Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Proroctví Nostradama - Nostradamus prorokuje - Centurie II

I. 

Směrem k Aquitaine od britských ostrovů Vedle těchto samo o sobě velikých nájezdů. Deště, mrazy budou dělat půdu neplodnou, “přístav Selyn” vytvoří silné nájezdy

II.

 Modrá hlava bude ukládat na bílou hlavu Jak mnoho zla jak Francie má dělat jim dobrou: Mrtvý na ráhně ,jeden ohromný vytrval na větvi. Když chycen u svého vlastního krále řekne tolik

III.

 Kvůli slunečnému žáru na moři Euboia je ryb polovina uvařena: Obyvatelstvo je přijde krájet, Kdy se suchar nedostává Rhodesu a Janovovu.

IV.

 Z Monaka k blízké Sicílii Celé pobřeží zůstane opuštěné: Tam nezůstane žádné předměstí, město či městečko Nezpleněno a neoloupeno barbary.

V.

 To, co je zavřeno v železo a dopis v rybě, Z venku přijde jeden kdo poté přivede válku, On bude mít svou flotilu dobře seřazenou na moři, Objevit se blízko Latin země.

VI.

 Blízko závor a v dvou městech Tam budou dvě pohromy ,kterých ještě nikdy nebyly takto viděny, Hladomor v pohromě, lidé vytáhli z oceli, Křičící na velikého věčného Boha o pomoc.

VII.

Více různých transportů na ostrovy, Jeden se narodí se dvěma zuby ve svých ústech On zemře hladomorem nahého stromoví, Kvůli němu Král vydá novou vyhlášku.

VIII.

Kostely jsou posvěceny původním Římským způsobem, Oni odmítnou přemíru staveb, převezmou si nejdříve a lidská práva, rytiny,ačkoli ne zcela,kult svatých.

IX.

 Devět let jeden slabý bude držet království v míru, Poté ho přepadne velmi krvavá žízeň: Protože jeho velicí lidé bude zemřou bez víry a soudu Jeden zabil v dálce většinu dobrosrdečných.

X.

Zanedlouho všechno bude uvedeno do pořádku, My budeme očekávat velice hrozivé století, Stát skrytých a jeden osamělý mnoho změní, Málo bude nalezeno kdo bude chtít být na jejich místě.

XI.

Nejbližší syn staršího dosáhne velmi veliké výšky tak daleko jak mu říšské výhody dovolí: Každý se bude bát jeho divoké slávy, ale jeho děti budou vyhoštěny z království.

XII.

Oči zavřené, otevřely se starobylou fantazií, oděv mnicha oni vytvoří v bezcennost: Veliký panovník bude trestat jejich šílenství, Uchvátí poklad před chrámem.

XIII.

Tělo bez duše již nebude dále obětováno: Den smrti uveden na narozeniny: Božský duch učiní duši šťastnou, Vidící slib v jeho věčných pravdách.

XIV.

 Na cestách, Gien, hlídaný, oči budou pátrat, Objeví zdaleka její jasnou výsost: Ona a její družina vstoupí do přístavu, Boj,dotírání, svrchovaná moc.

XV.

 Zakrátko před panovníkem je zavražděná, Castor a Pollux v lodi, vousatá hvězda: Veřejné bohatství vyprázdněno na souši i moři, Pisa, Asti, Ferrara, Turin země pod zákazem.

XVI.

 Neapol, Palermo, Sicílie, Syracuse, Noví tyrané, božský blesk hoří: Dostat Londýn, Ghent, Brusel a Susa, Veliká porážka, triumf směřuje na slavnosti.

XVII.

Chrámové pole pannensky přírodní, nedaleko od Elne a Pyrenejských hor: Veliká roura je ukryta v kmen. Na severu řeky zaplaví a révu pobijí.

XVIII.

 Nový, prudký a náhlý déšť náhle zastaví dvě armády. Božský kámen, ohně dělají moře kamenné, Smrt sedmi na souši a moři náhlá.

XIX.

Příchozí, obydlí postavené bez obrany, Místo okupováno poté neobyvatelné: Louky, domy, pole, město obráno podle libosti, Hlad, mor, válka, rozsáhlá země orná.

XX.

 Bratři a sestry zajatci na různých místech shledají se sami nakrátko blízko panovníka: Uvažování jim jeho větve pozorná, nepříjemné podívat se na znamení na bradě, čelu a nose.

XXI.

Posel poslán do Biremes, Ležící na půl cesty odpudivý u neznámých lidí: Naplněny solí čtyři trojveslice připlují, na Eubojské hranice s lany a řetězy.

XXII.

Neopatrná armáda z Evropy odejde, Shromažďování sama sebe poblíž ponořeného ostrova: Slabý loďstvo ohne válečný šik, V pupku světa větší hlas nahrazen.

XXIII.

Palais, oyseaux, par oyseau dechassé, Bien tost apres le prince paruenu: Combien qu’hors fleuue ennemy repoussé, Dehors saisir trait d’oyseau soustenu. Palace birds, chased out by a bird, Very soon after the prince has arrived: Although the enemy is repelled beyond the river, Outside seized the trick upheld by the bird.

XXIV.

Bestes farouches de faim fleuues tranner; Plus part du champ encontre Hister sera, En cage de fer le grand fera treisner, Quand rien enfant de Germain obseruera. Beasts ferocious from hunger will swim across rivers: The greater part of the region will be against the Hister, + The great one will cause it to be dragged in an iron cage, When the German child will observe nothing. XXV. La garde estrange trahira forteresse, Espoir & vmbre de plus hault mariage: Garde de&cced;eu, fort prinse dans la presse, Loyre, Saone, Rosne, Gar, ? mort oultrage. The foreign guard will betray the fortress, Hope and shadow of a higher marriage: Guard deceived, fort seized in the press, Loire, Saone, Rhone, Garonne, mortal outrage. XXVI. Pour sa faueur que la cité fera, Au grand qui tost perdra camp de bataille, Puis le rang Pau Thesin versera, De sang, feux morts yeux de coup de taille. Because of the favor that the city will show To the great one who will soon lose the field of battle, Fleeing the Po position, the Ticino will overflow With blood, fires, deaths, drowned by the long-edged blow. XXVII. Le diuin verbe sera du ciel frappé, Qui ne pourra proceder plus auant: Du reseruant le secret estoupé, Qu’on marchera par dessus & deuant. The divine word will be struck from the sky, One who cannot proceed any further: The secret closed up with the revelation, + Such that they will march over and ahead. XXVIII. Le penultiesme du surnom du Prophete, Prendra Diane pour son iour & repos: Loing vaguera par frenetique teste, En deliurant vn grand peuple d’impos. The penultimate of the surname of the Prophet Will take Diana for his day and rest: He will wander far because of a frantic head, And delivering a great people from subjection. Poslední syn muže se jménem proroka přivede Dianu k jejímu dni odpočinku. Daleko bude panovat nejhlubší zármutek a zachrání velký národ před zhroucením. XXIX. L’Oriental sorrira de son siege, Passer les monts Apennons voir la Gaule: Transpercera le ciel, les eaux & neige, Et vn chacun frappera de sa gaule. The Easterner will leave his seat, To pass the Apennine mountains to see Gaul: He will transpire the sky, the waters and the snow, And everyone will be struck with his rod. XXX. Vn qui les dieux d’Annibal infernaux, Fera renaistre, effrayeur des humains. Oncq’ plus d’horreur ne plus pire iournaux, Qu’auint viendra par Babel aux Romains. One who the infernal gods of Hannibal Will cause to be reborn, terror of mankind Never more horror nor worse of days In the past than will come to the Romans through Babel. XXXI. En Campanie le Cassilin fera tant, Qu’on ne verra d’aux les champs couuers: Deuant apres la pluye de long temps, Hors mis les arbres rien l’on verra de vert. In Campania the Capuan [river] will do so much That one will see only fields covered by waters: Before and after the long rain One will see nothing green except the trees. XXXII. Laict, sang grenoilles escoudre en Dalmatie. Conflict donné preste pres de Balennes: Cry sera grand par toute Esclauonie, Lors naistra monstre pres & dedans Rauenne. Milk, frog’s blood prepared in Dalmatia. Conflict given, plague near Treglia: A great cry will sound through all Slavonia, Then a monster will be born near and within Ravenna. XXXIII. Par le torrent qui descent de Veronne, Par lors qu’au Pau guindera son entree. Vn grand naufrage, & non moins en Garonne, Quand ceux de G?nes marcherôt leur contree Through the torrent which descends from Verona Its entry will then be guided to the Po, A great wreck, and no less in the Garonne, When those of Genoa march against their country. XXXIV. L’ire insensee du combat furieux, Fera ? table par freres le fer luire: Les desparrit blessé, & curieux, Le fier duelle viendra en France nuire. The senseless ire of the furious combat Will cause steel to be flashed at the table by brothers: To part them death, wound, and curiously, The proud duel will come to harm France. XXXV. Dans deux logis de nuict la feu prendra, Plusieurs dedans estoffez & rostis. Pres de deux fleuues pour seul il aduiendra: Sol, l’Arq, & Caper tous seront amortis. The fire by night will take hold in two lodgings, Several within suffocated and roasted. It will happen near two rivers as one: Sun, Sagittarius and Capricorn all will be reduced. XXXVI. Du grand Prophete les lettres seront prinses, Entre les mains du tyran deuiendront: Frauder son Roy seront ses entreprinses, Mais ses rapines bien tost le troubleront. The letters of the great Prophet will be seized, They will come to fall into the hands of the tyrant: His enterprise will be to deceive his King, But his extortions will very soon trouble him. Spisy velkého proroka budou zabaveny. Dostanou se do rukou tyrana. Jeho počínání spočívá na podvodných základech. Jeho lupičství ho brzy připraví o rozum. XXXVII. De ce grand nombre que l’on enuoyera, Pour secourir dans le fort assiegez, Peste & famine tous les deuorera, Hors mis septante qui seront profligez. Of that great number that one will send To relieve those besieged in the fort, Plague and famine will devour them all, Except seventy who will be destroyed. XXXVIII. Des condamnez sera fait vn grand nombre, Quand les monarques seront conciliez: Mais l’vn d’eux viendra si malencombre, Que guerre ensemble: ne seront raliez. A great number will be condemned When the monarchs will be reconciled: But for one of them such a bad impediment will arise That they will be joined together but loosely. XXXIX. Vn deuant le conflict Italique, Germains, Gaulois, Espaignols pour le fort: Cherra l’escolle maison de republique, O?, hors mis peu, seront suffoqué morts. One year before the Italian conflict, Germans, Gauls, Spaniards for the fort: The republican schoolhouse will fall, There, except for a few, they will be choked dead. XL. Vn peu apres non point longue interualle, Par mer & terre sera faict grand tumulte: Beaucoup plus grande sera pugne nauale, Feux, animaux, qui plus feront d’insulte. Shortly afterwards, without a very long interval, By sea and land a great uproar will be raised: Naval battle will be very much greater, Fires, animals, those who will cause greater insult. XLI. La grand’ estoille par sept iours bruslera, Nuee fera deux soleils apparoir: Le gros mastin toute nuit hurlera, Quand grand pontife changera de terroir. The great star will burn for seven days, The cloud will cause two suns to appear: The big mastiff will howl all night When the great pontiff will change country. Velká hvězda bude hořet po sedm dní, takže se objeví dvě Slunce, velký mastif vyje celou noc, když velký papež změní svoje území. XLII. Coq, chiens & chats de sang seront repeus, Et de la playe du tyran trouué mort, Au lict d’vn autre iambes & bras rompus, Qui n’avoit peu mourir de cruelle mort. Cock, dogs and cats will be satiated with blood And from the wound of the tyrant found dead, At the bed of another legs and arms broken, He who was not afraid to die a cruel death. XLIII. Durant l’estoille cheuelue apparente, Les trois grands princes seront faits ennemis: Frappez du ciel paix terre tremulente, Pau, Timbre vndans, serpent sur le bort mis. During the appearance of the bearded star. The three great princes will be made enemies: Struck from the sky, peace earth quaking, Po, Tiber overflowing, serpent placed upon the shore. XLIV. L’Aigle poussee en tout de pauillons, Par autres oyseaux d’entour sera chassee: Quand bruit des cymbres tube & sonnaillons Rendont le sens de la dame insensee. The Eagle driven back around the tents Will be chased from there by other birds: When the noise of cymbals, trumpets and bells Will restore the senses of the senseless lady. XLV. Trop du ciel pleure l’Androgin procree, Pres du ciel sang humain respandu: Par mort trop tard grand peuple recree, Tard & tost vient le secours attendu. Too much the heavens weep for the Hermaphrodite begotten, Near the heavens human blood shed: Because of death too late a great people re-created, Late and soon the awaited relief comes. XLVI. Apres grâd troche humain plus grâd s’appreste Le grand moteur les siecles renouuelle: Pluye sang, laict, famine, fer & peste, Au ciel veu feu, courant longue estincelle. After great trouble for humanity, a greater one is prepared The Great Mover renews the ages: Rain, blood, milk, famine, steel and plague, Is the heavens fire seen, a long spark running. Po velkém vzrušení lidstva se blíží ještě větší. Velký hybatel obnovuje staletí. Déšť, krev, mléko, hlad, železo a mor. Na nebi bude vidět oheň v dlouhých záblescích, jak ubíhá do dáli. XLVII. L’ennemy grand vieil dueil meurt de poison, Les souuerains par infinis subiuguez: Pierres plouvoir, cachez soubs la toison, Par mort articles en vain sont alleguez. The great old enemy mourning dies of poison, The sovereigns subjugated in infinite numbers: Stones raining, hidden under the fleece, Through death articles are cited in vain. XLVIII. La grand copie qui passera les monts. Saturne en l’Arq tournant du poisson Mars: Venins cachez soubs testes de saumons, Leurs chief pendu ? fil de polemars. The great force which will pass the mountains. Saturn in Sagittarius Mars turning from the fish: Poison hidden under the heads of salmon, Their war-chief hung with cord. XLIX. Les conseilliers du premier monopole. Les conquerants seduits pour la Melite, Rode, Bisance pour leurs exposant pole. Terre faudra les poursuiuans de fuite. The advisers of the first monopoly, The conquerers seduced for Malta: Rhodes, Byzantium for them exposing their pole: Land will fail the pursuers in flight. L. Quâd ceux d’Hainault, de Gâd & de Bruxelles, Verront ? Langres le siege deuant mis: Derrier leurs flancs seront guerres cruelles La playe antique fera pis qu’ennemis. When those of Hainaut, of Ghent and of Brussels Will see the siege laid before Langres: Behind their flanks there will be cruel wars, The ancient wound will do worse than enemies. LI. Le sang du iuste ? Londres fera faute, Bruslez par foudres de vingt trois les six: La dame antique cherra de place haute, De mesme secte plusieurs seront occis. The blood of the just will commit a fault at London, Burnt through lightning of twenty threes the six: The ancient lady will fall from her high place, Several of the same sect will be killed. Krev jen z Londýna bude požadována, Spálena ohněm v ‘66 Starověka dáma bude hledat bezpečnější místo Mnoho podezřelých sekt bude zabito. LII. Dans plusieurs nuits la terre tremblera: Sur le printemps deux effors suite: Corinthe, Ephese aux deux mers nagera, Guerre s’esmeut par deux vaillans de luite. For several nights the earth will tremble: In the spring two efforts in succession: Corinth, Ephesus will swim in the two seas: War stirred up by two valiant in combat. V tomto konfliktu vykoná velikán, který měl malou cenu, nakonec ještě zázrak: když Hadrie uvidí, co všechno je ztraceno, zastřelí se velký pomatenec při hostině. LIII. La grande peste de cité maritime, Ne cessera que mort ne soit vengee Du iuste sang par pris damné sans crime, De la grand dame par feincte n’outragee. The great plague of the maritime city Will not cease until there be avenged the death Of the just blood, condemned for a price without crime, Of the great lady unwronged by pretense. Velký mor neopustí mořské město, dokud nebude smrt usmířena: krev spravedlivého byla zločinci prolita, aniž by se sám provinil. Velká dáma ho nezradí a neublíží mu. LIV. Pour gent estrange, & Romains loingtaine, Leur grand cité apres eaue fort troublee: Fille sans trop different domaine, Prins chef, ferreure n’auoir esté riblee. Because of people strange, and distant from the Romans Their great city much troubled after water: Daughter handless, domain too different, Chief taken, lock not having been picked. LV. Dans le conflict le grand qui peut valloit. A son dernier fera cas merueilleux. Pendant qu’Hadrie verra ce qu’il falloit, Dans le banquet pongnale l’orgueilleux. In the conflict the great one who was worth little At his end will perform a marvelous deed: While “Adria” will see what he was lacking, During the banquet the proud one stabbed. V tomto konfliktu vykoná velikán, nakonec ještě zázrak: když sám Histler uvidí, co všechno je ztraceno, zastřelí se velký vůdce po svatební hostině. LVI. Que peste & glaiue n’a sceu definer, Mort dans le puys sommet du ciel frappé: L’abbé mourra quand verra ruiner, Ceux du naufraige l’escueil voulant grapper. One whom neither plague nor steel knew how to finish, Death on the summit of the hills struck from the sky: The abbot will die when he will see ruined Those of the wreck wishing to seize the rock. LVII. Auant conflict le grand tumbera, Le grand ? mort, mort, trop subite & plainte, Nay miparfaict la plus part nagera, Aupres du fleuue de sang la terre teinte. Before the conflict the great wall will fall, The great one to death, death too sudden and lamented, Born imperfect: the greater part will swim: Near the river the land stained with blood. LVIII. Sans pied ne main dend ayguë & forte, Par glob au fort de port & layné nay: Pres du portail desloyal transport, Silene luit, petit, grand emmené. With neither foot nor hand because of sharp and strong tooth Through the crowd to the fort of the pork and the elder born: Near the portal treacherous proceeds, Moon shining, little great one led off. LIX. Classe Gauloyse par apuy de grand garde, Du grand Neptune, & ses tridens souldars. Rongee Prouence pour soustenir grand bande: Plus Mars Narbon, par iauelotz & dards. Gallic fleet through support of the great guard Of the great Neptune, and his trident soldiers, Provence reddened to sustain a great band: More at Narbonne, because of javelins and darts. LX. La foy Punicque en Orient rompue. Grand Iud, & Rosne Loyre & Tag changeront: Quand du mulet la faim sera repue, Classe espargie, sang & corps nageront. The Punic faith broken in the East, Ganges, Jordan, and Rhone, Loire, and Tagus will change: When the hunger of the mule will be satiated, Fleet sprinkles, blood and bodies will swim. LXI. Enge, Tamins, Gironde & la Rochele, O sang Troyen mort au port de la fleche Derrier le fleuue au fort mise l’échelle Pointes feu grand meurtre sus la bresche. Bravo, ye of “Tamins,” Gironde and La Rochelle: O Trojan blood! Mars at the port of the arrow Behind the river the ladder put to the fort, Points to fire great murder on the breach. LXII. Mabus plustost alors mourra, viendra, De gens & bestes vn horrible defaite: Puis tout ? coup la vengeance on verra, Cent, main, faim quand courra la comete. “Mabus” then will soon die, there will come Of people and beasts a horrible rout: Then suddenly one will see vengeance, Hundred, hand, thirst, hunger when the comet will run. Mabus brzy zemře, pak přijde, strašlivé umírání lidí a zvířat, ihned k vidění odplata, sto sil, žízeň, hlad, když prolétá kometa. můj překlad: nejdřív zemře 1000 zneužitých, pak příjde strašlivé umírání lidí a zvířat, potom všichni? na řadě bude pomsta, sto sil, žízeň, hlad, když prolétá kometa. LXIII. Gaulois, Ausone bien peu subiugera, Pau, Marne & Seine fera Perme l’vrie: Qui le grand mur contre eux dressera, Du moindre au mur le grand perdra la vie. The Gauls Ausonia will subjugate very little, Po, Marne and Seine Parma will make drunk: He who will prepare the great wall against them, He will lose his life from the least at the wall. LXIV. Secher de faim, de soif, gent Geneuoise, Espoir prochain viendra au defaillir: Snr point tremblant sera loy Gebenoise, Classe au grand port ne se peut accueillir. The people of Geneva drying up with hunger, with thirst, Hope at hand will come to fail: On the point of trembling will be the law of him of the Cevennes, Fleet at the great port cannot be received. LXV. Le pare enclin grande calamité, Par l’Hesperie & Insubre fera: Le feu en nef peste & captiuité, Mercure en l’Arc Saturne fenera. The sloping park great calamity To be done through Hesperia and Insubria: The fire in the ship, plague and captivity, + Mercury in Sagittarius Saturn will fade. LXVI. Par grand dangiers le captif eschapé, Peu de temps grand a fortune changee: Dans le palais le peuple est attrapé, Par bon augure la cité assiegee. Through great dangers the captive escaped: In a short time great his fortune changed. In the palace the people are trapped, Through good omen the city besieged. LXVII. Le blonde au nez force viendra commettre, Par la duelle & chassera dehors: Les exilez dedans fera remettre, Aux lieux marins commettant les plus fors. The blond one will come to compromise the fork-nosed one Through the duel and will chase him out: The exiles within he will have restored, Committing the strongest to the marine places. LXVIII. De l’Aquilon les efforts seront grands: Sus l’Ocean sera la porte ouuerte: Le regne en l’Isle sera reintegrand, Tremblera Londres par voille descouuerte. The efforts of “Aquilon” will be great: The gate on the Ocean will be opened, The kingdom on the Isle will be restored: London will tremble discovered by sail. LXIX. Le Roy Gaulois par la Celtique dextre, Voyant discorde de la grand Monarchie: Sur les trois parts fera florir son sceptre, Contre la chappe de la grand Hierarchie. The Gallic King through his Celtic right arm Seeing the discord of the great Monarchy: He will cause his sceptre to flourish over the three parts, Against the cope of the great Hierarchy. LXX. Le dard du ciel fera son estandue, Morts en parlant grande execution: La pierre en l’arbre la fiere gent rendue, Bruit humain monstre purge expiation. The dart from the sky will make its extension, Deaths speaking: great execution. The stone in the tree, the proud nation restored, Noise, human monster, purge expiation. LXXI. Les exilez en Sicile viendront, Pour deliure de faim la gent estrange: Au point du iour les Celtes luy faudront La vie demeure ? raison: Roy se range. The exiles will come into Sicily To deliver form hunger the strange nation: At daybreak the Celts will fail them: Life remains by reason: the King joins. LXXII. Armee Celtique en Italie vexee, De toutes pars conflict & grande perte: Romains fuis, ô Gaule repoussée, Pres du Thesin Rubicon pugne incerte. Celtic army vexed in Italy On all sides conflict and great loss: Romans fled, O Gaul repelled! Near the Ticino, Rubicon uncertain battle. LXXIII. Au lac Fucin de Benac le riuage, Prins de Leman au port de l’Orgion: Nay de trois bras predict bellique image, Par trois couronnes au grand Endymion. The shore of Lake Garda to Lake Fucino, Taken from the Lake of Geneva to the port of “L’Orguion”: Born with three arms the predicted warlike image, Through three crowns to the great Endymion. LXXIV. De Sens, d’Autun viendront iusques au Rosne, Pour passer outre vers les monts Pyrenees: La gent sortit de la marque d’Anconne, Par terre & mer suyura ? grands trainees. From Sens, from Autun they will come as far as the Rhone To pass beyond towards the Pyrenees mountains: The nation to leave the March of Ancona: By land and sea it will be followed by great suites. Po velkém vzrušení lidstva se blíží ještě větší. Velký hybatel obnovuje staletí. Na nebi bude vidět krev a oheň v dlouhých záblescích, jak ubíhá do dáli, a padá k Zemi. LXXV. La voix ouye de l’insolit oyseau, Sur le canon du respiral estage: Si haut viendra du froment le boisteau Que l’homme d’homme sera Antropophage. The voice of the rare bird heard, On the pipe of the air-vent floor: So high will the bushel of wheat rise, That man will be eating his fellow man. LXXVI. Foudre en Bourgongne fera cas portenteux. Que par engin oncques ne pourroit faire, De leur senar sacrist fait boiteux, Fera s&cced;avoir aux ennemis l’affaire. Lightning in Burgundy will perform a portentous deed, One which could never have been done by skill, Sexton made lame by their senate Will make the affair known to the enemies. LXXVII. Par arcs, feux, poix & par feux repoussez, Cris hurlements sur la minuit ouys: Dedans sont mis par les rampars cassez, Par cunicules les traditeurs fuys. Hurled back through bows, fires, pitch and by fires: Cries, howls heard at midnight: Within they are place on the broken ramparts, The traitors fled by the underground passages. LXXVIII. Le grand Neptune du profond de la mer, De gent punique & sang Gaulois meslé: Les Isles ? sang pour le tardif ramer, Puis luy nuira que l’occult mal celé. The great Neptune of the deep of the sea With Punic race and Gallic blood mixed. The Isles bled, because of the tardy rowing: More harm will it do him than the ill-concealed secret. LXXIX. La barbe crespe & noire par engin, Subiuguera la gent cruelle & fiere: Le grand Chiren ostera du longin. Tous les captifs par Seline banniere. The beard frizzled and black through skill Will subjugate the cruel and proud people: The great “Chyren” will remove from far away All those captured by the banner of “Selin”. + LXXX. Apres conflict du lesé l’eloquence, Par peu de temps se trame faint repos. Point l’on n’admet les grands ? deliurance, Des ennemis sont remis ? propos. After the conflict by the eloquence of the wounded one For a short time a soft rest is contrived: The great ones are not to be allowed deliverance at all: They are restored by the enemies at the proper time. LXXXI. Par feu du ciel la cité presque aduste, L’vne menace encor Deucalion, Vexee Sardaigne par la Punique fuste, Apres que Libra lairra son Phaëton. Through fire from the sky the city almost burned: The Urn threatens Deucalion again: Sardinia vexed by the Punic foist, After Libra will leave her Phaethon. LXXXII. Par faim la proye fera loup prisonner, L’assaillant lors en extreme detresse. Le nay ayant au deuant le dernier, Le grand n’eschappe au milieu de la presse. Through hunger the prey will make the wolf prisoner, The aggressor then in extreme distress. The heir having the last one before him, The great one does not escape in the middle of the crowd. LXXXIII. Le gros traffic d’vn grand Lyon changé, La plus part tourne en pristine ruine, Proye aux soldats par pille vendangé: Par Iura mont & Sueue bruine. The large trade of a great Lyons changed, The greater part turns to pristine ruin Prey to the soldiers swept away by pillage: Through the Jura mountain and “Suevia” drizzle. LXXXIV. Entre Campaigne, Sienne, Flora, Tustie, Six mois neuf iours ne pleuura vne goutte: L’estrange langue en terre Dalmatie, Couurira sus, vastant la terre toute. Between Campania, Siena, Florence, Tuscany, Six months nine days without a drop of rain: The strange tongue in the Dalmatian land, It will overrun, devastating the entire land. Mezi provincii Campagni,Sieny a západě Ombie nebude 6 měsíců a 9 dní pršet ani kapka. V Dalmacii se bude mluvyt cizím jazykem, který bude ničit celou zemi LXXXV. Le vieux plein barbe soubs le statut seuere, A Lion faict dessus l’Aigle Celtique, Le petit grand trop outre perseuere, Bruist d’arme au ciel: mer rouge Ligustique. The old full beard under the severe statute Made at Lyon over the Celtic Eagle: The little great one perseveres too far: Noise of arms in the sky: Ligurian sea red. LXXXVI. Naufrage ? classe pres d’onde Hadriatique, La terre tremble esmeuë sus l’air en terre mis: Egypte tremble augment Mahometique, L’Herault sov rendre ? crier est commis. Wreck for the fleet near the Adriatic Sea: The land trembles stirred up upon the air placed on land: Egypt trembles Mahometan increase, + The Herald surrendering himself is appointed to cry out. LXXXVII. Apres viendra des extremes contrees, Prince Germain, dessus le throsne doré: La seruitude & eaux rencontrees, La dame serue, son temps plus n’adoré. After there will come from the outermost countries A German Prince, upon the golden throne: The servitude and waters met, The lady serves, her time no longer adored. LXXXVIII. Le circuit du grand faict ruineux, Le nom septiesme du cinquiesme sera: D’vn tiers plus grand l’estrange belliqueur: Mouton, Lutece, Aix ne garantira. The circuit of the great ruinous deed, The seventh name of the fifth will be: Of a third greater the stranger warlike: Sheep, Paris, Aix will not guarantee. LXXXIX. Vn iour seront demis les deux grands maistres, Leur grand pouuoir se verra augmenté: La terre neuue sera en ses hauts estres, Au sanguinaire le nombre racompté. One day the two great masters will be friends, Their great power will be seen increased: The new land will be at its high peak, To the bloody one the number recounted. Jednoho dne budou oba velcí vůdcové přáteli, všichni uvidí jak jejich velká moc dále narůstá: Nová země bude na vrcholu své moci, Muži krve bude podána zpráva o počtu. XC. Par vie & mort changé regne d’Ongrie, La loy sera plus aspre que seruice: Leur grand cité d’hurlemens plaincts & crie, Castor & Pollux ennemis dans la lice. Though life and death the realm of Hungary changed: The law will be more harsh than service: Their great city cries out with howls and laments, Castor and Pollux enemies in the arena. XCI. Soleil leuant vn grand feu l’on verra, Bruit & clarté vers Aquilon tendants: Dedans le rond mort & cris l’on orra, Par glaiue, feu faim, mort les attendants. At sunrise one will see a great fire, Noise and light extending towards “Aquilon:” Within the circle death and one will hear cries, Through steel, fire, famine, death awaiting them. Při východu slunce bude viděn velký oheň, hluk a světlo,směrem k Aquilonu uvnitř kruhu bude slyšet křik, a smrt je bude čekat XCII. Feu couleur d’or du ciel en terre veu, Frappé du haut nay, faict cas merueilleux. Grand meurtre humain: prinse du grand le neueu, Morts d’espactacles eschappé l’orgueilleux. Fire colour of gold from the sky seen on earth: Heir struck from on high, marvelous deed done: Great human murder: the nephew of the great one taken, Deaths spectacular the proud one escaped. XCIII. Biens pres du Tymbre presse la Lybitine, Vn peu deuant grand inondation: Le chef du nef prins, mis ? la sentine, Chasteau, palais en conflagration. Very near the Tiber presses Death: Shortly before great inundation: The chief of the ship taken, thrown into the bilge: Castle, palace in conflagration. XCIV. Grand Paud, grand mal pour Gaulois receura, Vaine terreur au maritin Lyon: Peuple infiny par la mer passera, Sans eschapper vn quart d’vn million: Great Po, great evil will be received through Gauls, Vain terror to the maritime Lion: People will pass by the sea in infinite numbers, Without a quarter of a million escaping. XCV. Les lieux peuplez seront inhabitables: Pour champs auoir grande diuision: Regnes liurez ? prudens incapables, Lors les grands freres mort & dissention. The populous places will be uninhabitable: Great discord to obtain fields: Realms delivered to prudent incapable ones: Then for the great brothers dissension and death. XCVI. Flambeau ardant au ciel soir sera veu, Pres de la fin & principe du Rosne, Famine, glaiue: tardue secours pourueu, La Perse tourne enuahir Macedoine. Burning torch will be seen in the sky at night Near the end and beginning of the Rhone: Famine, steel: the relief provided late, Persia turns to invade Macedonia. XCVII. Romain Pontife garde de t’approcher, De la cité qui deux fleuues arrouse, Ton sang viendra aupres de la cracher Toy & les tiens quand fleurira la rose. Roman Pontiff beware of approaching The city that two rivers flow through, Near there your blood will come to spurt, + You and yours when the rose will flourish. XCVIII. Celuy de sang reperse le visage, De la victime proche sacrifiee, Tonant en Leo, augure par presage, Mis estre ? mort lors pour la fiancee. The one whose face is splattered with the blood Of the victim nearly sacrificed: Jupiter in Leon, omen through presage: To be put to death then for the bride. XCIX. Terroir Romain qu’interpretoit augure, Par gent Gauloise par trop sera vexee: Mais nation Celtique craindra l’heure, Boreas, classe trop loing l’auoit poussee. Roman land as the omen interpreted Will be vexed too much by the Gallic people: But the Celtic nation will fear the hour, The fleet has been pushed too far by the north wind. C. Dedans les isles si horrible tumulte, Bien on n’orra qu’vne bellique brigue, Tant grand sera de predateurs l’insulte, Qu’on te viendra ranger ? la grand ligue. Within the isles a very horrible uproar, One will hear only a party of war, So great will be the insult of the plunderers That they will come to be joined in the great leag