Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Nostradamus a jeho Proroctví, výklad Nostradamových předpovědí a způsob, jakým Nostradamus dosáhl předpovědí a proroctví

Nostadamus rovněž popsal "noční rituál" kdy hleděl do mísy s vodou na svém stole, a který připomínal praktiky dávné věštírny v Delfách. Nostradamus byl ve své době někým, kdo byl označován jako mág a čteme - li Nostradamovy Centurie, Proroctví, která Nostradamus napsal, tohoto dojmu nabudeme zcela jistě také.

 Nostradamus jako významný středověký autor předpovědí, které nazval Proroctví netušil, že vizionáři, šamani a léčitelé používali velmi často, včetně Nostradama značně podobných technik

Nostradamus pravděpodobně nevěděl, že je jisté, že šamani, vizionáři či léčitelé používali v podstatě univerzálních technik, kterými se dostávali do stavu jakéhosi vytržení. Mezi nejzákladnější z těchto technik patřil půst, rozjímání či meditace. Mnozí věří, že právě za pomoci těchto rituálů mohl Nostradamus zaznamenat podobu budoucích událostí až do roku 3797, mezi nimiž je i Proroctví konce světa, Nostradamovo Proroctví o Armageddonu.

Pro své prorocké vize, pro vyvolání věšteckých vizí, a tedy i  

Noc byla pro Nostradama stejně nepostradatelným pomocníkem, jako jeho starobylé knihy, psací brk i astroláb, který Nostradamovi předal jeho děd. Nostradamus strávil mnoho nocí rituálem, který je nazýván jako hledění do křišťálu. Nostradamus při něm hleděl při něm do zrcadla, mísy s vodou nebo do křišťálové koule a vzýval budoucnost. Odborníci se ovšem domnívají, že za tímto procesem muselo být o něco více. Nostradamus osobně popsiuje svůj tajemný noční rituál následovně : 

" Hůlku držím uprostřed dlaně, vodou skrápí lem svého roucha a nohy. Hlas hrozivý zní a on chvěje se ve svém hávu a boží záře zvěstuje, že Bůh je nablízku. "

Nostradamus v předmluvě ke svým Proroctvím říká, že skutečné tajemství předpovídání budoucnosti si s sebou vezme do hrobu. K předpovídání budoucnosti Nostradamus používal pravděpodobně astrologie, alchymie, kabalistické magie a křesťanského mysticismu. Někteří odborníci tvrdí, že jeho "tajná" metoda spočívala v pozorování jevů na hvězdné obloze. Ze své pracovny vystoupal do rohové věžičky na střeše svého domu, kde se cítil být blíže ke hvězdám. K předpovídání používal Nostradamus astronomické a astrologické konjunkce a seřazení planet. Mohl tedy říci, že k nějaké události dojde tehdy, když se určité seskupení planet bude nacházet v určitých postaveních. Tyto konjunkce se však cyklicky opakují a tak je možnost výběru několika dat, kdy by mohlo k události dojít.

Nostradamus své předpovědi, tedy svá Proroctví o Evropě a budoucnosti světa zaznamenal do tisíce tajemných čtyřverší

Nostradamus tyto události zaznamenal do jednoho tisíce čtyřverší. Psal ve své rodné fancouzštině, a aby se vyhnul církevnímu pronásledování, inkvizici, vkládal do textu latinská a řecká slova a dokonce i anagramy. Své dílo Nostradamus rozdělil do čtyř skupin po stovce čtyřverší, které nazval Centuriemi.

Ihned po dokončení první centurie Nostradamus zničil všechny důkazy, které by mohla inkvizice označit za kacířské.

" Dávné rukopisy byly v mén držení a dlouho lidem před zraky ukryty byly, avšak z obavy, jak naloženo by s nimi mohlo být, odevzdal jsem je plamenům. "

Nostradamus své prameny pečlivě tajil, což je pochopitelné, neboť jestliže napsal knihu Proroctví, nechtěl, aby všichni věděli, z čeho čerpal, snažil se, aby o dílo byl zájem i pro jeho originalitu. Pokud Nostradamus čerpal z magických pramenů, nejspíše je spálil, neboť Nostradamus jistě nechtěl být pokládán za čaroděje.

Evropa měla možnost se poprvé seznámit s Nostradamovými proroctvími 05. 05 1555, kdy byla vydána sbírka s názvem Les Propheties de Michel de Nostradamus.

Nejslavnějším z Nostradamových proroctví se stalo jeho proroctví, týkající se smrti krále Jindřicha II. Mělo k ní dojít tím, že jeho zlatou přilbu mělo probodnout kopí.

 " Mladý lev starého v zápase jediném poráží a oči jeho vypíchnuté z klece zlaté, jako jedna dvě rány zhoubné smrt nejkrutější přináší  "

Samotný text tohoto Nostradamova verše poukazuje na jednu velmi konkrétní událost. V té době dospěli všichni lidé k přesvědčení, že 35. čtyřverší první Nostradamovy centurie hovoří o smrti tehdejšího francouzského panovníka Jinřicha II. při rytířském turnaji. Kateřina Medicejská, francouzská královna, se svého chotě na základě těchto Nostradamových veršů od turnaje odradit. Tato Nostradamova předpověď je tedy proto tolik zásadní, že odstartovala Nostradamovu kariéru světově proslulého věštce - lidé si uvědomili, že Nostradamus sepsal Centurie jako Proroctví o Evropě a Armageddonu, který Evropu podle Nostradamových Proroctví čeká.

Nostradamus, prorok a věstec Michel de Nostre Damme předpověděl v několika řádcích smrt francouzského panovníka, a tato předpověď z Nostradama učinila uznávaného věstce a Proroka

Ke smrtelné nehodě došlo roku 1559, když na počest svatby své dcery uspořádal král rytířský turnaj. Jeho protivníkem byl hrabě Montgomery, kapitán jeho skotské gardy. Utkali se ve třech kláních a při třetím se kopí hraběte Montgomeryho roztříštilo a jedna z třísek si našla cestu královým hledím. Tříska hraběte prošla králi levým okem a vyšla levým spánkem. Francouzský král umíral 11 dní ve strašlivých bolestech přesně, jak Nostradamus předpověděl.

Noc, kdy král umírá francouzský král Jindřich II. hrabě Montgomery, muž, který nechtěně způsobil králi smrtelné zranění, o Nostradamovi prohlásil :

" Nechť je proklet onen Bohem obdařený, jehož předpověď byla tolik zlověstná a tolik pravdivá "

Do roku 1559 byl Nostradamus pouze místní legendou a snad i podivínem a mezinárodní věhlas získal až po smrti Jindřicha II. Lidé jakoby si náhle uvědomili, že Centurie nejsou jen nějaké nesrozumitelné veršíky, lidé si uvědomili, že Nostradamova proroctví dávají smysl. Po smrti Jindřicha II. byl první svazek přeložen a vydán v Londýně a z Nostradama se stala mezinárodní středověká superstar.