Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

II. Mayský kalendář - 2012 - Proroctví Mayského kalendáře a čas v mayských v proroctvích

Mayský kalendář - 2012 - Proroctví Mayského kalendáře a čas v mayských v proroctvích - II : Původní mayský kontinent a odkaz starých Mayů

Seznámení s Mayskými mýty souvisí s původním mayským kontinentem

První seznámení s mýty, legendami a kosmologickými představami obyvatel starověké západní polokoule s sebou obvykle přináší velký zmatek. Mayové a Aztékové líčili vesmír sestávající z třinácti Nebes a devíti Podsvětí, s nimiž se naše dnešní uvažování jen těžce ztotožňuje. Naší první reakcí je pak obyčejně to, že na tyto představy začínáme pohlížet jako na pověry, které tvoří nevědecký pohled na svět národa, jenž o skutečnosti příliš nevěděl.

Znovu a znovu vstupují staří Mayové do zorného pole naší pozornosti, dokud nepochopíme, že se od nich máme co naučit 

Přesto nás zvláště Mayové nepřestávají překvapovat a mnozí badatelé docházejí k vnitřnímu přesvědčení, že tito naši předkové byli obdařeni mnohem hlubší moudrostí, než jakou disponuje naše současná civilizace. Znovu a znovu vstupují staří Mayové do zorného pole naší pozornosti a budou tak dost možná činit tak dlouho, dokud nepochopíme, že se od nich máme co naučit. Nicméně se zdá, že drtivá většina z nás není dostatečně vybavena k tomu, aby pochopila vnímání světa původních obyvatel Ameriky, a tak stále hledáme tam, kde se jen stěží můžeme dobrat nějakého porozumění. Jak se tedy máme duševně připravit, abychom byli schopni vstřebat poznání oněch původních Američanů? Odpověď je prostá: studiem zalkinu, posvátného kalendáře.

Posvátný Mayský kalendář Velký počet - posvátný kalendář Mayů a jejich proroctví nejen o roce 2012

Posvátný kalendář je hlavní cestou k myšlení vyspělých civilizací, které existovaly na západní polokouli před příchodem Evropanů. Po staletích útlaku původních obyvatel nám jejich dochovaný kalendář nabízí příležitost, jak vzkřísit k životu jejich řešení kosmické hádanky. Snažme se objasnit způsob, jakým se posvátnému kalendáři daří sjednotit ony výrazně protichůdné představy dnešních lidí o tom, co je to lidská bytost. Tzolkin nabízí jedinečný nástroj k naladění naší intuice s individuálním i kosmickým záměrem.

 Původní zeměpisná oblast života starých mayů a její náhlé opuštění je dodnes záhadou

Ve starověku tvořilo území mezi severním Mexikem až po Honduras jednotnou kulturní oblast, kterou dnešní archeologové obykle označují jako Mesoamerika. I když byli Mayové, Zapotékové, Mixtékové, Toltékové, obyvatelé Teotihuacánu a pozdní Mexičané (obvykle označovaní jako Aztékové) většinou politicky odděleni, lze snadno pozorovat, jak volně se po celém území šířily umělecké, architektonické a další vlivy. Existovaly zde čilé kontakty mezi obchodníky i nositeli věd a všechny kultury byly spolu těsně provázány. Je rovněž zřejmé, že obyvatelé Mesoameriky znali i okolní oblasti, jako jsou karibské ostrovy, vlastní severoamerický kontinent (tehdy označovaný jako "Želví ostrov") a rozsáhlé území Jižní Ameriky.

 Vlastnosti mayské civilizace a jeji odkaz pro člověka současnosti

Může vás napadnout otázka: Co tyto starověké civilizace odkazují dnešku? Jaké znalosti jsme od nich zdědili? Na první pohled to vypadá, že žádné, a jen málokdo se dnes odváží tvrdit, že by to bylo něco nepodstatného pro naše současné chápání světa. A tak i když si možná uvědomujeme úctu původních obyvatel Ameriky k přírodě, nemáme jak v dnešní době vnímat jednotu všeho stvořeného, která byla jejich kultuře vlastní. Zdá se, jako by cclá polovina světa, tedy západní polokoule (odečteme-li vliv Spojených států), neměla na globální kulturu dneška žádný vliv. Dokonce ani v Mexiku, kde dnes žije skoro polovina všech původních obyvatcl amerického kontinentu, není o duchovním vědění předků příliš známo. Proč tomu tak je? Nejbezprostřednější výklad nabízí téměř úplné vyhlazcní původních obyvatel Ameriky a jejich kultur.

Vyhlazení civilizace starých Mayů a odkaz mayské kultury pro současného člověka 

Když na Velký pátek roku 1519 přistál španělský conquistador Hernan Cortéz u východního pobřeží Mexika, čítala celková populace Mesoameriky odhadem 25 milionů osob; o století později to už byl sotva jeden milion. I když se pod tento úbytek podepsaly především choroby, které s scbou dobyvatelé přivezli, a jen částečně přímé vyvražďování obyvatclstva, důsledek byl stejný: civilizace Mayů byla v podstatě vyhlazena. Španělské osídlování rovněž znamenalo i kulturní zkázu. Křesťanští biskupové horlivě pálili veškeré nalezené texty Mayů, kteří bylí na západní polokouli jediní, kdo znal psaný jazyk a s jeho pomocí zaznamenával své nejvyspělejší myšlenky. Do dnešních dnů se dochovaly pouze čtyři rukopisy, které uníkly zkáze jen díky tomu, že se dostaly do Evropy v samých počátcích a dlouhá staletí ležely v zapomnění knihoven. Všechny tyto mayské knihy jsou kalendáře. Pálení knih bylo jen tím nejviditelnějším způsobem ničení starobylé civilizace. Conquistadoři a křesťanští kněží zakazovali všechny formy tradičního náboženství a způsobu života.

Pronásledování Mayů - členů mayské civilizace v některých oblastech pokračuje téměř do dnešních dnů 

V mnoha oblastech, například v dnešní Guatemale, pokračuje pronásledování Mayů téměř až do součanosti a většina tradičního vědění je veřejností zcela neznámá. Za takových okolností nepřekvapí, že dnes o poznání původních obyvatel nevíme prakticky nic a většina lidí ani netuší, že něco takového existovalo. Domnívají se, že kdyby Mayové znali něco, co je pro dnešní svět opravdu důležité, věděli bychom to. Je to ale vůbec možné? Jsou dnešní archeologové a antropologové skutečně schopni říct, co má pro nás hodnotu a co ne? Absolutní většina dnešních univerzitně vzdělaných badatelů bere za měřítko moderní vědu a poměřuje stupeň vyspělosti původních obyvatel Ameriky podle současných norem. Pokud bychom ovšem chtěli rozeznat skutečnou hodnotu znalostí starých Mayů, museli bychom to učinit právě naopak - museli bychom hodnotit kvalitu dnešních poznatků podle normy vědění těchto starověkých národů. Pouze za tohoto východiska jsme schopni si uvědomit, že lidstvo ztratilo přístup k nenahraditelné části svého dědictví - dědictví, které bylo buď zdeformováno, nebo špatně pochopeno.

Globální nedostatek o vědění Mayů způsobuje globální nerovnováhu 

Tento nedostatek poznatků o vědění původních mayských obyvatel Ameriky vytváří globální nerovnováhu. Zapudili jsme polovinu vlastního světa. Dnešní globální kultura se obecně nazývá termínem "západní", ve skutečnosti však tato západní součást, v její původní podobě, chybí. To je příčinou globální nerovnováhy na straně každého z nás - nedostatku porozumění, co to znamená lidská bytost a jaký je smysl života. To, že dnes označujeme globální kulturu jako "západní", nám pouze zavírá oči před skutečností, že západní pohled v oné skládačce citelně chybí.

Celkové chápání starověkého i moderního světa je ochuzena o poznatky starých mayských civilizací 

Tento drahocenný kousek nutně potřebujeme, abychom mohli uzavřít rámec celkového chápání světa; dokud jej nemáme, klameme sami sebe vírou v představu, která je neúplná a tudíž klamná. Vědění původních civilizací amerického kontinentu nepatří minulosti. Nepřistupuji k němu jako ke kuriozitě, která obohacuje naši fantazii, ani se nechci nořit do nevyřešených záhad. Spíše chci poukázat na to, kde oni měli pravdu a kde my se mýlíme, alespoň co se celkového obrazu týče. Starověké vědění je věděním pro budoucnost, věděním, které stmeluje střípky pravdy, k níž se svět nyní probouzí