Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

XV. Mayský kalendář - 2012 - Proroctví Mayského kalendáře | Závislost lidského myšlení a psychických stavů na vědomých polích Země a Vesmíru

Biofyzika a holografické rezonance  : Jakým způsobem jsou-jinově-jangová pole podle celoplanetárního mozku generována a jaká je jejich podstata ? Proč se realita vnímá jinak na Západě a jinak na Východě a proč se tvůrčí duch na obou zemských polokoulích projevuje tak odlišně ? I když se jinově-jangová pole ve fyzice běžně neuznávají, může nám k pochopení jejich mechanismu, který se na základě informací z globálních tvůrčích polí projevuje v lidském myšlení, napomoci pojem holografické rezonance.

 

Zajímavým klíčem k pochopení holografické rezonance je skutečnost, že lidský mozek v uvolněném či meditativním stavu eliminuje alfa vlny s frekvencí 7 až 13 Hz, přičemž nižší hranice tohoto kmitočtu spadá do hodnot tzv. Schumannovy rezonance o hodnotě 7,8 Hz, která obklopuje naši planetu. Schumannova rezonance je stacionární elektrocká vlna vytvářená v ionosférické dutině mězi Zemí a ionosférou, která je v důsledku bouřek a dalších atmosférických jevů bohatá na elektrické výboje. Jedná se o jedinečnou konstantu výzanou pouze na naši planetu, která se v průběhu času ( ať již jej chápeme cyklicky či lineárně ) v rozmezí +/- 0,5 Hz v důsledku proměnlivé sluneční aktivity. Důvodem stability Schumannovy rezonance je fakt, že její hodina vychází z podílu dvou konstantních veličin, a sice z rychlosti světla ( cca 300 000 km/s ) a obvody Země ( cca 40 000 km ).

Vliv elektromagnetických vlnění na mentální rezonanci psychických stavů člověka

Proroctví Mayského kalendáře a elektromagnetické vlnění a jeho vliv na lidské myšlení | Přesný čas online.cz Protože obvod zemského povrchu závisí na poloměru Země ( r= 40 000 / π=6370 km ) má nižší mez frekvence alfa v mozku člověka i ostatních savců stejnou hodnotu, jako elektrické pole vytvářené stacionární elektrickou vlnou obíhající po tomto poloměru. Bez ohledu na hypotetický význam, který bychom připsali mentální rezonanci například s bouřkou měřenou podle Schumannovy frekvence, se zdá evidentní, že lidská mysl se nachází ve stavu uvolnění v okamžiku, kdy jsou její vibrace totožné s elektrickým polem na povrchu Země. A protože na tomto povrchu žijeme, nejedná se s největší pravděpodobností o náhodu; v tomto smyslu můžeme na meditativní stav alfa nahlížet jako na určitý „návrat domů“.

Elektromagnetické vlnění vesmírných těles a jejich vliv na psychiku člověka

Základní typy mozkových vln rezonujících s vibracemi planety Země | Přesný čas online.cz Jestliže tedy existuje prokazatelná souvztažnost mezi poloměrem koule a frekvencí stacionárního elektromagnetického vlnění na jejím povrchu, bylo by zajímavé prověřit i další soustředné povrchy kolem zemského jádra. Jedná se o řadu geologických atmosférických sfér, které mají společný středový bod. Tyto sféry pravděpodobně představují nejvýznamnější hranice mezi různými soustřednými segmenty utvářejícími naši planetu. V poněkud esoteričtějším jazyce by bylo možné tyto segmenty nazvat éterická těla. Shoda mezi těmito tradičními kategoriemi frekvencí mozkových vln a poloměry jednotlivých zemských sfér je téměř zarážející. Navíc si tento vztah nepotřebujeme ověřovat v nesrozumitelných odborných věstnících : patří k základním znalostem studentů příslušných vědních oborů.

Mentální a psychické stavy lidských bytostí jsou funkcemi rezonancí se sférami Vesmíru a magnetických polí Země

Vlastnosti sférických polí Země rezonujících s lidským vědomím | Přesný čas online.cz Tato shoda téměř svádí k závěru, že různé mentální stavy lidských bytostí jsou v podstatě funkcemi rezonancí s různými sférickými vrstvami zahalujícími zemský střed. Když se například nacházíme ve stavu alfa, rezonujeme s vědomím zemského pláště, který sahá od zemské kůry po zemské jádro, když jsme v hlubokém spánku rezounjeme s nejvzdálenějším rezonančním polem Země, jež se dotýká Měsíce. Je obtížné tvrdit, že je tato rezonance elektromagnetická; spíše jde o to, že když jsme naladěni na příslušné mentální zemské pole, aktivují se v našem mozku elektromagnetické proudy se stejnými frekvencemi. Frekvence různých mozkových vln, které byly zjištěny u člověka, jdou patrně společné naprosté většině živých organismů, proto nakonec toto zjištění nemusí být až tak příliš překvapivé.

Vnitřní fungování živých organismů je závislé na rezonanci se Zemí jako Stvořeným Vesmírným tělesem

Jesliže by mozkové vlny měly vznikat pouze v důsledku vnitřního fungování organismu a neměly mít žádný vztah k vnějšímu prostředí, pak by se dala předpokládat daleko vyšší různost mozkových vln u různých živočichů, než je pozorováno. Výše uvedené zjištění tak nahrává jednoznačně přesvědčení, že mezi mentálními stavy živočichů, tedy snad všěech živých bytostí a zemskými sférami existuje rezonanční vztah. Takový vztah je potom také důkazem, že lidské myšlení a mentální stavy obecně neprobíhají výlučně uvnitř jedince, nýbrž vycházejí z interakce vědomých polí Země a Vesmíru.