Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

VII. Mayský kalendář - 2012 - Proroctví Mayského kalendáře a čas v mayských v proroctvích

 MAYOVÉ ZANECHALI LIDSTVU UNIVERZÁLNÍ KALENDÁŘ PLATNÝ PRO JAKOUKOLIV KULTURU NA KTERÉMKOLIV MÍSTĚ NA PLANETĚ

Příchod vyspělých civilizací  - V této části navážeme na to, co jsme si řekli v VI. části Velkého seriálu o mayských proroctvích o čísle 13 a Třinácti nebesích. Začněme tedy pohledem na to, jakým způsobem se 13 Nebes projevuje v tvůrčím procesu v průběhu 13 baktúnů Dlouhého počtu. V této velkoplošné historické perspektivě budeme schopni vidět věci, které nejsou příliš zjevné z pohledu 13 denního cyklu.

Počátek Mayského kalendáře z pohledu třináctidenního cyklu souhlasí s nejdůležitějšími událostmi v dějinách lidské kultury

Podle tradičního mínění archeologů nemá počáteční datum Dlouhého počtu, tj. II . srpen 3114 př. n. l., žádný reálný význam a je pokládán za 'čistě mytologický'. V posledních desetiletích se však někteří badatelé začali na toto datum dívat jinak. Objevíme totiž mimořádně zajímavé věci, pokud se na mayský kalendář začneme dívat nikoli jako na kalendář určité izolované kultury, nýbrž jako na universální prověřený kalendář celé planety - v tom případě nám MAYOVÉ ZANECHALI NEJCENNĚJŠÍ DAR ze všech minulých civilizací. Dnes je již všeobecně známo, že v době počátku mayského Dlouhého počtu se na Zemi odehrály významené změnymimořádně důležité události. Ve skutečnosti jsou to jedny z vůbec nejdůležitějších událostí v historii celého lidstva.

 Počátek Mayského kalendáře je spjat s významnými událostmi v historii lidstva jako celku

Kolem roku 3100 př. n. l. byl například sjednocen Dolní a Horní Egypt. Legendární král Meni, kterému se to podařilo, se tímto stal zakladatelem první egyptské dynastie a na znamení své moci i prvním nositelem faraónské dvojkoruny. Egypt, vůbec první lidský národ, tak vznikl a byl opanován prvním faraónem v čase neuvěřitelně blízkém počátku mayského Dlouhého počtu. Zhruba v téže době byly postaveny první velké monumentální stavby na této planetě. Nejstarší egyptská pyramida faraóna Džósera byla pomocí radiouhlíkové metody C14 datována do doby okolo 2975 př.n.l.

 

Počátky jedné z nejvyspělejších a zároveň nejstarších lidských kultur, Sumerů, se spojují s počátky Mayského kalendáře Dlouhého počtu 

Stonehenge v Anglii je jen o málo mladší, totéž platí o sumerských pyramidách a obří stavbě v irském Newgrange. Lidé na Krétě a v Sumeru začali výkonně využívat kovů a lidstvo v té době vykročilo z doby kamenné. To pochopitelně není vše. Sumeřané, kteří obývali území dnešního Iráku a jsou často považováni za první velkou civilizaci na Zemi, začali jen o málo dřív, kolem roku 3200 př. n. l., používat písma. Znamená to, že počátek historické epochy, která je definována jako období, v němž lidstvo používá psaného jazyka, se kryje s počátkem mayského Dlouhého počtu.

Počátek dějin lidské civilizace a historie lidstva podle starých Mayů a Mayského kalendáře

Okamžikem, kdy se na Zemi ujímá vlády I. Nebe, tj. II. srpna 3114 př. n. 1., se také začínají skutečné dějiny lidstva. Dále je také vhodné poznamenat, že staři Egypťané považoval i sjednocení Dolního a Horního Egypta - zrození svého národa - za božský zásah. Jinými slovy byli Egypťané stejně jako Mayové přesvědčeni, že toto datum je počátkem kosmického stvoření, které přinesli bohové. Lze tuto shodu mezi egyptskou a mayskou kosmologií považovat za pouhou náhodu, nebo je to doklad o působení nějakého realistického plánu kosmického stvoření, který ovládá historické vývojové procesy této planety? Abychom tuto otázku zodpověděli, podívejme se, jaké božstvo vládlo této mohutné tvůrčí vlně na počátku Dlouhého počtu.

 

 I. Nebe dlouhého počtu kalendáře starých Mayů se kryje se stvořením zákaldních fyzikálních zákonů Vesmíru

Podle textů v Chrámu nápisů v Palenque bylo I. Nebe Dlouhého počtu založeno prvním Praotcem, který zasadil Světový strom a tím stanovil čtyři světové strany. Podle Aztéků vládl I. Nebi bůh Ohně a Času Xiuhtecuhtli  (kliknutím na odkaz zobrazíte tabulku), který měl mužskou a ženskou podobu. Představy obou mesoamerických národů však ve skutečnosti nejsou vůbec protichůdné. Aztécký Xiuhtecuhtli byl stejně jako první Praotec Mayů vnímán jako bůh plození, který existuje od počátku času. K jeho poctě Aztékové často prováděli ohňové obřady, jež měly oslavovat příchod nového časového cyklu a Xiuhtecuhtli byl považován za boha, který vnáší světlo do temnot.

Náhlý vzestup prvních civilizací před 5000 lety upozorňuje na časovou energii Velkého plánu Stvoření a jeho soulad s Mayským kalendářem

Náhlý vzestup prvních civilizací, které se objevily na scéně před zhruba 5 000 lety, zůstával pro historiky dlouho nevyřešenou hádankou. Jsme-li však ochotni příjmout existenci kosmického časového plánu, není toto náhlé zrození lidské civilizace ničím překvapující. Ve skutečnosti jsou časové energie mayského kalendáře vůbec tím nejlepším výkladem. Náhlé objevení prvních vyspělých kultur je v jeho světle považováno za první krok v evolučním procesu, který trvá po celou dobu 13 baktúnů Dlouhého počtu. První z řady 13 Nebes pouze sází semena civilizačního vývoje, který v třinácti krocích dozrává naplnění. Mayové tento růstový proces vyjadřovali výstupem a sestupem po sedmistupňové pyramidě (obr. 2.6).

 Chichen - Itza - pyramida nejvyššího kněze třinácti nebes, která symbolizuje růstový proces civilizačního vývoje

Průchod třinácti nebesy na pyramidálním principuVzorovým příkladem je pyramida nejvyššího kněze v Chichen-Itzá. Při pohledu na tento náhlý vznik prvních vyspělých civilizací na Zemi bychom neměli přehlížet skutečnost, že to s sebou přináší i jisté negativní aspekty, které budou zvláště relevantní později, až se budeme věnovat současnému směřování lidstva k Osvícení. I když se tedy vynález písma a obrovské kamenné monumenty obvykle hodnotí jako důkaz pokroku lidského ducha, současně tyto jevy dokládají, že lidské bytosti již nedokázaly po zahájení Velkého cyklu žít v přítomnosti. Písmo se objevuje až v civilizaci, která prochází změnami v tak rychlém sledu, že potřebuje uchovávat informace. Podobně i egyptské pyramidy a jim příbuzné památniky byly zčásti budovány proto, aby učinily dojem na ostatní smrtelníky a přinesly faraónům nesmrtelnost; nadčasová kultura však žádná taková prohlášení pro budoucí generace činit nepotřebuje.

 

Změny ve vládnoucích systémech, kdy byla moc soustředěna do úzké skupiny osob značí vývoj kultury "mimo původní záměr stvoření"

Je tedy zcela možné, že lidé doby kamenné, kteří prvním vyspělým civilizacím předcházeli, žili mnohem plněji v přítomnosti. Příchod panovníků, kteří byli zbožšťováni a přínesli třídní společnost, navíc naznačuje, že se v této fázi začalo v člověku rozvíjet hodnotící a rozhodovací vědomí. Tato mentalita má sklon hierarchicky třídit – princip vlády jedné osoby nad celkem nahradil mnohem rovnostářštější a matriarchální společenství, která existovala dříve.

 

Organizování válek a užívání útočných technologií včetně jejich vývoje jsou podle mayského proroctví odrazem změny ve vědomí lidstva

Používání kovových zbraní a první organizované války jsou rovněž důkazem, že se tehdy objevila mentalita ovládaná vnitřními konflikty - zlá mentalita, která nás sužuje dodnes, a která byla příčinou nepopsatelných utrpení. Počátek mayského Dlouhého počtu vlastně znamená PÁD, o němž různými způsoby hovoří četné náboženské tradice; pád zlého a po dlouhém boji vítězství změna a konečné vítězství dobrého. Mayové se nám tedy snad snaží naznačit podobně jako mnohé jiné náboženské systémy, že samotný pád člověka až na nejhlubší morální dno, kdy se zcela odloučí od tvůrčí síly Boha Stvořitele, ať již ho jmenujeme jakkoliv.  ( Tuto situaci můžeme sledovat s postupem materialismu a popkultury až do dnešní tech-kultury 21. století ) 

 

 Mayové disponovali hlubokými a sofistikovanými poznatky o čase, o jeho podstatě a na základě toho i vypracovaným a přesným prorockým uměním

O něco starší počátek židovského kalendáře, který je datován rokem 3761 př. n. l., se například vztahuje k vyhnání prvních lidí z rajské zahrady v Edenu. Nemůže ona 'rajská zahrada' znamenat úroveň nedualistického vědomí a nemůže být onen záhadný 'strom života' totožný se Světovým stromem, který zasadil Praotec Mayů? Je-li tato perspektiva propojující tvůrčí energii I. Nebe Dlouhého počtu s příchodem prvních vyspělých civilizací pravdivá, pak museli mít Mayové, kteří k jejímu popisu vytvořili exaktní chronologii, určité hluboké poznatky o čase a prorockém umění, o nichž zbytek světa nevěděl.

 

Mayové stvořili kalendář, který je užitečný nejen pro jednotlivé kultury, ale především pro lidstvo jako celek 

Zájem o čas měl ve starověké Mesoamerice vždy z velké části prorocký charakter, a Dlouhý počet představuje počátek Kosmického tvůrčího cyklu, který poskytuje k prorokování budoucnosti jasný základ. A jelikož mayská chronologie Dlouhého počtu zřejmě obsahuje informace o lidském tvůrčím duchu i v jiných částech světa než pouze ve Střední Americe, musí se pak jednat o GLOBÁLNÍ KALENDÁŘ, KTERÝ JE K UŽITKU CELÉMU LIDSTVU, nikoliv výlučně Mayům. Právě to je důvodem, proč k sobě dnes mayský kalendář po celém světě intuitivně přitahuje tolik lidí.

Mayský kalendář má skutečně co říct k tomu, jakým směrem se život na Zemí ubírá - a takové vědění je v současnosti kriticky důležité.