Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Svoboda v Sibyliných proroctvích

Proroctví, jehož autorkou je Sibyla, královna Michalda Sábská, o svobodě člověka

Sibyla Kumanna prorokuje o volání po svobodě a prorokuje konec starých společenských zřízení. Spolu s nástupem nových hodnot Sibyla vidí rovněž nesoulad mezi faktickou svobodou člověka a materiální svobodou - člověk bude svobodný duší, ale materiálně nikoliv. 

Svoboda, proroctví, Sibyla, Sibylina proroctví, člověk, Hospodin, svobodomyslnost 

Sibyla Kumanna prorokuje o společenských nepokojích v 30.tých letech 20. století

Lidé budou volati po nové vlasti, budou žádati více svobody ! Změní však svoboda a nová vlast srdce ? Nikoliv ! Srdce může změniti jen Láska a Pravda ! Pravda a Láska změní člověka ! Lásku a Pravdu možno hledati na nebesích. Nechť hledá člověk ve svém okolí lidí, kteří se Láskou a Pravdou budou říditi.

 

Věštkyně Sibyla hovoří o lásce a pravdě a svobodě dělníků

Kolik jich je ? Sám se Láskou a Pravdou nebude říditi i ten, kdo bude hledat Pravdu ! A kdo se bude říditi Láskou a pravdou, bude všem ostatním na posměch. Lid bude v mnohých zemích míti úplnou svobodu ! Svobodu, která mu však nedá plně najísti. Proč národ svobodný nesrovná všechna příkoří, která se malým lidem dějí ? Boháči budou kvíleti nad svým zlatem. Dělníci budou pánům vytýkati, že jim zadrželi mzdu ! Budou to svobodné země, a přece jen boháči budou shromažďovati své poklady, avšak dělník bude zmírati hlady !

 

Sibyla hovoří o nerovném postavení dělníků a rolníků

Práce nebude ceněna tak, jak by býti ceněna měla. Pohaněči a dohližitelé budou dostávati zlato, avšak dělník pouze měď ! Proč ? Či snad práce rukou, práce, která vlastně tvoří Svět nemá té ceny, jako popohánění ? Má ! Jak by vypadal svět, kdyby všichni chtěli jenom popohánět ? Kdo by zastavil přítok jarních přívalů ? Kdo by zasel obilí ? Ten pohaněč ? Tito drábové a pohůnci snižují se pod úroveň nejdravějšího zvířete a nebude s nimi jako s lidmi počítáno ! Proč každý chce býti jenom drábem ? Líbí se jim žravost ? Amen pravím jim ! Pohoršení, které svou žravostí způsobujete, Vás pohltí ! 

 

Sibyla prorokuje rozsáhlé lidové bouře a vzpomínku na smrt Mistra Jana Husa 

Kdo to bude, který Mesiáše postaví před soud, odsoudí a nechá popravit ? Drábi a bohatci ! Kdo bude pronásledovat první učedníky Mesiášovy ? Jen drábi a bohatci ! A pamatujete si, že jsem předpověděla smrt člověka v plamenech za to, že pravdě učil ? Drábi a bohatci ! Ach, Evropo, nešťastná, výbojná, hnusná, smilná a stále hřešící ! Budeš příčinou svého vlastního pádu, neboť svým životem připravuješ si kříž na kterém dokonáš !

 

Královna Sibyla věští hladomor a nepokoje sociálně slabých 

Vzpomeň, Evropo, na starý Řím, o kterém jsem mluvila ! dobře vzpomeň ! Chudí a utlačovaní se s Římem zhýčkaným vyrovnají ! Utlačovaní a chudí zardousí evropu ! Slova všech proroků se vyplní ! Vyplní se i má slova tato ! I pravím Vám, že každou bouři předchází vichřice ! Tuto bouři budou předcházet hladové nepokoje chudáků v celé Evropě. Dnes na severu, zítra na na východě, za týden na západě a za měsíc na jihu ! Vichřice změní se v bouři ! Bouře nebude nikoho šetřiti ! Shnilá Evropa silně zaskřípe ve svých základech ! A tentokráte se Arabové, Asiati a jižní Afričané spojí v jeden celek. Egypt převezme velení ! Rudé moře se krví naplní ! Na vrcholcích pyramid objeví se první oběšení ! V městě Jeruzalémě zbořen bude chrám ! Celý svět vzplane ! Asie zvítězí ! indové nabudou svobody. Arábie bude míti zase své království ! Žlutí národové spojí se v jeden národ ! Shnilá Evropa scvrkne se na jednu třetinu !

 

Věštkyně Sibyla prorokuje o moci Evropy a Říma

A co Řím ? Dotud bude v Římě dobře, dokud bude Řím šťasten a bohat, dokud Římané zůstanou ve své zemi. Jakmile budou mysliti, že země jejich jim nestačí a nastoupí cesty výboje, zahynou podruhé a naposledy ! Mnohý, který v knihách mých čísti bude se dočká, uvidí, přečká a potom, jsa přesvědčen, uvěří ! Nastane zánik evropské moci !