Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Nostradamus, autor Proroctví, Michel de Nostredame, sepsal své předpovědi o Evropě včetně roku 2012 až do roku 3797

Nostradamus, věštec, lékař a literát, autor proslulých Nostradamových Proroctví. Po smrti svého manžela, kterou Nostradamus předpověděl do detailu, se Kateřina Medicejská vydala se svým dvorem na cestu po Francii, aby uklidnila své poddané. Královnin průvod vezený 7000 koňmi vjel také do Salone de Provence v roce 1564 a francouzská královna ihned nechala poslat pro Nostradama.

Když se královna Kateřina Medicejská ubytovala na jednom z hrádků, poslala pro Nostradama, a později uvedla :

" Když jsme projížděli městem Salon, setkali jsme se s Nostradamem, jenž mému synu, králi Karlu IX. sliboval dlouhý život. "

Nostradamus, Michel de Nostredame, pronesl proroctví o králi Karlu IX., které se oproti očekávání nevyplnilo, i když Nostradamus mladému králi sliboval dlouhý život 

Dnes víme, že v tomto jediném se Nostradamus mýlil - avšak z našeho pohledu Nostradamus skutečně "sliboval", nikoliv "prorokoval". Nostradamus byl tedy vyzván k osobní audienci u královny. S ohledem na to, že Nostradamus přesně předpověděl smrt jejího manžela, požádala jej královna, aby jí vyložil osud jejich sedmi dětí, které v té době byly ještě velmi malé. Audience Nostradama se konala v síni slávy, které říkalo rovněž Krbový sál. Nostradamus pečlivě prohlédl všech jejich sedm dětí a sestavil jejich horoskopy.

 Nostradamus vydal svá Proroctví, Nostradamovy předpovědi, ve kterých hovoří i o královské rodině

Nostradamus správně předpověděl, že všechny děti Kateřiny Medicejské se stanou panovníky, korunovanými hlavami po celé Evropě. Dějiny ukázaly, že Nostradamova předpověď byla pravdivá, nicméně důvodem, proč se všechny děti staly panovníky byla především předčasná smrt čtyř z nich. V Nostradamových Proroctvích, která byla vydána v roce 1557 Nostradamus o královské rodině napsal :

" Ze sedmi větévek zbudou tři, starší z nich smrt nečekaná překvapí ..."

Představuje - li 7 větévek skutečně 7 dětí Kateřiny Medicejské, pak Nostradamus správně předpověděl jejich budoucnost. V roce 1576 byly naživu pouze 3 - Jindřich III., Francois a Margarette. Je možné, že Nostradamus předpověděl i revoluci v Americe. V několika čtyřverších totiž pravděpodobně popisuje výpady britských kolonistů bojujících ve válce za nezávislost.

" Západ se od britských ostrovů osvobodí. O patnáct let dřív před bratrem svým starší sestra se zrodí. V království svém rovnováhy dosáhne  "

Od té doby měli lidé za to, že Nostradamus ve svých proroctvých předpovídá řadu významných událostí, jež ovlivní osud světa i lidstva. Nejpozoruhodnější z těchto Proroctví se týkají mocných vůdců nebo tyranů, podobně, jako Napoleona Bonaparta. Nostradamus věnoval Noapoleonovi mnoho ze svých čtyřverší. Zmiňuje, že se Napoleon Bonaparte narodí na italském ostrově a že rovněž bude na ostrov vyhnán. Můžeme říci, že mu nebyl vůbec nakloněn a označuje jej za řezníka.

" V Itálii narodí se císař, jehož říše draze zaplatí. Spíše než princ to bude sprostý řezník ... Jako voják prostý svoji říši uchvátí, svůj krátký šat pak vymění za šaty dlouhé ... Jeho tyranie potrvá 14 let  "

Napoleon, který se narodil na Korsice, zpočátku skutečně nosil krátký šat prostého vojína, který později vyměnil za dlouhý císařský plášť. A skutečně napoleonské války a s nimi spojený teror započaly v roce 1799 a skončily po dlouhých 14cti letech jeho vyhnanstvím na ostrov Elba v dubnu roku 1814. I v dalším Nostradamově čtyřverší se může skrývat anagram, který předpovídá krvavé napoleonské války.

" Pau, Nay, Loren budou více než oheň a krev ... "

Používáte-li anagramy, pak ve čtyřverší, kde Nostradamus zmiňuje místa Nay, Pau, Loren, pak snadno objevíme anagram, jehož význam může být NAPOLEON ROA, tedy Král Napoleon. Snad proto, že byl Nostradamus, Michel de Nostredame, Francouz, věnoval podstatnou část svého díla své vlasti. Mnoho lidí věří, že Nostradamus předpověděl příchod Velké francouzské revoluce.

Nostradamus sepsal své předpovědi, ve kterých Nostradamus prorokoval pád monarchie ve Francii a popravu královského páru

V roce 1789, tedy o 234 let dříve, než se odehrála. Nostradamova čtyřverší obsahující děsivé detaily o popravě Marie Antoinetty a krále Ludvíka XVI., na gilotině. Zajímavým detailem smrti Marie Antoinetty zůstává, že poté, co vystoupila bývalá královna po dlouhém procesí na vyvýšené místo, kde byla umístěna guillotina, stoupla katovi na nohu a prohlásila : " Promiňte pane, skutečně jsem nechtěla " ... Nostradamus se věnoval své rodné Francii ve svých Proroctvích více, než jiným Evropským zemím.

" Revolta svrhne starý řád a k nebesům hlavy vzlétnou a ústa nešťastníků ve vlastní krvi plavou. Noví vládci stavu nízkého vyvolají bouři, oheň, krev a stínání  "

Podobná Proroctví a předpovědi, jejichž autorem byl Nostradamus, Michel de Nostredame, fascinovala celý svět, neboť se jedno po druhém naplňovala, a to do nejmenších detailů i ve 20. století. Je tedy možné, že největší pohromy lidstvo podle Nostradama teprve čekají ? Historie výkladu Nostradamova díla i manipulace s ním je nesmírně bohatá. Během staletí některá slova a slovní spojení z Nostradamových Proroctví a předpovědí přinesla mnohé k přesvědčení, že předpověděl jedny z nejvýznamnějších milníků lidských dějin.

" Třebaže jsem mnohokrát předpověděl věci dávno předtím, než se udály, byl jsem ochoten mlčet. Později jsem se uchýlil k tajuplným větám, skrývajícím skutečný význam a především k prorockému jazyku, abych promluvil o událostech týkajících se budoucího vývoje lidstva, zejména pak o těch nejnaléhavějších. "

V roce 1555 Nostradamus napsal jednu ze svých mnoha velmi zajímavých předpovědí, týkající se novověku v lidských dějinách

" Pasteur jako polobůh uctíván bude, tak stane se v době, kdy svůj velký cyklus měsíc ukončí  "

Toto Nostradamovo čtyřverší by se mohlo týkat jednoho z velkých průkopníků dnešní vědy Luise Pasteura, který vynalezl revoluční proces v uchováváni potravin, který nese jeho jméno, tedy pasterizace, a nebo se může jednat o verš, který obsahuje francouzský výraz pro církevního pastora.

" Bude dovezen na kraj Luny, kde na půdě CIZÍ stane "

Někteří se domnívají, že toto čtyřverší obsahuje důkaz o tom, že Nostradamus předpověděl budoucí lety do Vesmíru. Při této příležitosti je třeba zmínit, že Nostradamus píše, že tato půda je CIZÍ - nikoliv tedy neznámá, slovo CIZÍ tedy snad připomíná či naznačuje, že tato půda jakoby již někomu patřila. Zmiňuje se Nostradamus o UFO a mimozemšťanech, kteří již na Měsící dávno existují, jsou, mají své základny a tedy de facto, když zde byli první, tato půda jim fakticky patří ? Má snad toto slovní spojení znamenat o něco více ? Sousloví "kraj Luny" by mohlo rovněž znamenat kraj nikoliv ve smyslu hrany, ale kraj ve smyslu zeměpisného označení.

Je možné, že Nostradamus zakódoval do svých předpovědí i objevení UFO a přistání ufo na Zemi

Přistání na Měsíci patří mezi nejúžasnější z Nostradamových předpovědí a důvodem je, že napsal : " Bude dovezen na kraj Luny, kde na půdě cizí stane" Podíváme-li se na slovo LUNA, automaticky se nám vybaví Měsíc, LUNA je rovněž latinský výraz pro Měsíc. K přistání na Měsíci došlo v roce 1969 a čtyřverší obsahuje jedno z nejjasněji formulovaných Nostradamových předpovědí.

 Nostradamus píše předpovědi ve svých Proroctvích i o tématu UFO

Někteří lidé rovněž tvrdí, že 46. čtyřverší první Centurie předpovídá, že se objeví UFO. Nostradamus popisuje zjevení a přistání mimozemských bytostí, které lidstvu přinesou značný prospěch a popisuje také následné zemětřesení - či snad máme chápat poslední sousloví " Země se zachvěje " ve smyslu, že se staré řády otřesou v základech ?

" Po tři noci z nebes oheň srší, a stane se cos´ velmi nečekané, ba údiv vzbuzující. Zakrátko na to Země se zachvěje "