Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Sibylina proroctví - Proroctví Sibila Kniha sedmá - Předpovědi o Novověku

Sibyla a její věštby a proroctví obsahují mnoho proroctví o Novověku, zejména o technických a technologických vynálezech moderní doby a vznáší věštby a proroctví o člověku 18. až 21. století

Proroctví Sibyly, tedy Sibylino proroctví o novověku a pozdním středověku královny Sibyly se týkají nejen do té doby převratných technických a technologických vynálezech moderní doby, ale Sibyla vznáší rovněž proroctví a píše předpovědi o společnosti, společenských zřizeních a využívání do té doby zcela neznámých látek a nepředstavitelných možností - Sibyla a její proroctví v těchto částech byla pro mnoho generací našich předků zcela nepochopitelná, zejména s ohledem na možnosti nových technologií, způsobu získávání energie a nutnosti člověka být pokorný, neboť Sibyla zdůrazňuje, že vše je stvořeno z jedné Pravdy a Boží lásky. Sibyla následně hovoří o krachu rodiny a pokřivených obchodních vztazích. V této části se rovněž dočteme popis znamení doby před koncem světa.

 

Královna Sibyla ve svých věštbách a proroctvích zdůrazňuje nutnost lásky a dobrého přístupu k životu a darům přírody a popisuje první znamení pro člověka před koncem světa

Milujte proto všechno, co roste, milujte všechno, co kolem sebe vidíte, neboť tím milujete v prvé řadě sebe! A dá-li vám dříví teplo, pak i toto dříví přechází v oběmu do vás, jest s vámi svým teplem, chrání vás a umožňuje vám žíti. Proto půjde-li člověk hluboko pod zemi, pak půjde pro sebe! Nebude hledati nic nového, nýbrž pouze to, co již zde kdysi také na Zemi bylo! Toto bude prvým znamením před koncem světa v té podstatě a skutečnosti, jakým dneska je a bude.

 

Sibyla vznáší proroctví o podvodném obchodování a obírání obyvatelstva podvodnými obchodníky a celými koncerny; Sibyla prorokuje druhé znamení před druhým příchodem Mesiáše, a to zvrhlost obchodu ve vyděračství

Znamením druhým musím nazvati následující: V dobách dnešních mužové naši, obchod provozující, obchodují tak, aby kupec dostal za svůj peníz to, co si koupil. Ale příjde doba, že kupectví zvrhne se na lupičství, že obchodník nebude dbalým ani své cti, ani svých přátel. Založí své obchodování čistě na podvodném základu, jenom proto, aby sebe rychle obohatil a druhé do neštěstí a bídy uvedl! Může míti každý člověk všechno, co k životu svému nutně potřebuje, a je proto nucen obraceti se na druhé. Rozumí se, že žádný zdarma pracovati nemůže, ani obchodník. Je-li to jeho živnost, pak musí býti živ!

 

 Sibyla ve svých proroctvích o novověku opět podtrhuje nekalé obchodní praktiky a šálení obyvatel ze strany obchodující strany

Musí-li pracovati rolník na poli svém a každý klásek krví svou potřísniti, musí pracovati těžce ten, který pánu svému slouží, pak těžce chléb svůj má vydělávati každý – i obchodník. Proto, aby v oněch dobách zlých obchodník svou nečestnost zakryl a neúměrné zisky své zatajil, postaví paláce přepychové pro obchod svůj, aby tyto jenom pro mámení a šalbu lidí byly. Okna veliká v těchto domech budou a za nimi lákadla pro ty, kteří s potřebou k obchodníkovi půjdou. Za mnohým oknem sova houkati bude, aby upozornila na jmění dočasného pána svého! Obchodní domy tyto ze skel a drahého kamení zhotoveny budou! Než nač rozšiřovati se dále o podvodech obchodníků v té době a o šíření lidu chudého!

 

 

Proroctví, jehož autorkou je Sibyla, o obchodování a kupeckých vztazích za dob pozdního středověku a novověku, sibylino proroctví rovněž obsahuje znamení druhé před koncem světa  u

Každý rozumně myslící člověk musí na první pohled poznati, zda obchodník míní ho šiditi, aneb ne a podle toho má sním také jednati. Za zlatem zdobeným oknem obchodníka nemusí býti vždy zlaté jeho srdce – ale zlatý důl podvodu a vyděračství. Až tedy v ta místa a na tento nezdravý stupeň obchodování dostoupne, bude toto znamením druhým. 

 

 

Proroctví Sibylino - Sibylino proroctví o rodině a rodinných vztazích a úpadku rodiny jako stmelujícího článku společnosti, proroctví Sibyly o třetím znamení před koncem světa

Znamenim třetím budiž ta doba, v niž bratr bratra zapře, syn otce prokleje a matka dceru svou na výdělek a frej vyžene. V době, kdy rodina přestane míti oné přitažlivosti a tajemného kouzla, jehož mu Hospodin předurčil, v té době bude znamení třetí. Psáno jest v písmě: Dej mi ženy mé a dítky mé, za kteréž jsem sloužil tobě, ať odejdou, neboť ty znáš službu mou, kterouž jsem sloužil tobě! Pro ženu a pro dítě slouží muž Hospodinu a také sloužiti má. Přestal-li muž žíti pro ženu svoji, zavrhnul-li dítě své, zavrhnul i Hospodina. Budete jedno tělo, děl Hospodin, stvořiv Evu. A všechno to, co z těla tohoto povstane, budiž připoutáno k sobě poutem lásky na věky věkův! A pakli plod lásky vaší, výsledek nutného tvoření, postaví se proti vám, proti Hospodinu se postavil.

 

Sibyla prorokuje o významu rodiny pro život člověka a o úpadku rodiny zejména v novověku

Amen, pravím vám, bratři a sestry, kteří z jednoho těla matky a z tvoření jednoho otce pocházíte, nezapomínejte nikdy svatých slov Hospodina, neboť tím popudíte proti sobě všechno: Nebe i Zemi. Na Nebi vládne On, na Zemi Člověk. Oba jsou vládcové na sobě nezávislí, a přece k sobě tajemností vesmíru spoutáni. Nechtěj též nikdy popuditi oba proti sobě. Zvrhne-li tě kdy člověk v bezmocné době své, pak snaž se alespoň tam na Nebesích Milosti dosáhnouti. A tuto lásku, kterou v rodinách svých k sobě vzájemně máte, rozšiřujte dále, na každám kroku, každým slovem i skutkem, každým pohybem, úsměvem i pláčem. Zabráníte tím mnohému zlému, pomůžete člověku přiblížiti se k Tvůrci jeho.

 

Sibyla ve svých proroctvích o pozdním středověku a novověku varuje před zapíráním rodiny a rodinných příslušíků v průběhu života člověka

Nezapírejte nikdy rodičů svých! Snad hvězdy vám budou příznivější, než rodičům vašim, snad budete ve svém velmi krátkém životě více znameniti nežli oni, snad i moudrostí vyniknete nad ně, ale nezapomeňte! Proti věčnosti, proti Vesmíru, proti tomu všemu, co nad i pod námi je, je život člověka, i kdyby tisíc let žil, opravdu velmi krátkým. A nezkalte si proto tuto poměrnou krátkost takovým jednáním. Nezapomeňte ani bratrů a sester svých! Jste z jednoho těla a jedné krve!

 

Sibyla opakuje proroctví a varuje před zapíráním vlastní krve a rodiny, což sama Sibyla považuje za smrtelný hřích - čtvrtým znamením před koncem h

Nezapírejte krve své, i kdyby váš vlastní život měl v oběť padnouti. Nesnižte se nikdy ke slovu – neznám, anebo není bratr můj, ani sestra má! A tenkráte, kdy doba přinese tento hanlivý mrav, tenkrát objeví se kometa podruhé, aby varovala. Bude to nesporným znamením třetím. Znamení čtvrté: Mečem dobude Řím moci své a mečem také moc svou ztratí! Na všech čtyřech stranách světových budou jenom lidé vzpomínati, že kdysi byl velký a slavný Řím. Ba, mnozí budou již zapomínati, že kdysi mocné panství Říma rozkládalo se od moře k moři, zapomenou, že to, co zve se Evropou, bylo všechno pod urputnou nadvládou vladařů římských.

 

Sibylino proroctví obsahuje i filosoficko-teologické pasáže, kdy na příkladech ze své současnosti popisuje vztah člověka k minulosti řízené krví

Jen čas od času, když sedlák v pole vyjde, aby splatil Zemi krvavou daň svého potu za plodiny, které mu dává, nalezne pozůstatky po bojovnících římských. I skloní hlavu svou a řekne: Hospodine! Díky Tobě, že po těch, kteří chtějí celý svět zbíti, zůstaly jenom tyto zchátralé pozůstatky – a hlína. Uschová v domě svém zchátralou a boje nezpůsobilou zbraň, aby každému mohl říci: Víš, co byl Řím? Slyšel jsi v pohádkách vypravovati o zemích a zlatě, jimiž vládli? Nuže tedy, zde máš ten Řím, zde máš své zlato i bohatství, zde máš tvou krutovládu slavný a nesmrtelný Říme! Buď šťasten a Hospodinu žehnej, že zachoval jsi to, co dnes máš.

 

Královna Sibyla Kumanna prorokuje Velkou Francouzskou revoluci a pád království, které svou vlastní rukou ubije své krále, což má být pátým znamením před obrodou lidstva

Znamení páté: Na západě Evropy povstane člověk proti vladaři svému, kterého rukou svou ubije! Lid se podmaní a úplně zotročí! Nebude mu stačiti ani země jeho vlastní a podnikne výpravy daleko na východ, sever a jih. Všechno předním se bude třásti, celý svět se mu bude klaněti a bude volati: Ó, veliký, ušetři nás, smiluj se nad námi!

 

Sibyla prorokuje, předpovědi o šestém znamení před koncem dosavadního světa, kterým bude otroctví a nevolnictví a tyranii ze strany vládnoucích vrstev

Znamení šesté: Králové a císaři nebudou spokojeni s tím, že lid chudý a poddaný jim desátky odváděl, ale mocí svou přinutí ho, aby zadarmo na statcích panských po čtyři dny zdarma robotoval. Ta doba by měla zůstati hluboko vryta v srdcích všech lidí. Člověk nebude člověkem ani zvířetem. Člověk nebude proto, že bude dřen více než zvíře a zvířetem ne proto, že při své dřině a otroctví dovede více mysleti nežli zvíře. Člověk, na jehož šíji uvázán jest žernov osličí. Hospodine! Proč necháš připustiti tuto dobu? Proč necháš člověka tak padnouti? Či snad hněv Tvůj bude již tak velký, že nebudeš znát milosrdenství? Anebo snad nevidím dobře dobu tu, v niž člověk zmlácen jsa do krvava, na zemi padá a není mu dána ani taková moc, jako padlému hovadu? Bude člověk tenkráte již tak špatným, že jeho krev se místo mrvy do půdy pánů bude zaorávati?

 

 Proroctví a předpovědi Královny Sibyly obsahují i osobní zpověď a modlitbu věštkyně Sibyly za poddané a zotročené, Sibyla prorokuje zrušení nevolnictví a tedy panovníky z jedné krve, kteří robotu zcela vyhladí

Ó, Hospodine! Dej mi vnuknutí, že můj prorocký duch mne klame, vidím-li, jak žena s dítětem pod karabáčem drába padá! Řekni mi, že není pravdou, vidim-li, jak muže odvádějí od smrtelného lože manželky jeho, aby ho za to, že v hodinu úmrtí manželky své od práce poodešel, do krve zbili. Bože náš, Bože veliký a spravedlivý! Dej mi vnuknutí, které zabrání věřiti mi, že kněží toto otroctví budou schvalovati a jemu žehnati! Než i ta doba pomine, neboť na trůn v zemi velké nastoupí člověk z rodu královského, který utrpení selského lidu zmírní, a po něm příjde nástupce, který robotu úplně zruší.

 

Sibyla prorokuje sedmé znamení před koncem světa, kterému má předcházet nebeské znamení, kterým má být opět "kometa"

Znamení sedmé: Nad Evropou objeví se opět kometa. V té době bude člověk již velmi učeným, takže zjev tento si jako pravidelný úkaz na nebi vysvětlovati bude. Než nebude tomu tak! Mnozí lidé, kteří ve starých vzkazech čísti budou, poznají, že opět přichází doba velmi zlá a budou se na ni připravovati.  A tak stane se: První výbuch nastane na Jihu země Evropy, kde v bratrovražedném boji utká se několik národů. Nebude to válka pro získání území, anebo pro pomstu za učiněné příkoří. Ne, nebude. Tam na jihu Evropy se budou rvát, aniž by přesně věděli, proč se rvou. Tato bratrovražedná válka potrvá celá dvě léta. A až národy, které se války zůčastnily, budou úplně vyčerpány, pak přestanou. Než objeví se komety bude míti ještě dalekosáhlejší význam.

 

( Pozn. redakce : Sibyla na některých místech textu hovoří o "kometě" a na některých místech o "kometách" - mohlo se tak stát buď nepřesností překladu, chybou v tisku, rovněž tak je možné tyto "komety" chápat jako návštěvu mimozemských civilizací, jejich meziplanetární lodě, rovněž tak je možné si tyto "komety" vykládat jako astrologická znamení či astrologické  konjunkce )

 

Královna Sibyla prorokuje prní světovou válku a vznáší předpovědi a proroctví o první světové válce

Za několik let po této bratrovražedné válce vypukne, a to opět na jihu Evropy, nová válka. Čtyři vladaři zkříží své meče. Čtyři vládcové, kteří mají lid od hrůz válečných všemožně chrániti, lehkomyslně počnou válčiti. Napřet jenom čtyři vladaři a – potom vpadne do války téměř celý svět. Jen několik málo míst zůstane od hrůz válečných ušetřeno. Od severu na jih, od východu na západ požene se hrůzná litice válečná. Neznám dostatečných slov, abych přesně mohla vylíčiti to, co všechno v oné hrůzné válce bude. Jaká bude tato válka? Obranná nebo útočná?

 

Sibyla Kumanna, proslulá královna Sábská, prorokuje a zamýšlí se ve svých proroctvích nad důvodem světových válek; Sibyla se zamýšlí nad důvody k lidským válkám

Proč do této války zapadne celý svět? Proč budou lidé, žijící téměř na celém světě, se bezohledně vraždit? Ano, i tuto otázku mohu dnes téměř s určitostí zodpověděti. Příští člověk nebude zakládati své rodinné štěstí ve víře v Boha a v poctivé a spravedlivé práci. Příští člověk bude chtít žíti velmi lehce, aniž by při tom Boha a práce pamětliv byl. V tom je počátek všech dalších válek.

 

 Královna Sibyla prorokuje o úpadku lidské společnosti, která díky ztrátě vztahů rodinných pospěje k zániku

Jaký jednotlivec, taková rodina, jaká rodina, takový stát i jeho vladař. Bude-li lid chtít lehce živ, pak ani vladař nebude lepším. Řekla jsem již v dřívějších posláních svých, že každé zlo někým způsobené, se k tomu, kdo toto způsobil, zvětšené a zhmotnělé vrací zpět a plnou tíhou na něho dopadá. To mé rčení nemá a nebude míti nikdy výjimky. Je to zákon spravedlnosti, nikdy nikým nenapsaný a přece přesně Vesmírem dodržovaný. Nevěříte? Podívejte se kolem sebe a zkoumejte život mnohých lidí.