II.

MAYSKÁ PROROCTVÍ O EVROPĚ

Probuzení Severu se shodou okolností odehrálo současně s úpadkem klasických mayských sídlišť v Chiapasu a Guatemale, v čemž můžeme opět sledovat příklad mizení kultur při posunu baktúnu. Toto bylo ono známé 'tajuplné' zmizení Mayů, o němž jsme se již zmínili, k němuž podobně jako u zániku římské říše došlo při změně vlády sousedních Nebes. Jižní mayská kultura v té době prakticky zmizela, protože větry dějin už pro ni nevály příznivě.

Linie lidských dějin v Evropě a Mesoamerice se nápadně přesouvá severu v časové kosmologii Aztéků

Quetzalcoatl S počátkem tohoto nového Nebe se frontová linie lidských dějin jak v Evropě, tak v Mesoamerice nápadně přesunula k severu. V časové kosmologii Aztéků vládne 11. nebi Yohualticitl, bohyně Zrození, a znovuzrození Evropy v té době bylo skutečně na spadnutí. Také u Mayů v okolí Chichen-Itzá na severu Yucatánu a u Toltéků v Tule bylo toto období časem znovuzrození, jak je patrné z rozmachu kultu Quetzalcoatla, boha Světla. Pohyb, který je z perspektivy tradiční historie ještě nepochopitelnější než náhlé výboje Vikingů a zmizení Mayů, souvisí s děním na počátku následujícího 12. nebe. Je to doba vpádu Mongolů - nepočetného národa, který ještě o pár let dříve pásl dobytek v poušti Gobi.

Vpád Mongolů do Číny, Asie s Evropy souvisí s počátkem 12. nebe

Během krátké doby se jim však podařilo podrobit si Čínu a většinu Asie a dokonce vtrhnout do východní Evropy. Mongolské hordy před jejich výboji nic nezastavilo, dokud nedorazili k planetární dělicí čáře; i toto liché Nebe tedy započalo násilným pohybem z východu. Tomuto nebi vládl Tlahuizcalpantecuhtli, bůh jitra, který panuje v čase před svítáním. Na tomto místě bychom se měli krátce zastavit a uvědomit si dvě věci. Zaprvé v tomto časovém dějinném přehledu používáme chronologii Velkého cyklu, která je založena na túnu - roku sestávajícího z 360 dnů. Toto je důvod, proč je Evropa zasahována z východu přesně při přechodu mezi jednotlivými Nebesy.

I na základě Mayských proroctví byl Čingischán zvolen za muže minulého tisíciletí 

Čingischán | Vládce mongolské říše Ve stejném roce, kdy začalo 10. Nebe, se tedy Attila stal vládcem Hunů, a proto v roce 1223 dorazily do stejné části Evropy mongolské hordy. Kdybychom nicméně používali kalendář založený na solárním roku, pak bychom nebyli schopni tyto momenty popisovat s takovou přesností. Větry dějin, které rozdmýchávají božstva čtyřech světových stran, se tedy řídí chronologií založenou na túnech. Zadruhé je třeba vzít v úvahu obrovský dopad těchto násilných pohybů. Říše, kterou na počátku 12. nebe vytvořil Čingischán a jeho následovníci, zanechala na celé Asii a Rusku výrazné stopy na několik následujících století. Ne náhodou byl Čingischán v roce 1995 zvolen deníkem New York Times za muže minulého tisíciletí - pochopitelně nikoli pro své vybrané chování, ale kvůli vlivu, který jeho říše přinesla dějinám celého lidstva.

Mongolské vpády vytvořily na euroasijském kontinentu jednotný prostor pro výměnu informací mezi jednotlivými kulturami

Mongolské vpády vytvořily na euroasijském kontinentu jednotný prostor, v jehož rámci mohlo docházet k přesunu nejrůznějších jevů z východní Asie do Evropy, jako byl střelný prach, knihtisk - nebo mor. Je třeba si uvědomit, že dějinná hnutí, která se překrývají s přesuny baktúnů, nejsou nějaké podružné události vzkříšené ze zapomenutých stránek dějepisu, aby podpořily nějakou teorii. Mongolové vytvořili vůbec nejrozsáhlejší říši v lidských dějinách a pochyby, jež se odehrály na počátcích jiných baktunů, měli podobně dalekosáhlé následky. Konečně je tu poslední přesun baktúnu ve Velkém Cyklu, při němž nastupuje vláda 13. nebe. Tomu vládne Ometeotl / Omecinatl, nejvyšší stvořitelské božstvo, které mělo podobu dvojboha s mužskou a ženskou tváří, spojení principů jin a jang, které Aztékové nazývali též dvojbožstvem.

 

Třicetiletá válka patří mezi jedny z nejvýznamnějších pochopení principu mayského kalendáře a cyklického pojetí času, a pro nás tedy i prorocké hodnoty mayského kalendáře

Druhá pražská defenestrace de facto znamenala počátek třicetileté války Počátek vlády tohoto Nebe v roce 1618 je podél 12. poledníku poznamenán třicetiletou válkou, která nastala ve střední Evropě mezi katolíky a protestanty. V jejím průběhu se Švédsko po obsazení baltského pobřeží Ruska, dnešního Lotyšska a částí Pruska nakrátko stalo hlavní evropskou mocností. Snaha o západní expanzi byla rovněž patrná u založení švédských kolonií na severoamerickém kontinentu v roce 1638, v roce 13. nebe tedy rovněž začíná pohybem od dělicí planetární linie. Díky vpádu do Německa v druhé polovině třicetileté války sehrálo Švédsko rozhodující úlohu při přežití protestantského vyznání. Následkem toho se Holanďané pustili do boje za nezávislost na španělské koruně a Svatá říše římská, kterou budovali papežové kvůli vládě nad Evropou v posledních dvou baktúnech, pozbyla svou moc.

 

 Vytvoření nové lidské mentality je příznačné právě pro dnešní svět a přímo souvisí s Mayskými proroctvími 

Na pláni vědomí se vytvořila nová podoba mentality, která je příznačná pro dnešní svět. Z dosavadních výkladů je patrné, že jsou převážně pro evropské, což by mohlo vést k mylnému názoru, že mayský kalendář neplatí v jiných částech světa. Proč  došlo k omezení na evropský kontinent ? Jednak je tím omezený prostor, druhým pak snaha o potvrzení existence dělicí planetární linie, projekce kmene Světového stromu, který ze střední Evropy činí oblast, v níž jsou účinky energetických přesunů mayského kalendáře zvláště patrné. A třetím důvodem je to, že dějinné zvraty, které tu sledujeme, nelze považovat za žádná účelově naplněná proroctví, protože mayský kalendář nebyl v této části světa nikdy používán; evropské dějiny jsou tak objektivním důsledkem větrů dějin, které iniciuje Světový strom.