Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

XVI. Mayský kalendář - 2012 - Proroctví Mayského kalendáře | Nauka o vědomí aneb geologická psychologie

Nauka o vědomí aneb geologická psychologie - Stav hlubokého delta či lehkého alfa spánku představuje rezonanci s atmosférickými mentálními vrstvami, zatímco stav bdění představuje rezonanci s pevnou zemí

Z této perspektivy není nijak překvapivé, že ve spánku jakovy vystupujeme ze svého těla do prostoru, neboť na těchto úrovních je naše kontrola myšlenek a představ mnohem méně uzemněná a strukturovaná.

Ve stavu snění vznikají taková spojení, že je obvykle nelze chápat z polohy logické návaznosti. Jak jsme si již řekli, zdá se pravděpodobné, že uvolněný stav alfa koresponduje s frekvencí biosféry.

Mozková vlna beta frekvence odpovídá rezonanci vnitřního zemského jádra  

Snad nejpozoruhodnějším aspektem tohoto vztahu je zjištění, že mozková vlna frekvence typu beta odpovídá rezonanci zemského vnitřního jádra. Jak to však zapadá do perspektivy Mayského kalendáře ? Jednak starověké národy hovořily nejen o Světovém stromu, ale také o Světové hoře. Světový strom je jakousi polární osou, z níž vycházejí kolmé úrovně, tedy větve, na zemský povrch, sám Strom je však pevně vrstlý do Světové hory ve středu země. Středová planetární linie je pouze nejdůležitější z těchto větví Světového stromu, neboť vytváří střídající se jinově-jangové polarity, které podněcují evolucí vědomí. I když metafora Světové hory není zdaleka tak využívána jako u Světového stromu, trdí se, že mayské a sumerské pyramidy a mnohá uměle zbudovaná návrší měla tuto Světovou horu symbolizovat. Pokud mayské pyramidy skutečně symbolizují podsvětí, pak je možné hledat mezi nimi pojítko se zemským jádrem. Co by tedy takové pojítko vysvětlovalo ?

Zemské jádro má dle nejnovějších zjištění pravděpodobně krystalickou strukturu železa, což souvisí s Mayskými proroctvími a Mayským kalendářem

Zemské jádro má podle nejnovějších studií pravděpodobně krystalickou strukturu železa a nepravidelný tvar | Přesný čas online.czZatím se samozřejmě velmi nesnadné tvrdit něco určitého, protože o podstatě jádra naší planety – tedy o Světové hoře – víme velmi málo konkrétních informací. Podle nedávných odhadů by mělo být stejně horké a žhavé jako povrch naší mateřské hvězdy, tedy Slunce. Toto velmi husté zemské jádro ze železa, pravděpodobně sloučeného s dalšími prvky je pod obrovským tlakem rovnajícím se 10 milionům tunám na jeden metr čtvereční. Vědci z Harvardu odhalili nepraviedlnost jeho tvaru, což tedy znamená, že jádro Země není pravidelná koule, avšak vyznačuje se alespoň jednou symetrickou osou. Tito vědci dospěli k názoru, že tento vysoký tlak, kterému je zemské jádro vystaveno, vytváří krystalickou strukturu.

Mimořádná intuice Mayů o vlastnostech zemského jádra se projevila ve stavbě mayských terasovitých pyramid  

Třebaže přesnou podobu této krystalické struktury neznáme, je velmi podstatný již samotný fakt, že skutečně existuje. Pokud naši dávní předkové, velmi často obdařeni mimořádnou intuicí, stavěli pyramidy jako symboly Světové hory, s níž se tímto způsobem snažili vyvolat ještě vyšší stupeň souznění, můžeme se domnívat, že se vyznačuje strukturou osmistěnu. Právě taková struktura promítnutá do tělesa s kolmými hranami může vytvořit středovou planetární linii a příslušná jinově-jangová pole celoplanetárního mozku, o kterém v tomto seriálu hovoříme. Proto možná staří Mesoameričané označovali hlavní tvůrčí cykly jako Podsvětí, o nichž se dozvíme později. Tato Podsvětí, jak naznačují modely Světového stromu v podobě terasovitých mayských pyramid, mohou mít tedy původ v krystalické podobě zemského jádra, v němž se podle shématu Mayského kalendáře aktivují různé úrovně.

Podle mayských proroctví odpovídá devět podsvětí devíti rovinám železných krystalů zemského jádra

Devět stupňů mayských pyramid může odpovídat devíti stupňům Podsvětí nebo devíti formám krystalické struktury zemského jádra | Přesný čas online.czNení tedy možné, že oněch devět Podsvětí odpovídá devíti postupně aktivovaným rovinám železných krystalů zemského jádra ? Jinově-jangové polarity by pak vznikaly na různých stranách původně osmistěnné krystalické strukrury a vyzařovaly by na povrch Země, kde by půsbily na lidskou populaci. Na základě synchronního vnitřního řádu v éteru přijímá toto krystalické jádro informace o přesunech polarity z galaktického jádra, které zase své informace přijímá z hypotetického vesmírného centrálního slunce, ležícího mimo časový horizont našeho viditelného Vesmíru. I když se změny v jinově-jangových polí odehrávají synchronně v celém Vesmíru, slouží naše zemské jádro k jejich zachycování a vyzařování.

Vlastnosti zemského jádra se odráží na vlastnostech psychických mechanismů lidských bytostí

Na tomto místě je však samozřejmě vhodná spíše spekulace, neboť s jistotou v současném stavu vědy nemůžeme hovořit určitě – totiž, že zemské jádrokrystalickou strukturu atomů železa a jednu symetrickou linii... Jestliže má však tuto linii s jistotou jednu, proč jich nemá více ? Krystalický stav totiž nazačuje na více symetrických řad. Z nepředstavitelných tlaků a teplot v zemském jádru pravděpodobně vyplývají takové vlastnosti hmoty, kterou jsou pro nás na povrchu naší planety zcela neznámé.

Mayové předpokládali podle svého prorockého kalendáře vztah mezi Zemí, Vesmírem a lidským vědomím a následnými změnami v kulturním a psychickém vývoji lidské bytosti

Zajímavé je v této souvislosti rovněž i to, že podle proutkařů pokrývá zemský povrch souřadnicová mřížka rovných čar nazývaných Curryho a Hartmannovy čáry, které nemají souvislost s běžnými fyzikálními poli gravitace a elektromagnetismu. Jediné objekty v přírpdě, které se vykazují rovnými liniemi, jsou krystaly, a proto tedy není nijak přehnané vyvozovat, že je tato mřížková struktura promítnutím mřížky vědomí krystalického jádra Země. Lidé, kteří jsou obeznámeni s působením energií těchto čar a jejich průsečíků, s mužskými a ženskými léčivými body a podobně, mohou předložit jejich silný vliv na stavy vědomí.

Podle Mayských proroctví lidský mozek ve stavu bdělého vědomí rezonuje s vnitřním zemským jádrem

Mayská kultura a mayská proroctví Mayského kalendáře předpokládají rezonanci lidského mozku s vnitřním jádrem Země | Přesný čas online.czPokud tedy přijmeme, že lidský mozek je jakýmsi mikrokosmem celoplanetárního mozku, pak je jen logické, že i lidský mozek bude pokryt mikroskopickou mřížkou. Tato mřížka bude utvářet naše vědomí, za něž v konečném důsledku vděčíme naší Zemi a Vesmíru. V bdělém stavu, tedy v beta-frekvenci, náš mozek rezonuje s vnitřním zemským jádrem. Podle znalců v oboru jsou beta-vlny o hodnotě 40Hz úzce spjaty s vnímáním a vědomím. Jen sotva může být pak náhodou, že ty nejčlenitější a nejsoustředěnější operace lidského ducha na této úrovni souznějí s frekvencí zemského krystalického jádra, které představuje nejstrukturovanější část naší planety.

Lidské myšlení v hladině beta má nečlenitější, nejsoustavnější nejuspořádanější strukturu

Na tomto místě je rovněž potřeba připomenout, že často v různých souvislostech používáme výraz, že je něco „křišťálově jasné“. Představa, že lidé přejímají informace od samotné naší planety Země tak pozbývá značnou část své původní mystiky. Je vůbec možné, aby něco takového nebylo možné ? Každý z nás je na takovém přenosu energií v tomto případě závislý. Tvůrčí schopnosti jedince mohou být odkázány výhradně na to, jak je schopen v dané chvíli onen jedinec rezonovat s různými zemskými sférami.

Podle Mayských proroctví dochází ke změnám ve vnímání lidstva a v lidské kultuře podle jednotného cyklického řádu 

Toto téma je bezpochyby velmi obsáhlé. Pojďme si tedy společně říci, jak by taková mřížka vědomí mohla vysvětlit odlišné mentality Východu a Západu. Například Richard Nisbett ve své knize Zeměpis myšlení prokázal, že rozdíly ve smýšlení obyvatel západní a východní polokoule se zakládají nejen na odlišných filosofických tradicích, ale zejména na rozdílech v samotné psychice a vnímání světa jako takového. Tam, kde obyvatelé západu vidí předměty s jejich přívlastky, například stromy, vnímají obyvatelé východu širší souvislosti a vztahy ( lesy ). Nemohou být proto ony atomizující duševní sklony, které stojí za rozvojem vědy od počátků 13. nebe, které se ujalo vlády roku 1617, jednou z funkcí mřížky vědomí, kterou aktivovalo světlo dopadající na západní polokouli za specifické polarity tohoto nebe ? Nemůže mít vynález rovnic integrálního počtu souvislost s novou mřížkou vědomí stejně jako přesnější dělení času založené na kyvadlových hodinách ?

Vývoj lidstva s ohledem na cyklickou povahu času a mayský kalendář

Nebylo náhle snažší uspořádat věci v čase a využívat logickou souslednost, pokud má mozek zabudovanou přesnější mřížku citlivější na čas ? Nemůže být západní vynález fonetické abecedy, která dělí zvuky podle jejich časové linearity funkci výkonnější vnitřní mřížky, která se projevuje během lichých nebes ? Je jen čirou náhodou, malby z období raného evropského baroka, které spadá do počátků 13. Nebe vykazují doposud největší smysl pro doslova fotografickou přesnost, nebo se tento fakt spíše váže k přesnosti vnitřní mřížky, která definuje lidské vnímání ? Jestliže krystalické zemské jádro vytváří souzvučnou mřížku vědomí, pak je možné vysvětlit obrovské množství jevů souvisejících s rozdíly mezi mozkovými polokoulemi a zemskými hemisférami.

Podle mayských proroctví a mayského kalendáře moderní technologie mohou mít vliv na psychický stav člověka

Vychází-li soustředěná duševní aktivita rezonance s vnitřním zemským jádrem, můžeme v novém světle nahlížet na vnímavost vůči elektřině, která je příznačná pro několik minulých desetiletí. Naše civilizace je stále vyšší měrou elektrifikována a stále rozšířenější střídavý proud ( 50Hz v Evropě a 60Hz v USA ) zřejmě stále výrazněji narušuje přirozenou rezonanci se zemským jádrem, tedy se Světovou horou. Sama mozková frekvence gama v rozmezí 30 Hz až 90Hz může být narušována ještě více. Na současné úrovni duchovního procitání mohou tyto střídavé proudy u některých jedinců zasahovat do vývoje vědomí a produkovat nepříznivé duševní stavy, které zpětně vyvolávají negativní zdravotní příznaky.

Mayové a mayský kalendář jednozačně předpovídá období změn a duchovního procitání lidstva

Uvedené vztahy mezi mozkovými frekvencemi a různými sférickými vrstvami Země mají pravděpodobně také vliv na meditaci, protože osvícení je stav zvýšené frekvence mysli. Dramatický nárůst zájmu o drahokamy a křišťály v posledních několika desetiletích má s tímto vztahem poté rovněž mnoho společného. Dnes, kdy se přibližujeme k Vesmírnému Podsvětí, má zesilování duševních frekvencí a procitání ducha v souladu s vyzařováním zemského jádra rozhodující roli v naší cestě k osvícení. Zesílení frekvencí také znamená hlubší souznění s Matkou Zemí, souznění s jejím vlastním nitrem. Týká-li se vývoj vědomí rezonance s vnitřním zemským jádrem, je pak evidentní, že astronomické kalendáře nemohou odhalovat žádné prorocké skutečnosti oproti těm astrologickým.