Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Sibylina proroctví - Proroctví Sibyly Kniha první

 Sibyla a její proroctví - Královna Michalda ze Sáby, sepsala proroctví, která jsou věnována nejen lidem 2000 let po narození Ježíše Krista

První kniha Sibyliných proroctví - Sibyliny předpovědi - s názvem "PŘIJDE DOBA ÚPADKU" obsahuje několik obecných Sibyliných proroctví, jejichž naplnění můžeme sledovat právě v dnešní době. Královna Sibyla Kumanna prorokuje a věští lidem doby 2000 let po narození Mesiáše.    

 

Sibyla prorokuje ženám narozeným 2000 let po Kristu, Sibylino proroctví pro ženy, kterým je rovněž níže uvedené proroctví věnováno  

Ženy sukní svých odloží a sukněmi mužů odívati se budou. Nápojů opojných užívati budou, takže plodnosti jejich ubude a lidstvu zánik úplný hroziti bude A pak-li z ženy, nápoj omamný požívající, dítě se zrodí, tichému šílenství propadne.

 

Sibyla prorokuje o dětech, které se narodí 2000 let po Kristu 

Tyto děti pak nebudou více potomků míti. Na rukou těžké a kamenné ozdoby nositi budou. Jednou velmi dlouhý, pak krátký a v době, kdy lidstvu bude nejhůře, vlas kratší mužů nositi budou. Rovněž ústa svá a oči mnohých pozmění, takže žena v té době sově podobati se bude. A pak v té době mravnost dětí tak upadne, že matek svých poslušnými nebudou.

 

Sibyla prorokuje o nenávisti v dětech narozených 2000 let po miléniu

Dítě nezná falše, nezná přetvářky a je-li nuceno těmto neřestem tváří v tvář se dívati, odvrací se od nich a nenávidí je. Nečiní pak rozdílů, zda faleš u své matky vidí a stejně tuto nenávidí. Mnoho mužů manželky své, které jménem Hospodinovým do ložnic svých uvedli vyženou a pojmou manželky jiné.

 

Sibyla prorokuje o panenství a sexualitě - Proroctví Sibylino o erotice a sexu

Přijde doba, že z tisíce děveček jedinné panny nebude, neboť děvečky panenství své už před zasnoubením mužům jiným za zlato a víno dají. Přijde doba, kdy matky své dcery vyženou, aby tam, prodávajíce své tělo a tak obývajíce s muži cizími, statků pozemských nabyly. Manželky s několika muži tělem svým obcovati budou, aniž pohoršení v domě sousedů svých činily, neboť i manželka sousedova s několika jinými muži, nežli s manželem svým obývati bude.

 

Sibyla prorokuje o prodejnosti ženského těla, Proroctví, jehož autorkou je Sibyla, popisuje vznik nejstaršího řemesla žen, totiž prostituci  

Ó králi Šalamoune, tak jako dnes živí se mužové národa tvého obchodem a obhospodařováním svých stád, tak přijde i doba, kdy ženy prodejem svého těla živiti se budou. Jejich lůna mateřská odumrou, přestanou ploditi a zmalomocní. Jejich těla pomalu uhnívati budou. Tak stane se v době té, kdy žena a muž před zákony plné rovnosti dosáhnou. Bude to pro ženu doba rovnoprávnosti, ale i bezcennosti. Tak, jako nekladeš velké ceny velbloudu, kterého na tržišti od kupců koupiti můžeš, tak nemá a nebude míti ceny žena, byť Tebe stejné úrovně, která za zlato a víno se Ti prodá.

 

Královna Sibyla prorokuje o ženách a ženám izraelským - Proroctví Královny Sibyly Kumanny o Židovském národě

Věz, že prvým tvorem Hospodinu podobným byl muž a posledním tvorem, který na této planetě zmírati bude, bude žena. Nebude to však žena z rodu tvého izraelského, která poslední z této země odejde, neboť před skonáním světa dávno již rod Tvůj a veškerý Izrael vymře. Poslední žena bude z rodu těch, kteří teprve po tisíciletích panství nad světem dosáhnou.

 

Sibyla prorokuje o podmanění celé planety lidským druhem

A já pravím Tobě, králi Šalamoune : Přijde doba, kdy člověk úplně ovládne svět a bude se snažiti vniknouti do tajů díla Hospodinova, aby i chod země ovládl. A vidím, jak podmaní si všechna zvířata, aby člověku sloužila, a jak zachytí vzduch, vodu i Slunce. Vzduch, aby za něho pracoval, vodu, aby jemu nesmírný užitek dávala a Slunce, aby v dobách dešťů a sněhů jasem a teplem obydlí zpříjemňovalo. A v tom čase se nespokojí člověk ani s tím, že zneužije díla Hospodinova pro sebe, ale vytvoří i umělá zvířata, aby i tato podmaněna jemu byla.

 

Sibyla předpovídá humanoidní stroje a alternativní zdroje energie

Člověk vytvoří něco, co předčí svět i člověka. Vidím ono divné zvíře, vytvořené z různých kusů kovů člověkem. Místo nohou divné obruče, místo těla kus lesklého kovu a místo hlavy kovová křídla. Toto člověkem uměle vytvořené zvíře, sluncem i vodou živené, utíká rychle po zemi, že síla větru mu nestačí, pluje po mořích, že i před dopadem vln se zachraňuje a letí v oblacích rychlostí supa.

 

Sibyla předpovídá vysokou technickou úroveň lidstva a vyspělé technologie

Člověk pak tvorbou svou, již silou svou a rozumem k výkonu donutil, ovládající, říditi bude celý svět a všechno,co na tomto světě jest: slunce, déšť, vítr i oblaka. Nebude však člověku stačiti ani tento svět a proto s nářadím mi dnes velmi podivným bude se snažiti odletět z tohoto světa a tak někde, kde jen vůle Hospodinova jest zkoumati, zda cesty lidstva, světa i hvězd pozměniti by nemohl. Tomuto přání člověka nikdy vyhověno nebude.