Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Kdo byl prorok Edgar Cayce ?

Současná doba je plná velkých změn, které jsou způsobovány velkými společenskými pohyby na mnoha úrovních a rovněž značně zrychleným vědeckotechnickým rozvojem. 

Americký jasnovidec, senzibil a léčitel Edgar Cayce změnil chápání lidské mysli

Edgar CayceTéměř každým okamžikem můžeme sledovat příchod člověka, který výrazně změní dosavadní systém uspořádání věcí. Stále nové objevy a s nimi související se změny názorů na každou součást běžného lidského bytí velmi často začnou popírat skutečnosti, které byly ještě před několika lety nezvratnou pravdou. Americký jasnovidec, senzibil a léčitel Edgar Cayce byl právě jedním z těch, kteří dokázali doslova pohnout dobou, ač se nedá říci, že by v doslovném významu něco objevil. Cayceho diagnózy, analýzy a předpovědi však soustředily zájem milionů lidí na celém světě k novému pojmu, a to k síle lidské mysli. 

Edgar Cayce byl nazýván největším americkým mé­di­em

Edgar Cayce (1877-1945) byl nazýván největším americkým mé­di­em, bytostí, která vidí minulost, současnost i budoucnost. Ač tato nepřehlédnutelná osobnost mírá v roce 1945, její14 246 jasnovideckých výkladů vyprávěných v hlubo­kém spánku nebo v hypnóze, je dodnes živých a rovněž přínos pro moderní myšlení v medicíně, teologii, filozofii a parapsychologii je nepopiratelný. Původně byly Cayceho záznamy považovány za nesmyslné, později za provokující a v současnosti za velmi hodnotné informační prameny. Historické odkazy, které zde nalézáme, jsou často protichůdné, avšak může říci, že přesto mnoho objasňují. Předpovědi Edgara Cayceho o národních, ale i mezinárodních událostech, z nichž se mno­hé dostávají na veřejnost, jsou skutečně významné – a především z toho důvodu, že převážná jejich část se až na drobnosti vyplnila.

Schopnosti Edgara Cayceho

Již v dětském věku na rodné farmě v blízkosti Hopkinsville v Kentucky udivoval schopnostmi, které přesahovaly okruh pěti smyslů. Jako šestiletý sděluje rodičům, že dokáže vidět a hovořit se „zjevenými“ příbuznými, kteří nedávno zemřeli. Když mu bylo 21 let onemocněl paralýzou svalů v hrdle a hrozila mu úplná ztráta hlasu. Protože lékaři nebyli schopni ani určit fyzickou příčinu tohoto stavu, ani ho vyléčit, Edgar požádal svého přítele, aby se mu pokusil pomoci hypnózou. Jeho přítel se zhostil této úlohy na výbornou a Edgar dokázal v hypnotickém stavu vyřešit svůj tíživý problém. Nejenže si určil diagnózu, ale doporučil si léky a terapii, které úspěšně obnovily jeho hlas a vyléčily ho.

Mysl Edgara Cayceho byla schopna přenášet se časem i prostorem

Edgar Cayce oplýval nevšední a nevyčerpatelnou schopností upadnout do hypnotického spánku. V tomto stavu se vyjadřoval o jakýchkoliv otázkách, velmi často vzdálených jeho vzdělání a nebo i životním zkušenostem. Edgar Cayce nebyl ani čtenářem knih a tak lze vyloučit, že by si některé informace mohl nastudovat a později případně překroutit podle svých záměrů : nikoliv. Edgar Cayce potřeboval znát pouze jméno, adresu dotyčné osoby, okolnosti, někoho, kdo ho vedl a kladl mu otázky a stenografa, který přesné zaznamenal slova, která vyslovil. Během 42 let se téměř uváděl do hypnotického spánku a odpovídal na otázky týkající se nejrůznějších oblastí lidského poznání. Cayceho mysl byla schopna přenášet se časem i prostorem. 

Edgar Cayce byl podrobován mnoha zkouškám svých schopností

Typickým příkladem zkoušek skeptiků, kterým byl Cayce podrobován je příběh obchodníka, který Cayceho požádal, aby v transu popsal jeho cestu do práce : Edgar Cayce mu ji tedy odvyprávěl : Zastavil se v trafice a koupil si dva doutníky, i když obvykle kupoval jeden. Do kanceláře šel pěšky a nečekal na jezdící schody. V kanceláři, jako obvykle, otevřel denní poštu. Tento výklad Cayce poskytl ve spánku ve Virginia Beach ve státě Virginia a obchodník byl samosebou ohromen. Edgar Cayce nejenže popsal detaily jeho pohybu, ale dokonce přečetl i jeho obchodní korespondenci – a fakt, že Cayce popsal vše správně s pozoruhodnou přesností potvrdil sám tazatel.

Edgar Cayce byl nerad stopařem lidí

Jindy byla spáchána krádež obligací. Protože neexistovaly žádné stopy a i policie byla v koncích, soukromý detektiv, kterého si majitel obligací najal, požádal Cayceho o pomoc. Prorok měl vidění, ve kterém zloděje popsal a rovněž řekl, že měl také pomocnici, se kterou bydleli na hotelu v západní Pensylvánii. Cayce rovněž konstatoval, že obligace nají stále u sebe. Ženu popsal, že má na stehně červené mateřské znaménko a na levé noze srostlé dva prsty jako důsledek popálenin z dětství. Soukromé očko ihned telefonovalo majiteli obligací a jeho překvapující odpověď bylo slyšet v celé místnosti:  Muže neznám, ale ta žena je má manželka. Řekla, že jde navštívit svou sestru do Chicaga!  Mezitím policie prohledala hotel, ale nikoho nenašla. Pachatelé odešli. Další výklad vedl do měs­ta Columbus ve státě Ohio, kde byli zadrženi. Později Cayce řekl: Jsem nerad stopařem lidí, i když jsou vinni. 

Edgar Cayce požadoval, aby jeho proroctví byla brána vážně

Jediným Cayceho požadavkem zůstávalo po celou dobu, aby jeho výklady byly brány vážně – přicházeli za ním přicházeli různí lidé z nejrozmanitějších oblastí lidského bytí s těmi nejneuvěřitelnějšími žádostmi o pomoc a radu. Přicházeli prodavači, čističi bot, herečky či filmoví producenti, lidé znepokojení svým současným stavem či naopak spokojení až příliš : magnáti, bankéři; pro radu si přišel i viceprezident USA.

Vědecký výzkum po něm toužil, během jeho života přilákal mnoho posluchačů, ale i těch několik vzdělanců, kteří se zúčastnili jeho výkladů, bylo v rozpacích, stejně jako většina neškolených laiků.

Život a dílo Edgara Cayceho patří k nejzáhadnějších příběhům naší doby a lze očekávat, že tomu tak zůstane. Jeho životní příběh zní jako směs Starého zákona a vědecko-fantastického románu. Jeho zvláštní dar jasnovidectví doposud vyjma něj žádný člověk neměl dáno v takové míře, ač i mnoho dalších lidí mělo podobné schopnosti. Během 42 let se věnoval mimosmyslovému vnímání v mnoha oblastech lidského myšlení. Písemné zmínky o tom, co řekl, jsou doposud chráněny v Nadaci Edgara Cayceho ve Virginia Beach, kdy jeho výklady obsahují přibližně 50 000 strojem hustě popsaných stran tvořících největší soubor telegnosticky získaných údajů na světě.

Nadace a Asociace Edgara Cayceho

Ve stejné budově se nachází i Asociace pro výzkum a osvícení, která informace z Cayceho výkladů rozšiřuje. K Asociaci přiléhá knihovna, kanceláře, přednášková síň, oddělení léčby, čítárna, tiskárna a široká dlážděná veranda s výhledem na oceán. Svazky otázek, zvláštních požadavků, oznámení, výstřižků rešerší a odborné literatury, jejichž počet se stále zvětšuje, má na starosti 85 zaměstnanců, kteří rádi přivítají kohokoliv, kdo se s dílem Edgara Cayceho přejí seznámit. 

O Edgaru Caycem existuje mnoho mýtů a legend

Zjevil se mu prý anděl, když mu bylo 13 let, a zeptal se ho, co je jeho největší touhou. Cayce údajně řekl, že jeho největším přáním je pomoci lidem. Prý také mohl přečíst knihu tak, že si jí dal pod polštář před spaním. Za šíření mýtu o Edgaru Caycem je výraznou měrou zodpovědný New York Times, když uvedl, že "negramotný člověk se stává lékařem, když je v hypnóze,"  napsal v neděli, 9. října 1910.

Mnoho mýtů o něm rozšířil spisovatel Thomas J. Sugrue, když ve své knize z roku 1945 „Příběh Edgara Cayceho", uvedl, že to byl právě Cayce, a ne lékaři, který ho vyléčil a nadiktoval léky pro syna, který trpěl ztrátou zraku  a pro manželku s těžkou tuberkulózou. 

Cayceho záznamy jsou výjimečné

Je to nevšedních cca 20 milionů slov nevědomé mysli. Abyste jim mohli věřit, je nutné prozkoumat nové hranice lidského poznání. Jasnozřivost, naslouchání neslyšitelného, sny, to vše ukazuje cestu k hlubšímu porozumění nejen historie lidstva, ale i hloubky lidské mysli a duše. Před člověkem se otvírají nové obzory vyzývající k hledání pravdy a smyslu lidské existence na Zemi. Edgar Cayce je nejvíce znám jako diagnostik zdravotního stavu a minulých životů. Prohlašoval, že je schopen vidět a číst auru, ale tato jeho schopnost nebyla nikdy testována. Zanechal po sobě tisíce zápisů o minulých životech a diagnóz různých lidí.


Edgar Cayce se zabývá tím, s čím celé generace nejrůznějších učenců dlouho bojovaly 

Edgar Cayce se zabývá tím, s čím celé generace nejrůznějších učenců dlouho bojovaly a je nutné poznamenat, že dodnes bojují. Jedná se o problém starý jako lidstvo samo, totiž otázku  podstaty člověka a vesmíru. Nejdříve lidé potvrzovali, později odmítali a nyní částečně souhlasí s mozaikou výkladu vesmíru, která je stručně načrtnuta ve výjimečné knize, v Bibli. V průběhu všech těchto diskusí je verze stvoření podle Genesis pevná a nevyvratitelná, ale pouze za podmínky, že ji nechápeme doslova. Bible je psána krásným symbolickým jazykem; její výjimečná hloubka a šířka   a její ezoterický význam uniká myslím těch, kdož by ji chtěli vysvětlovat doslovně. A to je základním kamenem sporu, protože nejen kritičtí vědci-ateisté, ale i oficiální křesťanské církve ji chápou doslova - pak je pravda Genesis těžko udržitelná.

Výklady Edgara Cayceho hovoří a nabízejí vysvětlení nejasných částí Bible

Výklady Edgara Cayceho všeobecně sledují tuto mozaiku v její podstatě. Nikoliv v detailech, jež ani Genesis většinou neobsahuje. Cayceho výklady však vysvětlují mnohé chybějící prvky. Hovoří a nabízejí vysvětlení nejasných částí, jež zůstávaly dlouho ve sféře teologických i vědeckých spekulací. Kromě bohatství materiálu z výkladů vyvstává všeobecná a pochopitelná verze stvoření. Je to zjednodušený popis série událostí, přesahujících obvyklé možnosti lidské mysli.

Nejlepší lidské vědomosti jsou v Cayceho výkladech potvrzeny

Existují však i rozpory, hlavně v moderní vědecké koncepci stvoření. Není to překvapující, protože její stoupenci mají různé názory a odmítají jakoukoliv myšlenku o duchovnu. Je nutné si uvědomit, že argumenty těchto vědců jsou pouze teoretické, neboť konkrétní důkazy téměř neexistují. Obě školy však, konec konců, mohou mít pravdu. Má ji pravdu i Edgar Cayce ?