Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Sibylina proroctví - Proroctví Sibyla Kniha devátá

Devátá kniha Sibyliných proroctví obsahuje vzkaz všemu lidstvu a doplnění všech proroctví - královna Sibyla Kumanna vznáší proroctví o Evropě a proroctví o létech 2000 po narození Ježíše Krista

Sibylina proroctví, tedy proroctví Sibyly, královny Michaldy Sábské, obsahuje knihu Sibyliných proroctví, kterými královna Sibyla Kumanna doplňuje předcházejících osm prorockých knih. Královna Sibyla prorokuje o Evropě, prorokuje o létech, která přijdou 2000 let po narození Mesiáše

 

Královna Sibyla Kumanna prorokuje o vztahu člověka k Hospodinu a vztahu Boha k Jeho stvoření na Zemi - proroctví o Bohatství a hojnosti

 
Zaznamenáno jest: Řekl Hospodin: Aj, dal jsem všelikou bylinu, vydávající símě, kteráž jest na tváři vší země a všeliké stromoví, na němž jest ovoce stromu, nesoucí símě. To bude nám za pokrm. Všechněm pak živočichům zemským i všemu ptactvu nebeskému a všemu, což se hýbe na zemi, v čemž jest duše živá, všelikou bylinu zelenou dal jsem ku pokrmu. I stalo se tak. Dal Hospodin nám ve Své milosti všechno, co k životu našemu potřebujeme! Dal nám plod země i stromu! 
 

Sibyla prorokuje o člověku a darech Boha lidské bytosti - Sibyla hovoří ve svých proroctvích o nespokojenosti člověka s Božími dary

Dal toto všemu lidstvu, každému tvoru! Proto v dobách, kdy tato základní a prvá slova Hospodinova lidmi dodržována nebudou, kdy jedni budou vládnouti statky pozemskými a druzí trpěti hlad, dojde vždy k velkým bouřím a nepokojům, které budou ukončeny vždy jenom krví chudých a pak jejich nasycením. To bude v dobách římských, v letech 1000 po narození Mesiáše, 1500, 1700, 1900 a 2100. V těch letech úplně nespravedlivost o výnos půdy a stromů pomine. Nebude chudých ani bohatých, budou jenom – lidé!
Byli pak oba nazí, Adam i žena jeho a nestyděli se.
 

Královna Sibyla Kumanna vznáší proroctví o smilnosti a vymírání lidstva po roce 2000 z důvodu smilství a smilnosti mezi lidmi, tedy nedodržování základních morálních kodexů; Sibyla prorokuje o pohlavních onemocněních

 
Proč? Protože neznali nejenom hříchu prvotního, ale neznali také smilstva! Jenom člověk smilný se před druhým stydí. Hříchem prvotním a postupem času stane se všechno lidstvo smilným a dotud bude člověk člověkem, dokud bude míti v sobě jenom trochu síly tvořivosti, dotud smilnost z něho nevymizí. Jenom smilnosti lze přičíst, že člověk kolem let 2000 od narození Mesiáše bude vymírati a jenom ty národy, kde smilnosti nebude a které budou žíti podle přikázání Hospodinových, ty národy nejdéle se udrží.
 

Sibyla prorokuje smilstvo a hormonální antikoncepci, ve které ve svých proroctvích Sibyla Kumanna spatřuje zánik lidstva a vznik chorob úzce souvisejících s užíváním léků obvlivňujících ženské pohlavní hormony

 
Jen Bůh a Příroda odvrátí člověka od smilnosti, a proto, chcete-li rod svůj a tím i národ svůj dlouho udržeti, zůstaňte vždy Bohu a Přírodě. Odvraťte se ode všech jiných nectností! Příroda i Bůh vás vždy zachová! Řekl Hospodin: Velice rozmnožím bolesti tvé a počínání tvá, s bolestí roditi budeš děti a to muži tvému bude žádost tvá a on panovati nad tebou. Přijde však doba, a to od roku 1500 do roku 2100 po narození Mesiáše, že ženy nebudou chtíti trpěti bolesti porodní, že se budou zdráhati dáti svým mužům potomků a budouz si lecjakými prostředky pomáhati. Tím uspíší ale zánik všeho lidstva. Nejenom slast objetí, ale bolesti přisoudil Hospodin ženě a postaví-li se tato proti nařízení Jeho, bude-li chtíti vyhnouti se trestu přisouzenému, zahubí sebe – člověka. Nebude se nesnadniti duch můj s člověkem na věky, protože také tělo jest a bude dnů jeho sto a dvaceti let.
 
 

Královna Sibyla Kumanna prorokuje o dlouhověkosti člověka, kterou Bůh stanovil člověku na maximální hranici 120 let

Když tedy viděl Hospodin, že lidé dlouho, několik let žijící, hříchu propadají, nařídil aby věk jejich nepřekračoval sto a dvacet let. Tak, jak tomu jest v dobách našich.
Čím více však propadnou lidé hříchu, tím méně let se dožijí a tak v letech 1500 do roku 2100 jen málo lidí dožije sta let a nejvíce v roce šedesátém umírati budou.
Konec všelikého těla přichází přede mne, neboť naplněna jest země nepravostí od nich.
Z té příčiny, hle, zhazím je se zemí! Přišla potopa, která mimo rod Noemův zhladila všechno s povrchu zemského! Tatáž slova opakovati bude Hospodin přede dnem soudným a zemětřesením zničí všechno: člověka, hovado, les, řeku i moře, aby všechno v jedno se spojilo a ohněm věčným hořelo. A bude blouditi potom Země ve Vesmíru a všechny hvězdy budou se jí vyhýbati.
 

Sibyla prorokuje zkázu Země a lidského pokolení velkým plamenem - Sibyla prorokuje Armageddon

Čtyři tisíce let hořeti bude země a proměňovati se v popel, jehož déšť roznese se vesmírem. Hospodin řekl Noemovi: Protož utvrzuji smlouvu svou s vámi, že nebude vyhlazeno více všeliké tělo vodami potopy, aniž bude více potopa ke zkažení země. Již tenkrát Hospodin předpovídal, že jiný a horší trest bude muset k vyhlazení lidstva určiti. Stane se tak po letech 2000 po narození Mesiášově, avšak před 3000 lety, neboť tento svět nesmí trvati déle nežli 3000 let před a tutéž dobu po Jeho narození.

Sibyla Kumanna, královna Michalda Sábská prorokuje pohromy a zemětřesení po roce 2000

Aj, lid jeden a jazyk jeden všechněch těchto a toť jest začátek díla jejich nyní pak nedají sobě ve všem tom překaziti, což umínili dělati. Nuže, sestupme a změtme tam jazyk jejich, aby jeden druhého jazyku nerozuměli. Tak rozhodl Hospodin v době, kdy člověk postaviti chtěl věž ve městě Bábel, aby dokázal Hospodinu, že i on, člověk k obrazu božímu stvořený, dovede též tvořiti a  Hospodina pokoušeti chtěl. Pročež pravím: V každé době, kdy člověk bude chtíti překonati dílo boží, přijdou pohromy, bouře, války a  zemětřesení, která úplně dílo člověka znemožní. Tak stane se Egypťanům, Římanům a pak všemu lidstvu v letech 1000, 1400, 1700, 2000 a 2100.
 

Královna Sibyla vznáší proroctví o Evropě a lidstvu po roce 2000

 
Proto člověk, byť si myslel, že již je mnohem více, nežli předkové jeho, bude stále doháněti a učiti se tomu, co zde již na světě nesčetněkráte bylo. Bude proto v lidském vývinu pouze jenom obměna, ale stále jedno a totéž. Přijdou dnové, že se bude zdáti Hospodin člověkem poražen, ale v zápětí nato nastane pohroma, jíž příkladu není a nebude! To stane se v letech 2100 po narození Mesiášově! Uvěříte všichni ti, kteří tuto knihu královskou čísti budete! Řekl Hospodin Abrahamovi: Jestliže naleznu v Sodomě, městě tom, padesáte spravedlivých, odpustím všem tomuto místu pro ně. Tak volati bude Hospodin k lidstvu všemu přede dnem soudným.
 

Sibyla prorokuje o padesáti spravedlivých po roce 2000 v Evropě, které Bůh nenalézá

 
Mezi milióny lidmi hledati jenom padesáte spravedlivých a – nenalezne – neboť člověk v době po 2000 letech od narození Mesiáše bude úplně zpustlý a nehodný milosti Hospodina.
A tak, jako Sodoma ohněm a sírou zničena byla, tak bude zničen celý svět. Já jsem Hospodin, Bůh Abrahama, otce tvého a Bůh Izákův, zemi tuto, na kteréž ty spíš, tobě dám a semeni tvému. A bude símě tvé jako prach země nebo rozmůžeš se k západu i k východu, na půlnoci i ku poledni, nadto požehnány budou všecky čeleti země a v semeni tvém. A já jsem s tebou kamkoliv půjdeš a přivedu tě do země této, nebo neopustím tebe, až i učiním, což jsem mluvil k tobě. Tak mluvil Hospodin k Jakobovi ve snách na cestě do Chárau. Probudiv se Jakob, pomazal ono místo olejem svatým a nazval ho Bétel. Slovy svými předpověděl Hospodin Jakobovi zemi zaslíbenou a narození Mesiáše. Předpověděl mu rovněž vyhnanství a útěk na sever, západ, jih a východ, ale také návrat zpět v ona místa.
 

Sibila prorokuje o bojích proti vládě králů po roce 1600 po narození Krista 

V místech Bétel narodí se Mesiáš. A po Jeho narození za dvakrát sedm let počnou se potomci Abrahamovi a Jakobovi vracet z vyhnanství do této země zpět, ale nežli třikráte sedm let uplyne, nebude v této zemi více potomků Jakobových, ani Abrahamových, neboť budou nepřítelem vybiti. Hle, vázali jsme snopy na poli a aj, povstal snop můj a i stál.
A aj, vůkol stáli snopové naši a klaněli se snopu mému, tak mluvil Josef Egyptský k dvanácti bratřím svým. Nevěřili jemu a z rouhačství ho obvinili, neboť klaněti se v době té příšlušelo jenom Hospodinu a králi. 2000 let před narozením Mesiáše v našich zemích, 4000 let před narozením Mesiáše v jiných, klaněli se lidé pomazaným králům svým. A tak bude ještě 2000 let po narození Mesiáše. V době asi 1600 let po narození Mesiáše nastanou v zemi Evropě první boje proti vládě králů.