Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

VI. Mayský kalendář - 2012 - Proroctví Mayského kalendáře a čas v mayských v proroctvích

Jedním z klíčů k pochopení Mayského kalendáře je uvědomění si matematických vztahů, které Mayové do svého posvátného kalendáře vložili

 

Abychom porozuměli hlubšímu smyslu posvátného kalendáře, je dobré rozšířit si obzory o matematické základy, na nichž je mayská kalendářní soustava založena. Pokusme se začít u tzv . "Dlouhého počtu", což je název pro chronologii používanou Mayi v klasickém období. Tímto způsobem se zapisovaly dlouhé časové úseky a dlouhý záznam se objevuje prakticky na všech datových nápisech na starověkých pyramidách a stélách.

Mayský kalendář Dlouhý počet a chápání mayského kalendáře 

 
Dlouhý počet se skládá ze 13 baktúnů, což jsou časové úseky složené ze 400 Iúnů (360denních období). Jeden baktún tedy trvá přesně 400 x 360 = 144 000 dnů, což odpovídá hodnotě 394,3 slunečních let. Dnes se většina archeologů shoduje na tom, že počáteční datum těchto 13 baktúnů Dlouhého počtu připadá na 11. srpen 3114 př. n. 1. 
 
Zápis data v Mayském kalendáři | Přesný čas online.cz

V čem spočívá tajemství čísla třináct s ohledem na 21. prosinec 2012 ?

 
Jestliže k tomuto datu připočteme oněch 13 baktúnů, dostaneme datum 21. prosince 2012, které je známo jako završení mayského kalendáře. Protože je pro nás toto datum velmi blízko, vzbuzuje pozornost mnoha lidí po celém světě a jitří debaty a spekulace o tom, co se má v onen čas stát. Než se vůbec můžeme pustit do nějakých úvah o možném prorockém využití mayského kalendáře, musíme nejprve prověřit jeho schopnost popisovat minulost. Nejprve je třeba připomenout, že Dlouhý počet se skládá ze 13 baktúnů, v čemž se podobá tzolkinu, který se počítá na třináctidenní cykly
 

Společným rysem mayského posvátného kalendáře je magické číslo 13

 
Důležitým společným rysem obou kalendářů je tedy třináctka - číslo, které sehrávalo zásadní roli v životě mnohých starověkých civilizací. Třináctka byla považována za posvátné číslo nejen ve starém Mexiku, ale i v ostatních náboženských soustavách celého světa. V křesťanství hrála třináctka pozoruhodnou úlohu například v tom, Že Ježíš a jeho učedníci tvořili třináctičlennou skupinu. Protože Mayové začali používat Dlouhého počtu (ve skutečnosti ve stejné době, kdy se Quetzalcoatl, tvůrce kalendáře, ujal vlády v nebi, zhruba v tomtéž čase, kdy kolem sebe Ježíš shromáždil 12 apoštolů, je docela dobře možné, že lidé v různých částech světa si začali souběžně uvědomovat zvláštní povahu čísla 13. Národy po celé starověké Mesoamerice sdíleli představu o 13 Nebesích
 

Magie čísla 13 v Mayském kalendáři - magie čísel v mayské kultuře

 
V poměrně nedávné době začala mít třináctka význam spojovaný se smůlou; avšak bez ohledu na to, jak její význam interpretujeme, zdá se, že toto číslo mělo vždycky něj aký speciální náboj. Odkud představa o třinácti Nebesích pochází? Prvním vodítkem je zjištění, že třináctidenní počet tzolkinu byl spojován s procesem tvoření - S postupnou evolucí od semene k zralému plodu, která se odehrávala ve 13 krocích (obr. 2.2). O každý z těchto kroků pečovalo určité božstvo. Protože jména, která s těmito řídícími božstvy spojovali staří Mayové, dnes již neznáme, budeme pro ně dále používat ta, která jim přisoudili Aztékové. Ve vesmíru posvátného času původních obyvatel Mesoameriky byl každý den ovládán příslušným božstvem a symbolizován ptákem s magickými vlastnostmi. Energie či zvláštní moc každého z těchto božstev následně odpovídala jednomu z třinácti Nebes, v němž vládlo. 
 

 Mytologie starých Aztéků a Mayů a magie čísla 13

 
Mesoameričtí bohové mají však přepestré podoby a vystupují v zahlcujícím množství bajek a příběhů, a proto není vždy jednoduché určit, co přesně znamenají ve svých rolích vládců času. Ze studia aztécké mytologie a podobných pramenů nicméně může pečlivý čtenář získat o povaze těchto bobů a jejich energií poměrně přesnou představu. Podstatné je v této souvislosti vědět, že zmiňovaných 13 Nebes vládne tvůrčím procesům na mnoha odlišných úrovních, tedy ne pouze 13 dnům trecenia, ale například také 13 baktúnům Dlouhého počtu.  
 

 Vkládali mayští bohové energii do třinácti nebes ?

 
První celkový dojem, který můžeme získat, se nejpíš bude týkat rozložení jednotlivých božstev: zdá se, že božstva vládnoucí lichým Dnům / Nebesům jsou příznivější a ženštější než ta, která vládnou sudým; ta jsou většinou hněvivá a mužská. Je na místě upozornit, že bohové vládnoucí 1., 7. a 13. Nebi jsou ve skutečnosti jedno a totéž božstvo, které se projevuje v různých podobách. Xiuhtecuhtli je zemský projev boha Stvořitele v podobě pupku světa, zatímco Ometeotl je jeho aspekt ve nejvyšší nadzemské oblasti. Cintcoll, bůh vládnoucí 7. Nebi, je totéž božstvo, jen v podobě boha Kukuřice. Tito tři bohové, jenž jsou jeden a tentýž, se dále pojí v jeden celek se svými božskými ženskými protějšky. Hrála tato 'božstva' nějakou roli v praktickém lidském životě? Jde o to, zda skutečně vkládali své energie do třinácti Nebes nebo, jak zřejmě usoudí většina dnešních lidí, šlo o pouhé pověry. 
 
Evoluční symboly v Mayském kalendáři | Přesný čas online.cz
 
Abychom zjistili, zkusme pokusně na chvíli zapomenout na své představy o světě, které jsme si osvojili ve školách, církvích a přes média a podívejme se na realitu skrze
mayský kalendář.