Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Sibyla vydává proroctví o Evropě

Proroctví o Evropě, jejichž autorkou je Sibyla, tedy Sibyliny předpovědi o Evropě a Evropské unii

V obsahu první knihy Sibyliných proroctví "PŘIJDE DOBA ÚPADKU" se nacházejí i Sibyliny věštby o Evropě a proroctví zemi Evropě. Královna Sibyla prorokuje o Evropě ve 21. a 22. století.

Sibyla, evropská proroctví, předpovědi o Evropě, evropan, předpovědi o Evropě, evropska unie, proroctvi o evropske unii

Královna Sibyla prorokuje jako původce zla Evropu

Zaznamenáno jest : Původ mnoha zla, veškeré bídy a hladu, původ otroctví a lidských záští je nutno hledati jenom v Evropě. Dnes ještě ani Evropany neznáme, ale naši potomci je poznají. Země Evropa jest zemí studenou a mrazivou a proto také zemí bez lásky. Tam, kde Slunce málo přichází, kde mírný vánek od moře nevane, tam jest vždy chlad, a to nejenom v těle, ale i v duších. Proto Evropané budou vždy chladnějšími, ale také dobyvačnějšími.

 

Královna Sibyla prorokuje Evropě vzestup, pád a ztrátu území

Dobudou nade všemi národy mnoho let nadvlády, ale jednou přijde doba, kdy Evropanům nebude patřit ve skutečnosti ani celá Evropa, neboť i kus této země bude Evropanům národem od východu zabrán. Evropané budou nositeli myšlenek východních, ale nebudou moci tyto uskutečniti, neboť, byť i tělesně a ve válce dovedli vždy ukázati mnoho houževnatosti, přece duševně nedosáhnou nikdy té výše a té síly, jako národové ze zemí, v nichž slunce prvý svit dává.

 

Sibyla hovoří o změnách v Evropě každé století

Toť zákon Vesmíru, že ten, který je Slunci a hvězdám nejblíže, vždy více dokáže nežli ten, k němuž Slunce a hvězdy daleko mají. Nad Evropou svítí hvězdy, které se čas od času mění, a proto také Evropa změní každé století svou tvářnost.

 

Sibyla vydává proroctví o evropských vládcích

Vládcové Evropy nebudou nikdy moci říci, že jejich rod bude vždy vládnoucím, neboť žádný rod v Evropě nebude vládnouti déle než sedm generací. Pak zajde. A tak jako prvá generace každého rodu bude lidem vlídně přijata, tak bude každá poslední generace ze zemí, v nichž vládla, týmž lidem vyhnána. Proto říkám tak, jak to dnes ve hvězdách psáno vidím, že všichni vládcové různých zemí Evropy vždy ve vyhnanství a zapomenutí zemrou.

 

Královna Sibyla hovoří o době vlády evropských vládců

Hle, přirovnejte vždy každého vládce ke hvězdě, jíž záře se chvostu podobá - vpadne do vesmíru, září svou zastíní jiných hvězd lesk a snad po několik hvězdných nocí vesmíru trůní. Ale cesta jí tam Hospodinem určena nebyla, a proto i tato hvězda musí z vesmíru odejíti daleko do neznáma, aby se vrátila po staletích či tisíciletích. Vracejí se proto vždy samovládcové do každé země, vracejí, zasvítí, zastíní chudý a obecný lid, a přece musí odejít pryč, aby se v téže podobě nikdy nevrátili.

 

Proroctví Sibylino o mentalitě evropských národů

Proto také Evropané s těmito přesuny budou vždy v sobě počítati a jejich životy budou vždy životem plným úzkosti a strachu před zítřkem. Avšak jednou, jednou přijde jim doba plné zralosti, kdy oni zítřek stejně vítati budou jako den, který již zašel a o němž budou moci říci: Ano, ten den zde byl a já ho prožil v bázni boží a spravedlnosti tak, jak Hospodin kázal a zítřek prožiji rovněž tak.

 

Královna Sibyla popisuje lid v Evropě

Zítřek snad bude pro mne více, neboť dnešek mne naučil mnohému, co zítra plně upotřebím pro sebe, své bližní, pro blaho národa a ke cti a chvále Hospodinově. Ano, přijde den, kdy Evropané takhle budou hovořiti, ale snad i pro ně bude to dosti pozdě. Pozdě proto, že odkládali vše na den příští, ale dnešek považovali vždy za den přechodný, kdy všechno možno na zítřek odložiti. A právě tento zítřek přinese Evropě mnoho zlého, mnoho co nikdy Evropa nedostane zpět.