Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

XX. Mýty o pádu člověka v mayském chápání světa

Pád člověka a mayské chápání světa v mayských proroctvích

Důvod, proč jsou mýty o pádu člověka přítomné ve všech kulturách, spočívá v tom, že lidé ve všech částech světa byli ovlivněni dualitou, která vládla v průběhu mayského Velkého cyklu. Lze říci, že téměř všechna náboženství se vyvinula v reakci na potřebu lidské bytosti vypořádat se s polaritou vytvořenou Světovým stromem. 

Všechna tehdejších náboženství byla více či méně zasažena vědomím odloučenosti od Boha a božských bytostí, ba dokonce v Mesoamerice vedla tato potřeba usmiřování bohů až k lidským obětem. 

Potřeba náboženské víry se projevuje v civilizacích, které kontakt s Bohem pozbyly

Mayský Bůh Kninih AhauPřesto je však na tomto místě nutné připomenout, že samotná potřeba náboženské víry (latinsky religio, tedy 'znovu spojit') se objevuje pouze a právě v těch civilizacích, které svůj kontakt s božskými silami zcela pozbyly. Náboženství se ve své podstatě snaží nejrůznějšími rituálními prostředky znovu navodit onen ztracený kontakt s božským Zdrojem. Je však třeba si uvědomit, že pokud ona dualita lidského vědomí trvá, náboženství může fungovat pouze jen jako jakýsi tišící prostředek. V obdobích, kdy globální pole vědomí bránilo přímému kontaktu, ztratila náboženství na svém původním významu. 

Evoluce lidského vědomí se podle mayských proroctvích odehrává ve vlnách

 Evoluce dějin a lidského vědomí se odehrává ve vlnách, které jsou rozdmýchávány chvěním Světového stromu. Rovněž jsme si mohli povšimnout, že jsou to především počátky lichých Nebes, kdy jsou proroci inspirováni k zásadním novým pohledům na Boží přirozenost a smysl stvoření. Tato přímá spojitost mezi vyšší prorockou inspirací a počátkem lichých baktúnů je zvláště zřetelná u Mojžíše na počátku 5. Nebe, lzajáše na počátku 7. Nebe a Ježíše a Pavla na počátku 9. Nebe.

Může proto vyvstat otázka: Proč dochází k důležitým mezníkům ve vývoj i chaldejsko-židovsko-křesťanské tradice právě na počátku lichých Nebes? 

Sedm dnů a šest nocí božského stvoření podle mayských proroctví

Odpověď zčásti podává mayský mýtus o stvoření, v němž se praví, že když byl zasazen Světový strom, Světlo vstoupilo do všech lichých a Temnota do všech sudých Nebes. V průběhu Velkého cyklu se tedy objevuje celkem 7 Nebes, při nichž božské Světlo umožňuje prorokům a jejich stoupencům vnímat božskou skutečnost novým způsobem, a 6 přechodných období Temnoty, kdy není nebeský Kříž zřetelný. Z toho tedy vyplývá logický závěr: 7 lichých Nebes a 6 sudých Nebes Mayů není ničím jiným než 7 dnu a 6 nocí Božího stvoření.