Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Proroctví o Evropě knihoven palmových listů a věštby a předpovědi palem a proroctví o Evropských zemích

Proroctví knihoven palmových listů o Evropě pokračují ve svých věštbách a proroctvích o Evropě v podobném duchu, jak Proroctví o Evropě knihoven palmových listů začala. Evropu a Evropskou unii nečekají podle Proroctví knihoven palmových listů veselá léta.

Knihovny palmových listů obsahují vážná proroctví o evropských zemích zejména v souvislosti s přelidněním a nedostatkem potravin

Země s nestabilními vládami jako Pákistán budou v silném pokušení použít v zápase o suroviny a potraviny i svůj jaderný arzenál. V roce 2029 dojde k další válce mezi Pákistánem a Indií. Právě tehdy bude hrozit největší nebezpečí, že obě bojující strany nasadí jaderné zbraně, což by mělo za následek úplné zpustošení rozsáhlých oblastí jak Indie, tak i Pákistánu.

Proroctví knihoven palmových listů o Evropě hovoří o nedostatečných strategických zásobách 

Středoevropské země nebudou mít dostatečné strategické zásoby, a proto se rozhodnou  autoritářští vládci nasadit otravné plyny s cílem zredukovat počet obyvatelstva. Přelidnění se totiž stane – v důsledku přílivu emigrantů z celého světa – velkým problémem a bude politickými špičkami považováno za hlavní příčinu stávajících problémů. Především ve Velké Británii bude ve velkém rozsahu nasazen plyn či smrtící bakterie za účelem rychlého usmrcení v rámci redukce obyvatelstva.

 Proroctví knihoven palmových listů o Evropě a věštby a předpovědi palem a proroctví o Evropských zemích prorokuje gigantickou změnu podnebí

Proroctví knihoven palmových listů o Evropě a věštby a předpovědi palem a proroctví o Evropských zemích prorokuje gigantickou změnu podnebí, podobně jako Mayská proroctví. Razantní ochlazení zemské atmosféry, které bude způsobeno kolapsem Golfského proudu, a zalednění rozsáhlých oblastí Severní Ameriky a Skandinávie povede po několika letech k tomu, že Golfský proud začne znovu cirkulovat. To navodí určitou stabilizaci klimatických podmínek. K tomu dojde od roku 2035. Postupně se zlepší zemědělské výnosy, úroda bude opět bohatší a dojde k celkovému zklidnění společenských poměrů. V letech, kdy bude svět postižen přírodními katastrofami a politickými zmatky, vypuknou nové epidemie i těch chorob, které budou považovány za vymýcené. 

 

Knihovny palmových listů a proroctví knihoven palmových listů o konci Evropy předpovídá mimo jiné i občanské nepokoje a války 

V důsledku špatných hygienických poměrů, zapříčiněných občanskou válkou, budou zuřit epidemie moru a cholery. Globální změna klimatu zase vyvolá zdravotní problémy jiného druhu, zejména výskyt infekčních onemocnění v důsledku nedostatku čisté pitné vody. Především v Africe a v Asii, ale také v některých oblastech Evropy vyvolá intenzivnější sluneční záření u lidí i zvířat kožní nemoci a nádorová onemocnění.

 

 Evropa se stane podle proroctví knihoven palmových listů obětí mnoha zákeřných chorob, které skosí statisíce obyvatel Evropy

Po roce 2023 zavlečou do Evropy afričtí běženci smrtelnou nákazu zvanou kunu. Postižené osoby dostanou vysokou horečku a jejich vnitřní orgány přestanou během několika málo dní fungovat. Nemoc bude smrtelná a šířit se bude stejně rychle jako chřipka. Dva roky před vypuknutím této epidemie se začnou objevovat červi parazitující v krvi. Půjde o jakousi obdobu škrkavek, která napadá vnitřní orgány postiženého, především srdce a játra; infikovaná osoba umírá do jednoho týdne. 

 

Choroby a nemoci, které se lidem povedlo zažehnat začnou podle proroctví knihoven palmových listů o Evropě ohorožovat celou lidskou populaci v důsledku klimatických změn a nepřipravenosvti státních orgánů

Po roce 2018 bude mít na svědomí statisíce lidských životů v USA, Evropě a v Asii jiná podivná nemoc. Nakažené osoby snadněji onemocní běžnými chorobami, jako je například nachlazení, jejich organismus se však s nimi nedokáže účinně vypořádat. Smrt se zpravidla dostaví během tří dnů. (Ganeš-Babu Šastri označil tuto nemoc anglickou zkratkou RISC – Rapid Immune System Collapse, urychlený kolaps imunitního systému). V naprosté většině případů skončí nemoc smrtí infikovaného pacienta.

 Knihovny palnových listů ve svých proroctvích o Evropě předpovídají průlet planetoidu mezi Zemí a Měsícem, který bude mít za následek změny klimatu

Největší katastrofa se pak odehraje v roce 2046. Aniž by si toho povšimli astronomové, přiblíží se k naší planetě z hlubin kosmu velké nebeské těleso. Půjde o planetoid, který na své bludné cestě vesmírem vlétne do naší sluneční soustavy a jen těsně mine Zemi – prolétne mezi Zemí a Měsícem. Již několik dní před průletem bude planetoid viditelný na obloze pouhým okem. Jeho gravitační síla způsobí na Zemi četná zemětřesení a mohutné záplavy. Kalifornie bude zasažena největším zemětřesením v celé své historii. Také Japonsko a Čína budou postiženy silnými otřesy půdy a velké části těchto zemí pohltí vody oceánu. Zemětřesení se nevyhnou ani Evropě, nejsilněji je budou cítit v Německu, Anglii a ve středozemní oblasti.

 Proroctví knihoven palmových listů o Evropě předpovídá rozsáhlou vulkanickou činnost zejména ve střední Evropě

Přes pobřeží Severního a Baltského moře se přelije mohutná záplavová vlna. Ve střední Evropě se probudí k životu sopky, považované již dávno za vyhaslé. Jejich výbuchy zdevastují široké okolí. Během erupcí dojde i k uvolnění velkého množství vulkanických par a jedovatých plynů. Z nich se vytvoří mraky a navracející se kondenzát ve formě deště bude značně toxický. Následkem těchto ran přijdou o životy miliony lidí. V postižených oblastech střední Evropy bude zničena velká část městské zástavby.

Knihovny palmových listů předpovídají nutné sanační práce v Evropě po globální katastrofě, která Evropu postihne podle proroctví knihoven palmových listů o Evropě

Bezprostředně po této katastrofě začnou ti, kteří přežijí, s úklidovými a sanačními pracemi. Bude nutné odstranit hory mrtvol lidí a zdechlin zvířat, aby nevypukly nové epidemie. Také hospodářství se začne znovu vzpamatovávat –  bude velká poptávka po všech předmětech denní potřeby, které budou v důsledku přírodních pohrom zničené, ztracené, nefunkční či zcela znehodnocené.

Podle Proroctví o Evropě z knihoven palmových listů budou klimatické změny ve střední Evropě trvalého charakteru

 Průměrná roční teplota zůstane vysoká a sněžit bude v zimě již jenom v horských oblastech. Pro zemědělství to bude změna výhodná, úroda bude bohatší, výnosy se zvýší. Tektonická činnost změní tvář celé Země. Některé dřívější pobřežní oblasti a ostrovy nenávratně zmizí pod hladinou moří a oceánů. Postiženy budou především Japonsko, Kalifornie, východní pobřeží Severní Ameriky a některé oblasti Anglie. Zároveň se z vod Atlantického oceánu vynoří nová pevnina.

 

 Podle Proroctví knihoven palmových listů o Evropě proběhne hospodářská obnova poměrně rychle, její brzdou však bude přetrvávající nedostatek primárních zdrojů energie

Řada surovin se stane nedostatkovým zbožím. V té době se v Evropě začne formovat nová společnost. Bude založená na osobní svobodě jednotlivce, která bude ovšem spjata s potřebami společnosti a bude se jimi muset řídit. Lidé totiž budou poučeni nedávnými událostmi a uvědomí si, že sledování čistě sobeckých pohnutek může ohrozit i samu existenci celého společenství. Tato nová společnost se bude rozprostírat od vln Atlantiku až po východní pobřeží Asie, jednotlivé oblasti si však zachovají své individuální zvláštnosti. O všech regionálních záležitostech bude rozhodovat místní samospráva, aniž by musela čekat na povolení nějaké vzdálené autority. Nová ústava bude zaručovat všem obyvatelům Euroasijské unie bezpečnost navenek a suverenitu uvnitř.

 

Proroctví knihoven palmových listů o Evropě  předpovídá bezúročný finanční systém 

Hospodářskou základnou nové společnosti bude bezúrokový finanční systém, který bude vyzkoušen a pak natrvalo zaveden v roce 2048. V této souvislosti je vhodné připúomenout, že již dnes arabské banky půjčují peníze bez úroku, neboť Korán zakazuje brát úroky; banky místo úroků účtují pouze poplatky za zpracování podmínek půjčky a vedení účetnictví. Bible zakazuje půjčování peněz na úrok také - ovšem jak se Bohu líbily desátky se pravděpodobně již nikdy nedozvíme.

Alternativní zdroje energie se stanou nezbytnou podmínkou fungování systému, který bude následovat po globální katastrofě 

Rozkvět nové společnosti bude podpořen i používáním alternativního zdroje energie. Tento zdroj byl v Evropě objeven a zkoumán již počátkem 20. století, praktického uplatnění však dojde až nyní. Tato energie bude nazvána po svém objeviteli. Ona energie nepoškozuje životní prostředí tak, jak je zatěžovaly dříve používané energetické zdroje. Bude také k dispozici prakticky v neomezené míře a její používání bude zdarma. Půda a vodní zdroje se nebudou nacházet v soukromém vlastnictví. Prosadí se totiž poznatek, že nikdo si nemůže činit majetnické nároky na něco, co tu bylo už dávno před ním a bude tu i dlouho po něm. Nadále však bude mít každý člověk právo mít ve vlastnictví dům, který si koupil nebo postavil.

 Knihovny palmových listů v proroctvích o Evropě předpovídají poznání mimozemské civilizace

Po roce 2049 dojdou lidé k poznání, že ve vesmíru nejsou sami. Při likvidaci a nápravě škod způsobených přírodními katastrofami budou v Evropě a na Blízkém východě nalezeny artefakty, u kterých se jednoznačně prokáže jejich mimozemský původ. Tento objev bude mít dalekosáhlý dopad na náboženské a filozofické systémy.