Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Krvavý Měsíc – superúplněk : Proroctví Krvavého Měsíce, Rudý,

Tajemství červeného krvavého měsíce v superúplňku

Superúplněk - krvavý měsícKrvavý, rudý měsíc můžeme shlédnout v průběhu let poměrně často, avšak čtyři krvavé Měsíce, čtyři rudě zbarvené Měsíce za sebou a navíc ve významné dny, které se shodují jak s občanskými, tak i s náboženskými kalendáři však nelze brát jen tak na lehkou váhu. První úplněk, superúplněk  po podzimní rovnodennosti nastává 28. září 2015 ve 4:51 ráno, tedy těsně před východem Slunce. Tento superúplněk, "krvavý měsíc" očekáváme s velkým napětím, protože jej provází další nebeské úkazy.

Vyjma superúplňku můžeme být svědky úplného zatmění Měsíce

Vyjma superúplňku můžeme být svědky úplného zatmění Měsíce a samotný úplněk vychází na státní svátek patrona naší země, Svatého Václava. Slunce bude astrologicky stát ve znamení Vah a Měsíc v Beranu: bude vrcholit napětí mezi kompromisem a hrubou silou, mezi orientací na sebe a na druhé. Základem superúplňku je běžný úplněk, který se však bude zdát podstatně větší, než úplňky dosavadní. Důvodem je skutečnost, že oběžná dráha Měsíce okolo Země není kružnicovitá, ale, jak prokázal německý matematik a astronom Johannes Kepler (1571 - 1630) eliptická. Právě v tento den, 28. 09 2015 se Měsíc bude nacházet nejblíže planetě Zemi, a to ve vzdálenosti 356 876 km, což jeho průměr zvětší o 15%. Zároveň země vstoupí mezi něj a slunce a dojde k úplnému zatmění Měsíce, které potrvá přibližně 72 minut. K částečnému zatmění dojde několik minut po třetí hodině ranní, k úplnému zatmění ve 4:11, které skončí v 5:23 a celý úkaz skončí okolo půl sedmé těsně před svítáním. Vlivem lomu světla v naší atmosféře, který zbarvuje zemský stín do červena, nám úplněk na noční obloze nezmizí a získá postupně nádech oranžový až po rudý při úplném zatmění. Krvavý, rudý Měsíc, který je od pradávna opředen nespočtem mýtů a proroctví.

Při pohledu na četnost zatmění Měsíce, které nastane zhruba každé tři roky, si můžeme říci, že rudý, krvavý Měsíc není až tak příliš vzácným jevem, avšak v kombinaci se superúplňkem se tak od roku 1900 stalo pouze pětkrát. Naposledy svou rudou tvář „krvavý superměsíc“ ukázal lidstvu v roce 1982 a pokud se Vám nepovede tento unikátní astrologický úkaz spatřit, musíme si počkat až do roku 2033. Ač se jednotlivé krvavé Měsíce objevují poměrně pravidelně, je vzácné, aby se vyskytly čtyři najednou v tak krátkém časovém údobí, jako je tomu nyní - série krvavých, rudých Měsíců se za posledních 500 roků objevily pouze několikrát. Při první tetrádě v roce 1493 vyhnala inkvizice Židy ze Španělska. Druhá událost se stala v roce 1949 po založení státu Izrael. V roce 1967 potom přichází šestidenní arabsko-izraelská válka. V další tetrádě se právě nacházíme. Někteří křesťané věří, že je to znamení od Boha a že přijde druhý příchod Ježíše Krista. Jiní očekávají událost světového formátu, ve které bude hrát hlavní roli Izrael. 

Co přesně představuje krvavý Měsíc a jaký je jeho biblický význam?

 Někteří lidé jsou fascinováni tím, že tato nebeská událost může znamenat začátek příšerných událostí. Tvrzení je založeno na Bibli, která říká: Sk 2.19-21 : „A učiním divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi: krev a oheň a oblaka dýmu. Slunce se obrátí v temnotu a měsíc se změní v krev, než přijde den Páně, velký a slavný; a každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn.” V roce 2015 jsme byli svědky zatmění Slunce a nyní nás čeká právě krvavý superúplněk : Je to náhoda ? Výskyt krvavého měsíce je také spojován s významnými historickými událostmi, zejména pro židovský národ : Židé, jako národ „Bohem vyvolený“, nositel základních náboženských a morálních principů; židé jako symbol lůna křsťanství tak mohou být spíše symbolem významných náboženských posunů. 

Přehled židovských svátků souvisejících s krvavým, rudým měsícem

Pesach

Hebrejské slovo pasach  znamená „přejít“, „přeskočit“.  Původ svátku Pesach sahá až do dob, kdy Izraelité byli dlouhá léta v otroctví Egypta, avšak Bůh svůj lid skrze Mojžíše vysvobozuje. Nešlo to však bez problémů, faraon nechce lid propustit a tak Bůh na Egypt sesílá postupně 10 ran. Ta poslední je nejstrašnější. V noci při poslední ráně Hospodin pobije všechny prvorozené. Kromě těch, kteří byli v domech  jejichž veřeje byly potřeny krví beránka. Bůh dopředu všechny varoval a dal také návod, jak se zachránit. Kdo uvěřil, potřel veřeje dveří, nebo se ukryl k někomu, kdo je potřeny měl. Tak mohl být každý zachráněn.Tento příběh je poměrně známý a najdeme ho v 2 Mojžíšově ve 12. kapitole. Jedná se o zřejmý předobraz na zástupnou smrt Pána Ježíše Krista (beránka Božího) jehož krev může pro věčný život zachránit každého, kdo tomu uvěří.

Svátek nekvašených chlebů (Přesnice)

Židé tento svátek slaví i tím, že ze svých domů odstraňují vše, co může zkvasit. Kvas je podle apoštola Pavla symbolem hříchu a Pavel dokonce křesťanům oznamuje, že pro ně začal čas nekvašených chlebů (1 Korintským 5,6). Co to znamená? Po odchodu Pána Ježíše Krista zpět do Božího království je zřejmé, že Beránek Boží byl obětován, jeho krev nás může zachránit, a výzva k odstranění kvasu je výzvou k zanechání hříchu. V souladu s Ježíšovým rčením „Jdi a již nehřeš!“ (Jan 8,11) Ježíš nás přišel nejen zachránit pro věčnost, ale také vytrhnout z moci/otroctví hříchu a nastínit novou cestu, kterou se dá po cestě života jít.

Svátek troubení

Svátek troubení trvá sedm dní, po kterých přichází Jom Kipur – Den smíření, Den soudu, nebo také „Soudný den“. Při Svátku troubení se po Izraeli 7 dnů troubí na šofary, kdy toto troubení znamená, že se blíží výjimečný okamžik – Soudný den. A na ten by se měl každý připravit. Izraelité byli každým dnem burcováni k přípravě na Jom Kipur. Příprava obnášela především zpytování vlastního svědomí, vyznávání hříchu Hospodinu a pokání se. Slovo označující pokání v hebrejštině znamená také návrat. To, co platí pro současný duchovní Izrael (křesťany), je nutnost se připravovat na druhý příchod Ježíše Krista.

Jom Kippur

Troubení končilo dnem Jom Kipur. Jednalo se o naprosto výjimečný den, kdy velekněz vstupoval za velmi specifických podmínek do Svatyně svatých, do místa, kde byla Boží přítomnost. Obřad měl za cíl očistit Boží lid od hříchu. Velekněz a lid se měli řídit pokyny zapsanými 3. Mojžíšově 16. kapitole a 3. Mojžíšově 23:27. Lid má především „pokořit své duše“ (Lv 23:27).

„Stejně tak všichni, kdož chtějí, aby jejich jména zůstala v knize života, by měli nyní, v posledních několika dnech své zkoušky, ponižovat své duše před Bohem s lítostí za spáchaný hřích a opravdovým pokáním. Musí svědomitě a zevrubně zpytovat srdce.  Pro všechny,  kteří chtějí přemoci zlé sklony, které bojují o nadvládu, je to opravdový boj. Dílo přípravy však musí vykonat každý sám.“

Sukot

Sukot připomíná putování Izraele na poušti po vyvedení z Egypta a přebývání ve stanech. Izraelité každý rok vzpomínali tak, že spali ve stanech s pohledem upřeným k nebi. Jedná se o krásný obraz toho, že Boží lid jsou poutníky na tomto světě a vysvobozeni z otroctví hříchu směřují do své pravé domoviny, nebeského království, které přijde okamžikem druhého příchodu Ježíše Krista.

Sklutečnost, že každý z krvavých, rudých, měsíců tetrády připadá na židovský svátek halí krvavé měsíce doslova dalším tajemstvím : 14. dubna 2014 začali Židé slavit Pesach, na 8. října připadl Svátek stánků a v roce 2015 je tomu také tak. Pesach se slavil od 4. dubna a Svátek stánků pro světové židovstvo začíná právě 28. září.

Dny předcházející krvavému superúplňku

Od uplynulého novoluní (13. září), které bylo spojeno se zatměním Slunce, můžeme vnímat výrazné změny v našem životě. Jedná se o skutečně nabitý čas, mezi novoluním ve znamení Panny a úplňkem v Beranu (28. září). Astrologicky můžeme krvavý Měsíc v superúplňku vykládat jako čas očisty, čas pravdy, kdy je třeba postavit se sám za sebe a stát si za svou mocí. Nevyřešené emocionální záležitosti se mohou vynořit z nevědomí a lidstvo by je mělo umět rozpoznat. Krvavý superúplněk můžeme pociťovat jako blížící se přílivovou vlnu, jejíž sílu můžeme úžasně využít a nebo nás také může spláchnout. Každý úplněk přináší citové oživení a tento může mít náboj zkoušky nebo souboje, o nichž se může zdát, že je není možné zvládnout. Ale Beran, první znamení zvěrokruhu, je zároveň nezkrocenou silou nového života.

Sv. Václav - Patron České republiky

Sv. Václav - Patron České republiky, 28. září je státním svátkem "Den české státnosti". Jako vzor odpuštění je vzýván těmi, jimž je zatěžko přemáhat zlo dobrem. Mezi jeho symboly patří svatováclavská orlice, dva andělé po stranách, klasy a hrozny, kopí s praporem; často je zobrazován na koni. Krvavý superúplněk má velkou sílu, a může přinést změnu pravidel hry, kterou pocítíme v dalších letech. Cokoliv nyní začínáme, cokoliv, co v našem životě právě eskaluje a vrcholí, si zaslouží zvláštní pozornost. Samotná kombinace superúplňku a rudého měsíce a měsíce sklizně je vzácná a pro nás v Čechách o to nápadnější, že se odehrává ve státní svátek.

Rudý krvavý Měsíc připadá na svátek zemského patrona Svatého Václava. Napětí mezi silou, diplomacií a kompromisem bude možné pozorovat ve zvýšené míře ve všech oblastech života. To jsou energie protilehlých znamení, Berana a Vah, která se budou dostávat do popředí i v našem osobním životě.