Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

I. Mayský kalendář - 2012 - Proroctví Mayského kalendáře a čas v mayských v proroctvích

Mayský kalendář a proroctví Mayského kalendáře o zrození nového věku v 21. století

 

Mayský kalendář a Mayská proroctví o době 21. století | Přesný čas online.cz

Mayský kalendář sdílí mnohé ze svých myšlenek s jinými duchovními tradicemi ve smyslu : "všichni jsme jedno", "život má hluboký smysl" nebo "Bůh je Láska". Přesto nelze přehlédnout, že má i své zcela jedinečné poselství: že osvícení Osvíceného zlatého věku se završuje "koncem času" a že všichni se na tomto procesu musíme podílet jako jeho spolutvůrci. Toto je nejzásadnější poselství mayského kalendáře pro dnešního člověka. Mnohá nedorozumění a zkreslené představy, stejně jako všeobecná skepse vůči jakémukoli proroctví však - alespoň prozatím - bránily mnohým v plném pochopení božského časového plánu. Jedním z typických omylů v souvislosti s mayským kalendářem je domněnka, že mayský kalendář má co říct jen těm, kdo se zajímají o mayskou kulturu.

Mayská proroctví a proroctví mayského kalendáře o 21. století 

Přesto je zájem o antropologii či starověké kultury jen sotva dostatečným důvodem ke zkoumání tohoto pozoruhodného kalendáře, který je především prorockým zdrojem, jež se dotýká každého člena našeho živočišného druhu, a to bez výjimky. Důvod je v tom, že mayský kalendář obsahuje univerzální pravdu, která je pravděpodobně mnohem naléhavějším tématem pro dnešní globální společnost, než byla pro samotné MayeMayský kalendář má jedinečný význam i pro pochopení řady jiných náboženských a filozofických tradic, které člověk na této planetě vytvořil.

Prorocká tradice mayského kalendáře a odkaz mayského kalendáře pro současného člověka

Jedním z důležitých aspektů mayského kalendáře je jeho prorocká tradice. Proroctví neboli schopnost předvídat budoucí děje je nicméně umění, na něž je v růmých částech světa a v různých časových údobích pohlíženo dosti rozdílně. Astrologie, kabala, numerologie či tarot jsou příklady prorockých nástrojů, které byly a dodnes zůstávají rozšířeny mezi prostým lidem i mocnými po celém světě. Prorocký obsah je rovněž přiznáván biblické knize Zjevení, tzv. biblickému číselnému kódu, ústním tradicím kmene Hopi, spisům Nostradama či Edgara Cayceho, k nimž byl sepsán již bezpočet výkladů, které měly ozřejmit jejich skrytá tajemství. O žádném z těchto zdrojů však nelze tvrdit, že je zcela jednoznačný, prostý jakékoli dvojsmyslnosti. Bez konkrétní časové osy je zcela nemožné posoudit, jsou-li předpovědi Mayů vztaženy k určitému okamžiku nebo se jedná o pouhou dodatečnou spekulaci jejich sepisovatele.
 

Mayský kalendář popisuje jednoznačný časový rozvrh, jakým způsobem funguje čas

 
Mayský kalendář představuje definitivní, zcela jednoznačný časový rozvrh, který nezatemňují žádné záludnosti. Každý, kdo má přístup k běžné encyklopedii, si může jeho platnost ověřit na základě faktů z biologické evoluce i historie. Standardním měřítkem,
jímž se hodnotí platnost vědecké teorie, je to, že ji lze empiricky ověřovat a jejím prostřednictvim co nejjasněji vysvětlovat co nejširší spektrum jevů. Jestliže uplatníme mayskou chronologii na dějinách lidstva, objevíme v nich zřetelný vlnový charakter. Příklady, jimiž tento fenomén v této knize ilustruji, jasně demonstrují, že žijeme ve vědomém vesmíru, jehož vnitřní inteligence se řídí přesným časovým plánem, podle něhož se lidské bytosti na této zemi vyvíjejí.
 

Mayská proroctví o velkém kosmickém plánu jsou popsána v proroctví mayského kalendáře

 
V tomto časovém plánu se nacházíme v předposledním Podsvětí (v osmém z devíti základních mayských časových cyklů), což znamená, že osud lidstva se musí zákonitě naplnit v necelých 10 letech: žijeme ve skutečné hodině stvoření! Stupeň, na němž se mayský kalendář shoduje s údaji modemí vědy a historickým výzkumem, je ve většině ohledů zarážející. Jedná se o nejdůležitější zdroj poznání o Kosmickém plánu, který má lidstvo k dispozici. A z tohoto závěru plyne, že rozšiřování povědomí o mayském kalendáři v jeho pravdivé, tj. empiricky ověřitelné podobě, je naléhavým úkolem dneška.
 

Vývoj vědomí a lidské podstaty v mayských prorocvích zaznamenaných v mayském kalendáři

 
Duchovní texty často opakují myšlenku, že "existuje mnoho rozdílných cest a žádná z nich není správná pro všechny" přestože je tato myšlenka pravdivá, jen zřídkakdy si lidé uvědomují, že to platí pouze v tom nejužším, individuálním smyslu. Jediný důvod pro existenci oněch různých "cest" tkví v tom, že existuje Kosmický časový plán, který určuje vývoj vědomí a podněcuje nás, abychom se na svých individuálních cestách vyvíjeli k jednomu společnému osudovému určení. Dnes stojíme tváří v tvář velké výzvě, jak své osobní cesty přizpůsobit vyššímu plánu, abychom naplnili brzkou lhůtu údělu završení lidského druhu.
 

Poselství kalendáře starých Mayů oslovuje desítky generací lidských bytostí

 
Poselství mayského kalendáře se proto hluboce dotýká nás všech. Duchovně smýšlející lidé tak mají dvojí volbu. Bud' mohou dále používat zavedené astronomické kalendáře a tak pohlížet na dějiny jako na řetězec náhodných událostí, nebo přijmout mayský kalendář, uvědomit si kontury Kosmického plánu a přizpůsobit se jeho evoluci vědomí. Významným důsledkem této pokračující evoluce je fakt, že představa o fixní "lidské přirozenosti" ve skutečnosti postrádá reálný základ. Rozdíly v úrovni vědomí mezi lidmi žijícími v různých Podsvětích jsou skutečné a naše dnešní vědomí je zcela nepodobné tomu, kterým kdysi disponovali starověcí Mayové. Stejně tak je nepodobné vědomí univerzálního lidství přicházejícího Zlatého věku. Naděje lidstva nespočívá v tom, že budou všichni náhle a samovolně změněni k lepšímu, nýbrž v tom, že vývoj vědomí lidstva podléhá kosmickému plánu, s nímž nelze manipulovat. Vnořit se do tohoto plánu prostřednictvím mayského kalendáře napomáhá jeho naplnění na individuální i kolektivní úrovni. Posun jinových a jangových polarit tohoto plánu navíc vysvětluje, proč na tento svět pohlížejí lidé jinak nejen v různých historických dobách, ale i mnohých koutech světa. 
 

Mayská proroctví a mayský kalendář popisuje přesné události 20. a 21. století s neuvěřitelnou přesností

 
V sedmém uinalu pátého túnu Galaktického podsvětí jsme svědky, jak je Západ zase jednou alespoň trochu úspěšný ve svém válečném tažení proti islámskému národu na Východě, jmenovitě Iráku, kde byl svržen režim Saddáma Husajna. Ve skutečnosti lze celé toto Podsvětí označit za období, které se v křesťanském jazyce nazývá Apokalypsa, a paradoxně se může ono apokalyptické Zvíře rekrutovat právě z těch, kteří se snaží poukazovat na zlo u jiných. Z prorocké nauky o čase lze o dalším vývoji současného Podsvětí vyčíst ještě daleko více, to však bude předmětem podrobného rozboru v dalších kapitolách. Toto osmé, Galaktické podsvětí je například v kontrastu k předchozímu období charakterizováno narůstajícím ekonomickým propadem a existují důvody, proč lze očekávat, že svět už nikdy nebude zažívat další delší období ekonomického růstu ...