Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Proroctví - Proroctví Sibylino v deváté knize Sibyliných proroctví doplňuje proroctví o období kolem roku 2012

 Přijde doba, že mnoho lidí své peníze druhým v opatrování svěří a tito je o ně okradou, aniž by za to do žalářů temných vsazeni byli. Před každou válkou a po každé válce budou se tyto podvody opakovati. Lichvář a peněžník v Boha nikdy nevěřil a věřiti nebude, a proto pryč vždy od těch, kteří penězi obchodují, neboť oni lichvou se živí. Řekl Pán náš, že prací jest nutno živiti se!

Obchod penězi není práce, ale podvod!

Však i oni jednou přestanou s penězi a zlatem obchodovati, neboť, a přesně mohu říci, musí přijít doba, kdy peníze ani zlato ceny míti nebudou, ale každý bude živ podle své práce a z výtěžku této.
Tak stane se kolem roku 2000 od narození Mesiáše po hrozné válce, v níž ubíjeti se bude celý svět!
Proto také příznakem každé blížící se války vždy bude, že zmůže se velmi obchod s penězzi, že lidé budou nesvědomitě okrádáni a v zoufalství uváděni.
Tak budou vždy před každou válkou činiti jednotlivci i vladaři.
Těchto slov mých pro časy věčné velmi dobře pamatujte!
Přikázal Hospodin Izraelským: Všeliké hovado, kteréž kopyta rozdělená tak, aby kopyta rozdvojená byla a přežívá, jísti budete. Avšak z těch, kteráž kopyta rozdělená mají, těchto nebudete jísti: Velblouda, neboť přežívá, ale kopyta rozdělená nemá. Nečistý vám bude.
Ani králíka, kterýž přežívá, ale kopyta rozděleného nemá, nečistý vám bude.
Ani zajíce, neboť přežívá, ale kopyta rozděleného nemá. Nečistý vám bude.
Ani svině, neboť má rozdělené kopyto, takže se rozdvojuje, ale nepřežívá. Nečistá vám bude.
Masa jejich nebudete jísti, ani těla jejich mrtvého se dotýkati, nečistá vám budou.
Tolik řekl v přikázáních svých Hospodin a já pravím vám: dnem, kdy Izraelští přestanou dbáti tohoto nařízení Hospodina, nastane jejich úpadek, neboť nečistými budou.
Tolik řekl v přikázáních svých Hospodin a já pravím vám: dnem, kdy Izraelští přestanou dbáti tohoto nařízení Hospodina, nastane jejich úpadek, neboť nečistými budou.
Vrátí se to, co bylo kdysi za Adama a Evy, kdy jedli se stromu zapovězeného: tenkráte Hospodin oba z ráje vyhnal a při překročení tohoto zákazu Hospodin Izraelské úplně vyhladí.
Vzkázal nám Hospodin a my dbalými býti máme nařízení Jeho, neboť řekl: Žena pak, když by trpěla nemoc svou a tok krve byl by z těla jejího, po sedm dnů oddělena bude, každý, kdož by se jí dotkl, nečistý bude až do večera.
 
Chraňte a zachovávejte vždy toto přikázání Hospodina, neboť užitečným pro vás jest a jenom ke zdraví vašemu prospívá. Muži pak neznepokojujte žen v době nemoci jejich, neboť u vás pak tok semen nastati může a rovněž po šestkrát sedm dnů nečistými budete a plodem cibule a česneku léčiti se musíte. Nebudeš obcovati s mužským pohlavím, scházeje se s ním jako se ženou: ohavností to jest!
Tak přikázal Hospodin, vida, že mnozí i této neřesti se dopouštějí. 
 
Nemrav ten, téměř v každé zemi zakořeněný, rozmůže se měrou nebývalou v letech 2000 po narození Mesiáše. Tato neřest bude příčinou mnoha smrtí a vražd. Já jsem Hospodin – Bůh váš! Svatí buďte, neboť svatý jsem já, Hospodin – Bůh váš! Neobracejte se k modlám a bohům litých nedělejte sobě: Já jsem Hospodin – Bůh váš! Tak jasně zakázal si Hospodin, aby nebyl nikdy lidmi zobrazován a ani jinak uměle napodobován.
Jest to přece docela jasné.
 
 
Může býti pouze jeden Hospodin a Bůh. Jenom jeden může vládnouti tomuto světu a chod jeho říditi. Stavíme-li schody, modly a kameny Hospodina, ať obrazem či sochou, nabýváme jiné představy o Něm, než jakým ve skutečnosti je! Což může někdo věděti, že Hospodin jest starcem šedivým a unaveným? Může někdo tvrditi, že Hospodin má tvář anděla a v očích výraz Tvůrce? Já jsem! Tak to přesně a jasně pověděl celému světu!
 
 
A pravím vám, kdož po tisíciletích v knize této královské čísti budete: Příjde doba, že chrámy Hospodinovy sochami a modlami, taktéž i různými obrazy přeplněny budou a lid, místo aby Hospodina o pomoc a radu prosil, pouze oči k těmto modlám, jimž Hospodin říkati bude, modliti se bude. Zlato, drahokamy i různé oběti zase jenom těcmto modlám nositi bude, aby různých úlev ze hříchů svých získal. Doba velmi smutná a tím smutnější, že čím půjde člověk výše, tím více soch potřebovati bude! Řekl Hospodin: Mluv kněžím, synům Aronovým a rci jim: Při mrtvém neposkvrní se žádný z vás v lidu svém. 
Toliko při těle svém blízkém sobě, při mateři své a při otci svém, při synu svém a při dceři své a při bratru svém. 
 
 
Též při sestře své, panně sobě nejbližší, kteraž neměla muže, při té poskvrní se.  Neposkvrní se, jsa kníže v lidu svém, tak, aby nečistý byl. Nebude dělati sobě lysiny na hlavě své! A po straně brady své nebude se holiti, ani těla svého řezati. Budou svatí Bohu svému, aniž poskvrní jména Boha svého! Chléb, Boha svého obětují, pročež svatí budou!
Ženy, nevěstky aneb poskyměné nevezmou sobě a ženy zahnané od muže jejich nepojmou, neboť svatý jest každý z nich Bohu svému!
 
Přijde však zcela určitě následující doba: Kněží Hospodinovi zapomenou na přísný a spravedlivý příkaz tento, zapomenou, že s ženami nečistými obcovati nesmějí, zapomenou, že jenom jedné, jediné ženy přidržovati se mají. A tu v příbytcích kněží různé orgie páchati se budou tím způsobem, že mnohý kněz zaslíbenou mu ženu od sebe zapudí a znásilňovati bude panny mladé, přístupu muže neschopné, taktéž i panny znásilní, které již jiným mládencům přislíbeny byly.
 
Ptáš se, kdy doba tato přijde? Což nevidíš, že tato doba již zde je?
Což nevšímáš si života kněží? A takovými, jakými jsou dnes, takovými budou na věky věkův! Ano, proto bude Mesiáš muset přijít, aby i mezi kněžími očistu učinil, proto bude muset přijít, aby jim řekl: Já jsem Světlo! Za několik set let po jeho obchodu upadnou i oni, ale jak jsem již jednou řekla: Vzpamatují se, přerodí se, vzbouří se sami proti sobě, neboť v té době řeknou: Abychom mohli jiným čistotu a světlo hlásati, pak musíme býti napřed sami čistými, a to nejenom ve svatymi Hospodinově, ale také ve svých příbytcích a u ženy své!
 
Ten, kdo Hospodinu z vůle lidu obětuje, ten ruce čisté míti má a musí! Ten, jehož ústy z vůle lidu k Hospodinu motlidba se vznáší, čistá ústa míti má a musí!
Zavržen a proklet budiž kněz, z něhož přetvářka jde a který lidu svému příkladem špatným šel!