Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Sibylina proroctví - Proroctví Sibyla - Kniha sedmá - pokračování Sibyliných proroctví a předpovedi o středověku

Proroctví Královny Sibyly - tedy Sibylina proroctví a předpovědi nejen o dobách vrcholného středověku - Sibyla prorokuje o součastnosti i minulosti

Sibylina proroctví, tedy proroctví Michaldy, královny Sábské, známé jako Sibiliny předpovědi či proroctví obsahují mnoho předpovědí o raném a vrcholném středověku a počátcích novověku. Sibyla téměř přesně předpovídá středověké a novověké události s přesností, která je zarážející nejen pro nás, pro lidstvo 21. století, ale zejména naprosto fascinovala přesností desítek předpovědí mnoho generací našich předků.

 

Sibyla prorokuje ve svých, tedy v Sibyliných proroctvích desítky událostí, které historie ukázala jako pravdivé a Sibylina proroctví se tedy ukázala jako obdivuhodně přesná

Hlavní věcí je, že zde jsme, že dýcháme a žijeme, že máme do jisté míry o sebe postaráno, ale co bude? No, potom nám přece dnes nic není! Tam, že na věčnosti bude všechno náležitě zváženo a oceněno? Kdo nám to prokáže? Přišel již jeden člověk, aby prokázal pravdivost toho, co tvrdili Zákoníci? Nepřišel a nepřijde! Avšak, kdyby byla Spravedlnost věčná, pak by dozajista zařídila, aby lidé se mohli o tom přesvědčiti! Ano, v té době bude vajíčko chytřejší nežli slepice, která ho snesla. Tvor boží bude nad Boha, nad Vesmír, nade všechno! Hvězda!

(Poz. redakce : Znamení hvězdy nemusí v této souvislosti znamenat zářící předmět na noční či denní obloze, nemusí rovněž znamenat "kometu" či novou, skutečnou, "objevenou" hvězdu. Znamením hvězdy je zde pravděpodobně myšleno znamení astrologické, unikátní konjunkci planet, pravděpodobně velmi podobná tomu znamení, které předcházelo narození Ježíše Krista. ) 

 

 Sibyla prorokuje a vydává předpovědi o důležitosti lásky, pokory a úcty k Bohu a člověku jako Jeho díla; Sibyla předpovídá astologická znamení

Což málo hvězd se na obloze objevilo a zase zapadlo v neznámo? Což musí býti hvězda vždy znamením? Ne, ne! Jsme lidé, a proto více, než všechno ostatní, více, nežli Tvůrce sám! Toto matné sebevědomí prostoupí vším lidem: správci, rolníky i služebníky. A tak jako duše jejich ďáblu propadne, tak propadne i ďáblu tělo! Příjde proto člověk, který modlitbu nařídí, v níž slova: tělo, svět, ďábla přemáhám budou! Co platno však! Co platná modlitba z úst vycházející, ale v srdci nesídlící! Modliti se znamená ne slova pronášeti, ale slovo mluvené ve skutek uvésti a jim se říditi. Co platná modlitba, kterou se člověk v mládí svém naučil a odříkává ji proto, že jí umí a také, že mu bylo přikázáno modliti se!

 

 Sibylina proroctví a předpovědi obsahují často řešení mnoha důležitých otázek pro život člověka jako bytosti stvořené Bohem, a proto Sibyla věští i o vztahu člověka k Bohu

Modlitba budiž vždy velebným chorálem celého člověka k Bohu! Velebným! Neboť modlitba, skutků postrádající, není velebnou, není svatou a také není Bohem vyslyšena! Což myslíte, že lupič a vrah, daruje-li po zlém činu desátek z lupu chudým, přestává býti lupičem a vrahem? To zlato jest ukradené a zbrocené krví! Kdyby i celý svůj lup chudým dal, hříchu svého se nezbaví! A tak je to i s modlitbou! Modlitba, která neprýští z duše a ze srdce, není vlastnictvím modlícího se, ale je ukradena, uloupena těm, kteří se opravdově modlí! A tak jako zločinec, který část lupu svého chudému daruje, podílníkem na loupeži a krvi ho činí, tak také timto způsobem se člověk modlící, Bohu se rouhá! A tu v době té přijdou lidé na myšlenku, že ani modliti se není za potřebí, ale že za peníz lze Boha milosti dosáhnouti! Hledejte v nauce Mojžíšově, který založil pravou a původní nauku o víře v Hospodina, jediné slovo, že za peníze lze hříchu se zprostiti! Hledejte, ale tentokrát nenaleznete!

 

 Sibyla vznáší předpovědi a proroctví o nutnosti pokory a významu modlitby pro člověka jako cesty ke spojení s Bohem - Sibyla a její proroctví se zabývají často vnitřním vztahem člověka k Bohu pro poznání lásky

Obětovati Bohu neznamená obětovati lidem! Proto, když člověk penězi své hříchy splácí – upadá. Upadne i člověk ve století patnáctém. A století šestnácté, sedmnácté i osmnácté jenom znamení válek bídy bude! Na mrtvých se tvoří vždy nový svět! Vždy až nad mrtvolou uvažujeme, zda za život byla tato cena spravedlivou! Nad mrtvými národy zaplačeme a snažíme se vyhnouti tomu, co předtím bylo, abychom byli v dobách příštích uchráněni. Proč ne dříve? Proč nejdeme přímou cestou pravou? Proč čekáme na zánik, abychom mohli tvořiti znovu? Býti připraven, znamená býti ucelen!

 Sibyla věští ve svých proroctvích o nutnosti přípravy k víře v dobro jako Boha, prostřednictvím kterého lidstvo má nejvyšší dar tvořit

Připravenost jest vítězství a život – nepřipravenost je porážka a smrt! Buťme takovými, abychom šli vstříc životu a ne smrti! Známe čtyři strany světové: východ, západ, sever a jih. Východ znamená pravdu, neboť Slunce se tam objevuje, západ je protikladem. Sever jest zemí zimy a nepřístupnosti. Na jihu domovem slunce a láska. Národy, žijící v krajinách těch, jsou čtyř rozličných povah. Běda lidstvu, až jednou všechny tyto národy do zbraně proti sobě půjdou! Běda! Čtyři druhy povah! Šťastné by bylo lidstvo, kdyby jednou přišla vzácná doba národové těchto čtyř skupin si porozuměli! Kdyby ta doba přišla! Jest možnou! Není! Tak potom, až prvé doby hrůz pominou a lidstvo opět ne úplně, ale zčásti k Bohu se vrátí, tu počne doba velkého vzestupu člověka! To, co mu Hospodin na zemi k používání dal, mu nepostačí!

 

 Sibyla Kumanna, královna Sábská věští o nerostných a jiných bohatstvích, které se lidstvo naučí ke svému prospěchu využívat

V hlubokých útrobách matky naší Země další zdroj příjmů svých nalezne. Sta a sta sáhů hluboko pod zemí bude kopati, aby zemi vydrancoval a ochudil. Nesmysl. To, co jest pod zemí, to jest i na zemi. Bude-li člověk hledati pod zemí zdroj tepla, pak zapomene, že týž zdroj tepla mu může dáti slunce a voda. Dovést sloučiti věčné světlo s horskou bystřinou, znamená dáti člověku více, nežli kopati v zemi. Když se podaří člověku toto, pak, aniž by Bohu se rouhal, získá! 

 

 Královna Sibyla a její předpovědi obsahují velmi přesná proroctví o využívání nerostného bohatství a velmi přesně popisuje způsob, jakým se dostaly tyto přírodní zdroje pod zemský povrch a zjišťuje, z čeho se toto bohatství původně skládalo

Opakuji, všechno, co jest pod zemí, jest i na zemi. Avšak mnoho set let budou lidé pod zemí pracovat. Tisíce jich tam zůstane, aby zaplatili matce Zemi krvavou daň! Nemyslete, že tím země bude ochuzena! Nic se na zemi nikdy nemůže ztratit! Vždy, byť v obměně, se všechno do země vrací zpět. Člověk, ruda i strom! A po tisíciletích se všechno vrací do původního stavu. Nic, než Země, nic, než hlína! Kámen a voda! Dělej co dělej, tento neúprosný zákon nepředěláš! Unikej skutečnosti a tato postaví se ti v tvář tenkrát, kdy jsi myslel, že jsi unikl! Chtěj předělati zákon přírody a předěláš sebe! Není dobře jíti s proudem a nechat unésti se davem! To dobré není, neboť proud přináší mnohdy kal a špínu.

 

 Sibylina proroctví o spojení člověka s boží láskou, aby sám sebe překonal, neboť překonání člověka sebe samým podle Sibyly považuje za správnou cesty ke chvále Boží

Ale není dobré jíti násilím proti proudu! Je statečným očekávati příval, ale rozumným, může-li tě povaliti, vyhnouti se jemu! Neříkej: buď vůle Tvá, ale v boji měj vůli vlastní! S přívalam jsi na svět přišel a s ním také odejdeš! Pán jsi-li, anebo sluha! Zákon přírody jest snad nejlaskavějším vůči všem! Nejlaskavějším, ale také nejtvrdším. Pomáhá milovati, tvořiti i umírati. Dal-li tento zákon přírody do země rudu a kov, pak kdoví, čím kdysi na této před mnohými obměnami tato ruda i kov byly! Snad to byli v prapradávnu také lidé! Snad Hospodin již několikrát stvořil Někoho a pak dal mu zahynouti! Chcete o tom přemýšleti? Nečiňte tak, neboť nikdy vaše hlava neprozkoumá Nekonečno!

 

Sibyla obdivuhodným způsobem popisuje vztah člověka k Bohu jako vztah ke všemu živému i mrtvému, neboť vše bylo živé a vzniklo z Boží lásky podobně jako lidská bytost

A proto, když berete do rukou svých kus hlíny a nebo kamene, pak vězte, že máte kus bývalého života, kus něčeho, co kdysi dýchalo a žilo jako vy, a co zase po tisíci letech žíti bude! Země dává plodinu, pterou pojídáte. Vaše tělo vsaje do sebe vše zdravé, co v této plodině bylo! A tím stane se dar matky Země součástí vašeho těla, vašeho života, žije a dýchá s vámi, tím stane se plodina součástí vašeho vlastního já.