Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

06.01. | Tři králové

Tři králové a tradice Tří králů

Pro křesťanskou tradici vrcholí vánoční období svátkem Tří králů. V příběhu těchto tří osob můžeme pocítit návrat něčeho neznámého a tajemného, co se do Nového Zákona vplížilo – a byly to pravděpodobně staré židovské mýty, s nimiž se setkáváme i ve Starém Zákoně : „Králové při moři a z ostrovů pocty mu přinesou. Králové Sebejští a Sabejští dary obětovati budou."

Tradice Tří králů a první zmínka se objevuje v Novém Zákoně

Klanění Tří králů od Bartolomé Estebana Murilla(Starý zákon, Kniha žalmů 72,10). Oč nás pak v této souvislosti překvapí slova Zákona Nového, který křesťané chápou jako jeho naplnění a vyustění jeho slov : „Když se pak narodil Ježíš v Betlémě Judově za dnů Herodesa krále, aj. mudrci od východu slunce vypravili se do Jeruzaléma… A uzřevše hvězdu, zaradovali se radostí velmi velikou… I všedše do domu, nalezli děťátko s Marií matkou jeho a padše, klaněli se jemu: a otevřevše poklady své, obětovali jemu dary, zlato, kadidlo a mirru.“

(Nový zákon, Ev. Sv. Matouše 2, verše 1, 10, 11, Bible Kralická) 

Prastará předpověď Tří králů se naplnila

Prastará předpověď se naplnila a jsou to právě Tři králové, kteří jsou toho hlavními účastníky : Jak se však dozvěděli o narození Ježíše ? Dnes jsme si vžili archetyp „Betlémské hvězdy“, jakési komety, která se prostě jen objevila na obloze, ukázala směr kudy se dát a Třem králům bylo ihned vše jasné. Tak lehké to však rozhodně nebude : tvar hvězdy s ohonem totiž poprvé v historii lidstva nikoliv zapsal, ale namaloval na fresce Klanění tří králů v Padově italský malíř Giotto di Bondone, inspirovaný zřejmě návratem Halleyovy komety v roce 1301. 

Tříkrálová hvězda se zlatým ohonem rychle proniká do evropské kultury

Následně se hvězda se zlatým ohonem se postupně objevila na betlémech, zobrazujících svatou Rodinu v chýši s novorozeným Ježíškem, v jeslích, obklopených volkem a oslíkem, kterému přinášejí dary Tři králové. Nejprve v Itálii, později i jinde v Evropě a to hlavně v kostelích, později je lze pozorovat i ve světském prostředí, čehož jsou němými svědky tradiční lidové vyřezávané betlémy. Ty nám také říkají, jak lidová fantazie a tvořivost upraví biblická slova : původní hvězdu z Matoušova evangelia tu v podobě komety často doprovázejí vznášející se andělé, kteří však patří do Lukášova evangelia, nikoliv Matoušova. Marek a Jan se hvězdou neobtěžovali navíc vůbec, a tak vlastně nevíme, jak to doopravdy bylo. O betlémské hvězdě nehovoří ani apokryfní evangelia, nezahrnutá do Nového zákona, oč máme celou zápletku ještě zapletenější.

Vysvětlit tříkrálovskou hvězdu betlémskou se snažíme po staletí

Johannes KeplerCelou situaci s Betlémskou hvězdou se pokoušejí vyřešit snad již odpradávna astrologové, dějepisci, historikové, astronomové i ufologové a dodnes se zatím nikomu nepodařilo uspokojivě vysvětlit, o co se tehdy vlastně – a kdy vlastně – jednalo, neboť máme dodnes problém s tím, kdy se vlastně Kristus narodil. Jako jeden z mála prvních astrologů se zápletku pokusil rozplést německý učenec Johannes Kepler (1571-1630) působil mezi lety 1600 a 1612 v Čechách. V rožmberské knihovně Petra Voka i v jiných knihovnách té doby bychom našli latinský spis Johannesa Keplera vydaný v Praze roku 1606 tiskem Pavla Sessia s předlouhým, tehdy módním stylem názvu :  "De Stella Nova in pede Serpentarii, et qui sub ejus exortum de novo ini it, trigono igneo. Libellus astronomicis, physicis, metaphysicis, meteorologicis & astrologicis disputationibus, & plenus. Accesserunt I. De stella incognita Cygni: Narratio astronomica. II. De Jesu Christi Servatoris Vero Anno Natalitio, consideratio novissimae fententiae Lavrentii Susligae Poloni, quatuor annos in ufitata Epocha defiderantis".

První pokus o vysvětlení Betlémské hvězdy provedl Johannes Kepler

 Kepler rozebírá dílo polského historika Laurentia Suslygy, věnované chronologii dějin včetně datace narození Krista. Kepler s ním polemizuje. Inspirován objevenou (super)novou v noze Hadonoše z roku 1604 poblíž planet Jupiteru, Saturnu a Marsu a jí o několik měsíců předcházející konjunkcí Jupiteru a Saturnu ve Střelci roku 1603, uvažuje a počítá, že velká tj. třikrát se opakující konjunkce Jupiteru a Saturnu v Rybách v roce 7. B.C. byla zvěstovatelem objevení se "zázračné" hvězdy betlémské, navigující v Matoušově evangeliu tři krále do Betléma k právě narozenému Spasiteli. Tato tzv. velká konjunkce, opakující se přibližně v 800 letém cyklu, byla vždy zajímavá zejména z astrologického hlediska. Předchozí kolem roku 800 měla oznamovat vzestup Karla Velikého a předpředchozí právě narození Krista. Podobný úkaz je velmi vzácný a kromě roku 7 př. Kr.  jej bylo možné  sledovat pouze v roce 861 př. Kr. „

Co tedy Tři králové Mesiáši přinesli ? 

ZLATO - je nejušlechtilejším kovem a je symbolem nejen bohatství a hmotných statků ale i čistoty. V

KADIDLO - jeho vůně navozuje slavnostní atmosféru při mnoha náboženských rituálech a rovněž tak i myrha patří mezi  silně aromatické látky. Šlo o směs vonných dřevin a pryskyřic, myrhy, semínek, kořenů a usušených květů. Kadidlo se pálilo na rozžhaveném dřevěném uhlí v kadidelnicích, čímž se uvolňoval vonný dým.

MYRHA -  je hmotou, vytékající z keře "myrhovníku" (Commiphora) rodem z čeledi březulovitých. Tato hmota na vzduchu tuhne ve žluté, červené či hnědé průhledné kousky o velikosti ořechu, za kterou se platilo zlatem. Používala se při vykuřování v chrámech nebo při různých slavnostech. Již staří egypťané balzamovali bohaté rozpuštěnou myrhou a Římané například myrhu přidávali do vína, aby nasálo vůni, rovněž ji vtírali do vlasů.

Navíc všechny tři dary, tedy zlato, kadidlo a myrha patří mezi tehdy velmi vzácné látky, jimiž se i léčilo, kadidlo navíc patřilo k preventivním prostředkům. Legenda o Třech králích je v křesťanském povědomí hluboce zakořeněna a dostala se i do politiky : Tříkrálová deklarace byla slavnostním prohlášením českých poslanců vídeňské říšské rady a zemských sněmů historických zemí Českého království z 6. 1. 1918, v němž byly formulovány cíle boje za národní osvobození českého a slovenského národa.

Kdo byli Tři Králové ?

BALTAZAR -  Jméno Baltazar obdržel prorok Daniel na dvoře babylonského krále Nabuchonodozora. Baltazar bývá zobrazován jako muž středního věku, černovlasý s krátkou zastřiženou bradkou, ale i jako černý král stojící v pozadí a přihlížející předávání darů. V ruce často drží žezlo, zlatou nádobku a kadidlo. Bývá  oblečený do dlouhého pláště, podkasaných kalhot, košile a vysokých bod. Na hlavě mívá zelený turban. Někdy bývá vyobrazen ( snad ) s hispánským vzhledem.

KAŠPAR - Byl dlouho považován za nejmladšího a míval také často černou barvu pleti. Jeho tradičním oděvem byly široké orientální kalhoty sahající po kolena a modrý plášť. Na hlavě míval turban s královskou korunou. V rukou drží nádobu s  myrhou.

MELICHAR – Melichar je zobrazen velmi často s výrazně antickými rysy. Melichar bývá oblečený do červeného pláště lemovaného hermelínovou kožešinou. Před jesličkami většinou klečí a u nohou má položenou královskou korunu a žezlo. Symbolizuje evropský kontinent a bílou rasu.

Ať již budeme zkoumat tříkrálovou tradici z jakéhokoliv úhlu, význam náboženský lze nejlépe shrnout slovy emeritního papeže Benedikta XVI. ( pontifik 2005–2013 – rezignace ) 

"Tuto Hvězdu nehledejte dalekohledem obráceným k obloze, tuto Hvězdu hledejte dalekohledem srdce."

"A uzřevše hvězdu, zradovali se radostí velmi velikou." (Matouš, 2:10, Bible kralická) .