Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

VIII. Mayský kalendář - 2012 - Proroctví Mayského kalendáře a čas v mayských v proroctvích

MAYSKÝ KALENDÁŘ ZNÁZORŇUJE CIVILIZAČNÍ, KULTURNÍ A DUCHOVNÍ VÝVOJ V PROCESU CYKLU STVOŘENÍ 

Abychom lépe porozuměli povaze duchovních energií mayského kalendáře je třeba sledovat, jakým způsobem se projevují v průběhu lidského vývoje. Pouze v případě, že jsme dostatečně přesvědčeni o realitě vyššího plánu Kosmického stvoření, který formuje naše vědomí a tvůrčí síly, má smysl zjišťovat, co tento kalendář, tedy mayský kalendář, říká o současném stavu lidstva. Prozatím jediné, pro co jsme našli podporu, je myšlenka, že I . Nebe Dlouhého počtu je řízeno specifickou tvůrčí energií, energií setby. Jaké jsou ale konkrétní důsledky následných 12 Nebes tohoto cyklu?

 

Prorocký charakter mayského kalendáře souvisí s evolucí vědomí v souvislosti projevem vývoje vědomí

Abychom to mohli zjistit, musíme se nejprve zaměřít na stavební časové úseky, 394leté baktúny, jimž jednotlivé energie těchto 13 Nebes postupně dominuje. Z důvodů, které budou vysvětleny později, byly tyto úseky vůči klasické mayské podobě mírně korigovány a tento upravený cyklus budeme nazývat Velký cyklus. Na tomto místě se může svědomitý čtenář na chvíli zastavit a ověřit si, zda se k létům okolo počátku nového Nebe neobjevují v lidských dějinách nějaké důležité události. Pokud má mayský kalendář opravdu prorocký charakter, dá se předpokládat, že se v okamžiku přechodu mezi jednotlivými baktúny budou v zemské duchovní energii odehrávat významné změny.

 

 Přechod mezi jednotlivými baktúny značenými v mayském kalendáři znamenají významné změny v duchovní energii stvoření

Současně je také třeba si všímat i vztahu mezi povahou dějů v těchto časových úsecích a specifickou povahou božstev, která je ovládají. Ať už jsou vaše zjištění jakákoli, je možné na tomto místě na předchozí diskusi o rozvoji psaného jazyka v průběhu Velkého cyklu. Historie písma není náhodně řazena. Mayové na písmo pohlíželi jako na dar bohů, a proto není bez zajímavosti podívat se na to, jaké vztahy panují mezi specifickými duchovními energiemi a jejich příslušnými božstvy v jednotlivých baktúnech v poměru k vývoji písma. Také všude jinde na světě je pohlíženo na objevení písma jako na civilizační mezník, protože bez písma si nelze představit žádné rozvinuté lidské společenství. Při studiu vývoje psaného jazyka bychom se ovšem měli omezit pouze na lichá Nebesa, jejichž vládnoucí božstva, podle svých jmen a přívlastků, přínášejí energie prospívající růstu semene k plodu.

Údobí lichých božstev a vývoj písma v lidských dějinách

 

Duchovní energie nové kreativity se rozvíjela a lidstvo spolu s ní ve svém vývoji, což mayský kalendář zaznačuje

Jednotlivé mezníky ve vývoji písma tu představují nový, ale v podstatě již velmi starý pohled na dějiny lidstva. Jen povrchní význam tu mají jednotlivé vynálezy jako důsledek náhodného úsilí osamělých geniálních jedinců. Je tu naopak zřejmé, že milníky v používání písma ve skutečnosti odrážejí duchovní energii nové kreativity. Energie či božstva sedmi lichých nebes tak postupně podněcují tvůrčí schopnosti lidských bytosti a jejich evoluci určitým směrem.

 

Kalendář Dlouhý počet představuje kalendář historické evoluce planety Země a lidských kultur

Celosvětový rozvoj písma poháněný těmito lichými Nebesy je zřetelným dokladem toho, že Dlouhý počet představuje kalendář historické evoluce celé planety a vychází ze skutečnosti, že projevy energetických změn mají globální charakter. Pokrok ve vývoji písma se tedy odehrával souběžně v několika izolovaných oblastech a postupoval z Egypta a Sumeru do Číny, aby nakonec uzrál v severozápadní Evropě.

 

 Stvoření se vyvíjí a má cyklický charakter a mayský kalendář tento pouze dokumentuje 

Civilizační vývoj od semene k plodu, který podporují energie 13 Nebes, může tedy postupovat pouze v celosvětovém kontextu. Z OBRÁZKU JE ROVNĚŽ MOŽNÉ VYPOZOROVAT, ŽE CELÉ KOSMICKÉ STVOŘENÍ SE VYZNAČUJE CYKLICKÝM CHARAKTEREM. Na počátku vlády lichých Nebes dochází ve vývoji písemného jazyka k zásadním vynálezům, zatímco v údobí vlády sudých Nebes dějíny jakoby odpočívají. Aktivita a novátorství lichých Nebes se tedy střídá z obdobím relativního klidu za sudých Nebes v jakémsi oscilujícím rytmu. Tato oscilace je vlastně symbolem smrti a znovuzrození - motiv tak charakteristický pro starou mesoamerickou mytologii. 13 Nebes Velkého cyklu tak tvoří cyklický vlnový pohyb dějin. Bylo by dobré nicméně upozornit na okleštěnou definici slova 'cyklický'. Vlnový pohyb historie není nekonečným opakováním identických cyklů, jak je tomu například u fyzikálních či astronomických jevů.

 

Kalendář starých Mayů popisuje spíše evoluční procesy stvoření v souvislosti s evolučním vývojem vědomí

Klínové sumerské písmo Mayský kalendář popisuje spíše evoluční než cyklické procesy a historii je vhodnější si představovat spíše jako spirálu, v níž dochází na počátku vlády lichých Nebes k „podobným“ typům událostí. Výsledek těchto cyklicky se opakujících tvůrčích vznětů tedy nikdy nebude zcela identický. Opakování totožných cyklů nemůže vytvářet evoluci. Dějiny jsou proces, který je poháněn postupným narůstáním úrovně vědomí - proces usměrňovaný zvláště kosmickými energiemi sedmi lichých Nebes. Prorocká nauka o čase, jak ji známe od původních obyvatel Ameriky a z mayského kalendáře, byla vypracována k tomu, aby popsala a vedla k pochopení právě této evoluce vědomí.