Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Proroctví Svatého Malachiáše o posledním papeži se opět vyplnilo

Malachiášovo proroctví se opět naplnilo

Podle Malachiášových proroctví, tedy proroctví Svatého Malachiáše o posledním papeži, na stolec Svatého Petra usedne 112 mužů, kteří se před tím, než "bude Řím zničen a Soudce přijde soudit svůj lid" budou starat o stáda věřících křesťanů. Jak praví dávná legenda, byl Sv. Malachiáš roku 1139 navštívit v Římě papeže Inocence II. a za svého pobytu měl Svatý Malachiáš prorocká vidění všech budoucích papežů, která zaznamenal formou kódovaných veršů. 

Prorocký seznam 112 papežů je psán v latině v kódovaných verších

Vlastní prorocký seznam Malachiášova proroctví o posledním papeži - prorocký seznam 112 papežů je psán v latině a, jak víme, neobsahuje konkrétní jména - Svatý Malachiáš ve svých prorockých vizích pouze stručně popsal charakteristiku, kterou se měly jednotlivé osobnosti vyznačovat. Ať již se jedná o zdařilý podvrh, jehož měl být autorem sám Nostradamus, který se však postaral o to, aby toto zajímavé dílo bylo připsáno právě Malachiášovi, a nebo je jeho autorem právě Svatý Malachiáš, je velmi zajímavé, že se dříve či později samo proroctví vyplní.

Založení olivetánů a papež Benedikt XVI. v Malachiášových proroctvích

Papež Benedikt XVI. spojuje svou službu církvi s řádem OlivetánůPapež Benedikt XVI. byl Svatým Malachiášem popsán jako „Sláva olivy“ – a skutečně, současný emeritní papež Benedikt XVI. ( 2013 ) skutečně pocházel z řádu „olivetánů“, tedy řádu Blahoslavené Panny z Olivové hory podle Řehole sv. Benedikta. Olivetány založil Svatý italský teolog Bernardo Tolomei (1272–1348). V římskokatolické církvi připadá jeho památka na 20. srpna. Kanonizován byl papežem Benediktem XVI. 26. dubna 2009. Posláním nového řeholního společenství měla být zvláštní úcta k Blahoslavené Panně. Biskup z Arezza, v jehož diecézi byla řeholní komunita zformována, potvrdil její stanovy v roce 1319 a řád došel následně uznání i ze strany papežů Janem XXII., Klementem VI. a Řehořem XI. Když v Arezzu udeřil mor, Bernard se svými mnichy pečoval o nakažené a on i mnoho jeho spolubratří se nakazilo a smrtelné chorobě podlehlo. Bernard umírá ve věku 76 let, kdy z toho plných 27 vedl řeholní komunitu, kterou sám založil.

Souvislosti mezi papežskou symbolikou a proroctvím Svatého Malachiáše

Třebaže nyní již vidíme souvislosti, původně se čekalo na Svatého Otce s olivovou barvou pleti nebo s člověkem, který alespoň bude mít s olivami něco společného. A Svatý Malachiáš se opět nemýlil – papež Benedikt XVI., rodilý Němec ve svém erbu olivovou ratolest skutečně má. ( ! )  Nezapomínejme rovněž na symboliku olivovníku – od starověku až po současnost, včetně Bible se s tímto symbolem míru setkáváme v různých podobách.

Jaké symboly by měl mít papež podle Malachiášova proroctví ?

Papež František se vyjma své skromnosti vyznačuje i tím, že se rád smějePodle proroctví Svatého Malachiáše o posledním papeži však po 111. papeži, kterým byl právě Benedikt XVI., nastoupí papež, kterému dal přídomek „Petr Římský“ ( Petrus Romanus ). Třebaže bychom tedy očekávali pontifika italské národnosti, nebo alespoň jménem Petr, místo takového člověka byl zvolen argentinec Jorge Mario Bergoglio, který přijal jméno František. Přesto se však skeptikové neradovali dlouho, Malachiášovo proroctví o posledním papeži se opět vyplnilo.

.

.

 "Nedopusťme, aby cestu našeho světa provázela znamení ničení a smrti "

Erb papeže Františka a proroctví Svatého Malachiáše

Aktuální verze erbu papeže FrantiškaPapež František se rozhodl, že si ponechá svůj původní erb, který používal, když byl arcibiskupem v Buenos Aires, jeho dodatkem jsou však papežské symboly podobně, jako většina jeho předchůdců - pozlacená mitra a zkřížený zlatý a stříbrný klíč. 

Samotný štít erbu papeže Františka zobrazuje hvězdu, květ a zářící slunce s Kristovým monogramem IHS. Symboly značí tří členů svaté rodiny - Ježíše, Marii a Josefa. Za součást papežského erbu si zvolil motivy spojené s Římem podobně, jako i se svou argentinskou vlastí.

.

.

Symbol papežství a pontifikátu papeže je i Rybářský prsten

Rybářský prsten papeže FrantiškaDalší ze součástí insignií pontifikátu  je tzv. rybářský prsten, kdy jeho název souvisí s původním výběrem prvních následovníků Krista, jako budoucích „rybářů lidí“, kteří byli rybáři i ve skutečnosti. Rybářský prsten, Anulus piscatoris, je prstenová pečeť používaná papeži k pečetění dokumentů a tajné korespondence voskem červené barvy. Její používání je známo od 12. století. Od 15. století se rybářský prsten používal i k pečetěni papežských krátkých písemných zpráv, od roku 1878 se používá spíše jako symbol papežství, kdy původní otisk prstenu do červeného pečetidla je nahrazován razítkem.

Rybářský prsten papeže Františka a Malachiášovo proroctví

Rybářský prsten papeže Františka je doposud nejjednodušším prstenem, který byl kdy pro papeže vyroben : materiálem je prosté zlacené stříbro zobrazující Svatého Petra s klíči, odlitý podle voskového modelu Enrica Manfriniho. Původní návrh byl určen pro papeže Pavla VI., který však, v době konání II. Vatikánského koncilu dal přednost jubilejnímu koncilnímu prstenu. Samotný model papežského rybářského prstenu se dochoval pouze díky jeho osobnímu tajemníkovi, který nechal před smrtí zhotovit stříbrný prototyp. Papeži Františkovi se však prostý prsten ihned zalíbil a právě tento prastarý šperk si zvolil za znak svého pontifikátu společně se zmíněným jednoduchým erbem, který nechal pouze přepracovat.

Proroctví Svatého Malachiáše o posledním papeži opět potvrdilo zvláštnost a neuvěřitelnou přesnost předpovědí 

Svatý Malachiáš se tedy opět nemýlil a jeho proroctví  o posledním papeži mu opět vyšlo až překvapivě přesně : V čele církve stojí člověk, v jehož erbu je nejen zmíněný Řím, ale na jehož prstu se nachází symbol samotného zakladatele církve, prvního papeže, Petra. A zde tedy vidíme jasnou paralelu mezi Malachiášovým proroctvím o posledním papeži popisujícího papeže Františka jako „Petra Římského“.

Proroctví Svatého Malachiáše vyhovuje papež František přesně

Papež František v kázání během své inaugurační mše 19. 03 2013 vyzval lidi dobré vůle k péči o bližní i k ochraně přírody. Řekl také, že úkolem papeže je skromná a konkrétní služba. Papež František zdůraznil, že lidé mají svou odpovědnost v hospodářské, sociální i politické sféře. Přítomné státníky přitom vybídl, aby nedopustili, aby svět provázely známky ničení a smrti. Papež František zdůraznil potřebu dobroty a lásky; lidé by se podle něj neměli bát konat dobro a šířit něhu. "Nedopusťme, aby cestu našeho světa provázela znamení ničení a smrti," řekl papež František. Připomněl rovněž, že v každé epoše bohužel žijí lidé jako je Herodes, kteří "osnují plány smrti, ničí a znetvořují tvář člověka ". Papež František proto opět vyzdvihnul potřebu dobroty a lásky. Lidé podle něj mají odpovědnost v hospodářské, sociální i politické sféře.

Na závěr kázání papež František znovu věřící požádal, aby se modlili i za něj. Se stejnou výzvou se na davy obrátil bezprostředně po svém zvolen.

clanker