Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Proroctví - Proroctví Sibylina v Deváté knize Sibyliných prororoctví - numerologie a budoucnost

Proroctví královny Sibyly o numerologii - numerologie a budoucnost

Na konci deváté knihy Sibyliných proroctví  se setkáváme se Sibylinými proroctvími o numerologii. Sama královna Kumanna, Sibyla, vysvětluje čtenářům svůj postoj k numerologii a k významu čísel na život člověka a jeho existenci na Zemi. Sibyla Kumanna sama numerologii pěstovala a je třeba říct, že v době Sibylina života byla numerologie velmi populární 

Budoucnost a numerologie v Sibyliných proroctvích - Sibylino proroctví o číslu 1 

Kněz má býti jednotkou, která shrnuje v sobě všechno: moudrost i vědění, sílu i odvahu, má býti jedničkou, která je kořenem VšehoJednička je pro všechno číslem základním, neboť podle našich arabských počtů jest po nule a nula vždy za jedničkou. Jednička není dělitelnou a je také obsažena ve všem! Proto také, dokud lidstvo lidstvem bude, dokud na povrchu této záhadné Země člověk choditi bude, dokud bude jeho touha po jednotě.

 
Opakuji: Jenom po jednotě. Jednota je Bůh a Jeho zástupci na Zemi! A proto také, díváme-li se k nebesům, ke hvězdám, pak vždy obdivujeme onu záhadnou jednotu, která tam je. Vše se podřizuje jednomu zákonu Vesmíru, vše jde stále stejnou cestou, žádná, ani ta nejnepatrnější hvězdička nikdy s dráhy jí předurčené neodbočí. Věřte mi, že nerouhá se Bohu, kdo hvězdám věří! Vždyť prorokové dávní příchod Mesiáše hvězdami oznamují a chtěl by někdo říci, že mužové tito svatí Hospodinu rouhati by se chtěli? 
Budou snad někdy lidé namítati, že tato víra nesmí býti vírou v Hospodina ztotožňována, ale pak je poukažte na doby staré, na pravěk lidstva a oni budou museti uvěřiti!
 
 

Budoucnost a numerologie v Sibyliných proroctvích - Sibylino proroctví o číslu 1

 
Dvojka znamená vždy něčeho více. Jednička je číslo boje! Muže s přírodou, ženy s mužem, samce se samicí! 
 

Královna Sibyla Kumanna ve svých proroctvích o budoucnosti a numerologii prorokuje o moci čísla 2 z hlediska numerologie

 
Chraňte se dvojky! Prchejte z manželství, v němž je jenom muž a žena! 
 
 

Číslo 3 v pororoctvích královny Sibyly, Michaldy Sábské - proroctví o numerologii

 
Trojka je číslem symbolickým a vše dělícím! Tři věci má každý člověk i národ!
Tři věci jsou rozhodujícími pro muže i ženu: minulost, přítomnost a budoucnost!
 
 

Proroctví Královny Sibyly Kumanny řečené Michaldy Sábské o numerologii a budoucnosti a významu čísla 4 pro budoucnost a numerologii

 
Čtyřka je číslem základním! 1+2+3+4 =10. Čtyřka představuje: voda, vzduch, zemi a oheň.
A kde se sejde voda se vzduchem na Zemi a Slunce svým žárem zapůsobí, tam vzniká život! Čtyřka je život! Taktéž k množení se lidí i zvířat je zapotřebí čtyř základních věcí: samce, samice, touhy po tvoření a lásky! Je jaro, léto, podzim a zima! Je východ, západ, sever a jih!
 

Sibyla, královna Michalda Sábská prorokuje v rámci numerologie o číslu pět

Číslo pět jest číslem síly!
Jest pět knih Mojžíšových a pět velkých hvězd: Mars, Venuše, Jupiter, Merkur a Saturn
 

Sibylino proroctví o čísle šest z hlediska numerologie

Šestka je číslem práce! Šest dnů tvořil Hospodin svět! Šest měsíců stoupá Slunce výše k Hospodinu a šest měsíců klesá! Na nebesích jest šest hlavních hvězd, patřících mužům a šest ženám! Šest nedělí odpočívá žena po porodu!!
 

Číslo sedm v proroctví Sibyly o numerologii

 
Sedmý den zasvětíš Hospodinu! Tak řekl Mojžíš lidu svému a proto jest sedmička číslem posvátným! Proto dbejte úzkostlivě, abychom tuto číslici vždy v úctě měli a také i ty číslice, které sedmičkou děliti se dají! Pak jsou čísly prokletí!
 

Sibyla prorokuje o čísle osm v numerologii

Osmého dne počínej vždy práci svou a dokonalým budeš!
 

Devítka a číslo devět tak, jak jej chápala královna Sibyla ve svých proroctvích 

Dne devátého v každém počínání sebe zkoumej a budeš dne desátého dokonalým!
 

Číslo deset v proroctví královny Sibyly, Michaldy, velké věštkyně a proroka lidské historie 

Dne desátého jsi úplným ve svém konání, neboť je to věc hotova!
 

Proroctví a numerologie v Sibyliných proroctvích a číslo 12

 
Pak základním číslem je číslo dvanáct ! Je dvanáct synů Jákobových! Muž a toto číslo 12 je ve všech konáních člověka i hvězd obsaženo.
 

 Královna Michalda, věštkyně a prorok Sibyla vznáší proroctví o astrologii, planetách, horoskopech a hvězdných konjunkcích i znameních

 
Pohleďte na hvězdy na nebesích!
Sledujte jejich vliv a zkoumejte jejich činnost!
Mnohokráte poznáte, že hvězdy to byly, které mi daly možnost poznati, co člověka i národy v budoucnosti očekává.
Nezneužívejte svých poznání ke zlu!
Až poznáte, tak se zahloubejte!
Budete vděčnými i těm, kterým jednou svými znalostmi dopomůžete.
 

SIBYLINA PROROCVÍ O ASTROLOGII  A HOROSKOPECH, POSLEDNÍ ČÁST SIBYLINÝCH PROROCTVÍ NALEZNETE NA

WWW.HOROSKOPYZDARMA.CZ