Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Sibylina proroctví - Sibylina proroctví Kniha druhá - Proroctví o otroctví

 Otroctví v proroctví, jejichž autorkou je Sibyla, Sybila, královna Michalda Sábská a její proroctví a předpovědi o otroctví

Královna Sibyla, Michalda Sábská, proslulá věštkyně a autorka mnoha proroctví, se ve svých věštbách často dotýká tématu nespravedlivých společenských řádů a popisuje nejen tyto řády, ale i důvody jejich vzniku - ať již otrokářská či feuální společnost je podle Sibily a jejích proroctví řádem, který není spravedlivý ani vůči Bohu ani vůči lidským bytostem

otrokářství, otrok, Hospodin, feudalismus, proroctví, předpověď, sibila proroctví, sybyla proroctví, predpovedi sibyla, otroctvi a predpovedi, nevolnictví, otroctví

 Sibila upozorňuje lidstvo na provinění vůči Bohu tím, že zavádí otroctví a poddanství, tedy nespravedlivé společenské řády, které se podle Sibyly protiví Bohu

Zaznamenáno jest : Najdi mi jedno písmeno v Zákoně Hospodinově, která praví, že člověk smí otroků vydržovati sobě. Jedno jediné – hledej a nenajdeš. Nenajdeš proto, že Hospodin nic podobného nenařídil, ba naopak, bylo to vždy proti vůli Jeho. Ptáš se, kdy povstal první otrok ? Zda ve válkách jako zajatec, a nebo jako kus zaprodance jako Josef Egyptský ? Ne. Prvý otrok byl nástupcem poddaného. Když tedy zůstal poddaný a nebo služebník pánu svému ještě při práci své dlužen, tu nenařídil jemu pán či vladař, že tak dlouho bude pro něj pracovati, dokud dluh ten odpracován nebude.

 

Sibyla a její proroctví se týkají i důležitých otázek společenských zřízení a mezilidských vztahů - Sibila a její předpovědi obsahují proroctví o otroctví 

Musel by však třikrát tak člověk býti dlouho živ, aby dluh svůj pánu svému zaplatiti mohl, neboť pán nedá služebníku nikdy takové mzdy, aby odpovídala výkonu jeho. Tím také, že služebník, ani dělník nikdy odpovídající své mzdy nedostane, stává se, že v době, kdy tito malí a drobní lidé umírají hladem, pán měšce těžké v ústraní svém schovává. Neboť kdyby pán tak odměnil služebníka svého, jak za práci svou zasluhuje, pak nemohl by měšců uschovávati, bezstarostně žíti, ale musel by rovněž pracovati.

 

Předpovědi a proroctví Sibylina o otroctví, ve kterých zdůrazňuje důvody vzniku nespravedlivých feudálních řádů a otrokářských společností

Pracovat se právě pánům nechce. A i tu si myslel pán na poddaného svého, jenž mu byl prací a nebo penězi povinen, a řekl : Jest slušno majetek náš po smrti naší potomkům našim zanechati, by i oni z čeho žíti byli a stádům i poddaným vládli. Jest tedy zlato majetkem z rodu na rod převoditelným, jak řekl Hospodin, a proto jest i nutno, aby dluhy poddaných byly převoditelny na příbuzné a pozůstalé po smrti jejich. A bylo proto pány nařízeno, aby pozůstalí a příbuzní dluhy za zemřelé a uprchlé zaplatiti museli.

 

Sibila popisuje proces vzniku nespravedlivých společenských řádů a práci s materiálními prostředky ve prospěch hrstky obyvatel

Chudý člověk zase jen chudé příbuzné měl a má-li kdy chudák boháče v příbuzenstvu, tak tento se stydí a nehlásí se k němu. Proto také nemohl se dlužící zbaviti dluhu svého a musel dále pánům zdarma a za pokrm s vepři pracovati. Tak stali se první otroci. Nemohl – li pak otrok pro chorobu dále pánu sloužiti, pak tento odprodal jej sousedu svému. Nejinak činil i s těmi, které více nepotřeboval a doufal měšce své prodejem otroků těchto ještě více doplniti.

 

Proroctví a předpovědi Sibyly, královny Sábské o rozdílech mezi otrokem, otrokářstvím, poddaným a poddanství

Nemyslí nikdo z Vás, že jest rozdíl mezi otrokem a poddaným : oba dva musejí pracovati pro pána svého jenom proto, aby pánu svému zaplatili svůj dluh, oba dva musejí pracovati jenom proto, aby uhájili svůj holý život na této planetě. Není rozdílu mezi poddaným a otrokem. Zlato zůstane vždy tomu, pro koho poddaný nebo otrok pracuje. A když snad po mnoho letech práce a strádání, po dnech, kdy ještě ústa jeho neokusila slastí chleba, po mnoha nocích utrpení, kdy tělo námahou úplně zničeno jest ke trošce zlata přijde, tu zase postará se pán a nebo vladař, aby zlato tomuto poddanému či otroku odebráno bylo.

 

Sibyla a její proroctví, tedy předpovědi královny Michaldy Sábské, které jsou významným zdrojem dávné moudrosti, obsahují významné pasáže předpovědí o desátkách a kontribucích  

Předepíše desátky a daně, kontribuce a obviní jej z krádeží, ruce i nohy utnouti nechá, hlavu otupí a zlato ukradne. Tak činí pánové a vladaři v dobách Šalamounových, tak činiti budou v dobách římských a snad na věky věkův. Tito pak naleznou zalíbení u Hospodina ve dnu soudném, ale nenaleznou zalíbení u Něho páni a otrokáři. Nereptejte proto vy, chudí a utlačovaní a i vy, kteří v jakémkoliv otroctví jste. Neste svůj osud Vám hvězdami předurčen, neboť přijde den, že i vy budete pánem svým plně odměněni. Tenkrát nebude se Hospodin nikoho ptáti, kolik že zlata na této zemi měl, nebude se ptáti, kolik otroků kdy měl a zda byl poddaným či jak dlouho sloužil, ale tázati se bude, jak snášel trest, který mu při vyhnání z ráje uložil. Jaké odpovědi na tyto otázky dostane, taková bude i odměna jeho.

 

Královna Sibyla připomíná ve své předpovědi a ve svých proroctvích skutečnost, že je vždy stále mnoho a dostatek pro všechny, kteří věří v Hospodina a oddávají se poctivé práci

Neexistuje chudoba, existuje pouze bohatství – pochopí, kdo pochopiti umí, kdo nechce, ani za tisíce let nepochopí – tak pravím já, Královna Michalda Tobě, králi Šalamoune – vždyť mnohdy ani Hospodin nečeká s odplatou na den soudný, ale trestá krutě i na této zemi. Vzpomeň Josefa Egyptského. Připustil Hospodin, aby bratry svými do otroctví prodán byl, připustil, aby v žaláři po několik let strádal, připustil také, aby se z něho otrok stal, ale také, když přišla hodina utrpení, dal plně bratřím jeho podstoupiti trest nejkrutější, jaký je za tento čin otrokářský stihnouti mohl. Josef Egyptský zlatou korunou svou hlavu ozdobiti musel a jeho bratří na kolenou o chleba prosili.

 

 Královna Sibila, autorka slavných Sibyliných proroctví, připomíná, že štěstí z peněz, které jsou získané na úkor druhých nepřináší klid a mír

Před povozem Josefa Egyptského klaněli se všichni poddaní vladaře egyptského a bratři jeho v okovech byli vedeni do Egypta, aby tam odpověděli se z krádeže zlatého poháru. Tak odměnil se Hospodin již na této zemi. Nemyslete všichni vy, kteří úpíte pod jhem pánů svých, že jejich noci jsou sladké a jejich cesty růžemi zasypány. Jejich noci jsou bezesné, těžké a vysilující. Jejich cesty jsou vroubeny trním a bodláčím jejich vlastního života – vždyť i oni mají někdy svědomí, které jimi otřese. Nechtějte ze sebe setřásti trest Hospodinův, ale pracujte tak, jak jeho vůle jest. Jak jsem již řekla, králi králů, přijde doba, kdy celý svět bude zotročen a podmaněn. To bude okolo roku 2000 po příchodu Mesiášově. A vidím v té době přicházeti člověka, v jehož očích zářím lesk pravdy a svatosti, vidím v té době přicházet člověka, který volá k celému lidstvu a světu :

 

Sibyla prorokuje příchod člověka, který upozorní lidstvo na nutnost práce a spravedlivých mezilidských vztahů, nemá - li dojít k ozbrojeným konfliktům a válečným akcím

Na této zemi jest jenom práce a proto, chcete-li vyhnouti se všem válkám, hladu, bídě, poddanství a otroctví, zavrhněte zlato, zavrhněte bohatství jednotlivců a věnujte se poctivé práci. Ano, ten člověk přijde tak, jako přišel Mesiáš. Mesiáš počal a on dokoná. Mnoho lidí však bude v té době válkami umírati, bídou i hladem; mnoho lidí pak v té době přestane věřiti v Mesiáše.

 

Ale až se přesvědčí, že pravdu jsem děla, že moje slova královská docházejí k uskutečnění, pak uvěří, pochopí, bude pracovati a z jeho potu vyroste mohutný kmen, který poroste vzhůru k Hospodinu, aby poděkoval za to, že dal člověku viděti i slyšeti, že poslal mezi lid někoho, kdo naučil lid v dobách těžkých a zlých vážiti si ceny chleba a ne zlata; tento kmen poroste proto, aby pod ním a jeho korunou mohli se schovati ti lidé, kteří ještě v té době na zemi zůstanou.