Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Sibylina proroctví - Proroctví Sibyly Kniha sedmá - pokračování Sibyliných proroctví a proroctví o náboženství

Sibyla ve svých proroctvích vznáší proroctví o kněžích a náboženství od roku 1200 po narození Mesiáše do konce dvacátého století

Královna Sibyla vydává proroctví o křesťanství a judaismu včetně proroctví o vztahu listva ke kněžství a náboženství a jakým způsobem ovlivní kněžství a náboženství život člověka v raném a vrcholném středověku.

 

Sibyla v Proroctví, v sedmé knize Sibyliných proroctví lidstvu připomíná posvátnost kněžského úřadu, který je podle Sibyly věčný

Když Hospodin rodu Levi úřad kněžský postoupil a na časy věčné předal, tu zajisté viděl v rodu tomto jeden ze svých vyvolených. A také proto řekl Hospodin, že řád kněžský bude povždy řádem věčným. Tím vším zjevil nám Hospodin, že kněží musí býti vždy spravedlivými a veskrz poctivými, od narození svého až po smrti jejich. Kněz našich dob, kněz učící podle příkazů Mojžíšových, zůstává pouze služebníkem Hospodinovým a prostředníkem mezi lidem a Bohem.

 

Proroctví královny Sibyly sepsané v sedmé knize královské o kněžství a kněžském úřadu

Po narození Mesiáše bude opět úřad kněžský, ale tento kněz, kněz novozákonní, kněz Mesiášův, bude jenom služebníkem Hospodina a Mesiáše a prostředníkem mezi nimi a lidmi, k jeho vznešenému poslání přibude také úřad apoštolátní, který bude proto vznešenějším, že bude šířiti slova Mesiášova na celém světě a všem národům. Ano, tak předurčeno jest: šířiti víru v Hospodina, hlásati Pravdu za Pravdu, bude-li toho kdy zapotřebí, i zemříti. V době kolem 1200 po narození Mesiášově nebudou více musiti postupovati potupnou smrt na popravištích tito nový kněží, neboť nauka jejich bude všemi plně oceňována a oni lidstvem podporováni. Nemá dávati Hospodin jednotlivým složkám lidstva mnoho moci a úspěchů, neboť každá složka, která moci nabude, pak i když její poslání jest vysoké a svaté, přestává plniti to, co na sebe převzala.

 

Sibyla prorokuje o moci vysokého kléru a o vlivu náboženství na kulturní, společenský a politický život

Tak bude i s kněžími v době té: sláva i moc jejich nebes dotýkati se bude. Jejich moudrost předčí moudrost všech proroků, kteří před nimi zde na světě byli a budou. Kdo má slávu a moc, ten má všechno. Kněží v době té budou znamenati více na tomto světě, nežli všichni vladaři a pozemští páni. S mocí jejich poroste i pýcha a zpupnost. Jen s jejich schválením budou zasedati na trůn králové a knížata, jenom se schválením kněží budou vystupovati tito pozemští vládcové do manželství.

 

Sibyla prorokuje nespravedlnost v moci církevních hodnostářů, kteří mají být dle Sibyly na stejné materiální úrovni jako ostatní občané

I v tom je a bude vždy nespravedlnost, když sluha Boha a Jeho apoštol dosazuje vladaře a nad vládou jejich rozhoduje. Ano, a plným právem svátosti úřadu svého, má kněz v hodině zlé napomenouti vladaře a pány země, že nedobře činí, že to, co právě byli nařídili, není důstojno jejich světské slávě, mají z moci svatého úřadu svého připomenout lidu, že vladař, který lid sužuje, Hospodinu se rouhá, ale nemá nikdy kněz z moci úřadu svého naříditi lidu, kdo jeho vládcem bude.

 

Sibyla vznáší proroctví o nadvládě vysokých hodnostářů církve v době středověku a počátku novověku - Sibyla vznáší proroctví o pronásledování židů a jiných náboženství

Proto v době té tato nadvláda kněží mnoho a mnoho zlého Evropě přinese. A ještě hůře budou tito kněží nakládati s národem židovským. Jejich největší snahou bude tento národ, kdysi vyvolený, úplně zničiti a ze země vyhnati. Lidu zbožnému, místo výkladu poselství Hospodinových a Mesiášových, jen proti židům a jinověrcům kázati budou, tak že slovo žid stane se nadávkou zesměšněním pro toho, komu bylo tak řečeno.

 

Proroctví jejichž autorkou je královna Michalda Sábská, řečená Sibyla, obsahují proroctví o antisemitismu a pronásledování židovského národa

Na tisíce kroků budou se vyhýbati lidé židovi, jenom aby ve styk sním nepřišli a přiblíži-li se k němu, pak hodí po něm kamenem. Ani tato nauka nepřinese světu nic dobrého, neboť jest toto naukou lživou a pobuřující. Jedině a jedině bratrství a láska může kdysi bratrstvu Mesiášovu prospěti – nic jiného. Proč útočit proti těm, jejichž nauku náboženskou převzali? Proč útočiti proti těm, kteří vlastně byli jejich učiteli a rádci? Každé náboženství, které kdy vznikne, povstane vždy z náboženství Mojžíšova, ať již ten nebo onen myslitel bude chtíti Hospodinu sloužiti jakýmkoliv způsobem, ale bude-li chtít sloužiti skutečně Hospodinu a ne zlatu, pak musí, opakuji, musí vzíti za základ svých nauk slova Hospodinova a Mojžíšova.

 

Proroctví královny Sibyly o vytrvalosti a výdrži židovského národav průběhu diaspory a pronásledování, kdy Sibyla prorokuje slávu a moc židovskému národu

A v těch slovech svatých nenaleznete výhrůžek a nenávisti. Tam nikoliv. Proto, kdyby v době kolem roku 1200 po narození Mesiáše pohlédli tito kněží zpět, pak by nikdy, alespoň v té době, neůtočili proti židům. Stanou-li se pak proto v dobách pozdějších židé nepřáteli celého světa a budou-li se snažiti nabýti oni moci a slávy, pak jedině To bude zásluhou těch, kteří proti nim celou dobu štvali. Bůh je mocný a mocnější jsou ti, kteří v Něho věří.

 

Královna Michalda, věštkyně Sibyla sepsala ve svých proroctvích i proroctví o nadvládě židovstva a židovského majetku

Žid, i když bude posledním mezi posledními, pak bude věřiti ve spasení a spravedlnost Hospodina, a proto také tyto útoky kněží přenese lehounce svým životem a vloží tuto tíhu na bedra těch, kteří po něm přijdou. Krutost zase jenom krutost přináší. Tak, jak krutě bude se židy zacházeno v letech 1200 po narození Mesiášově, tak krutě oni pak se budou mstíti. V těch dobách žid bude sluhou jenom proto, aby jednou mohl býti, byť poměrně na dobu krátkou, pánem. Pánem zlým a bezohledným.

 

Proroctví Sibyly o dvousetletém období morálního, náboženského a politického úpadku lidské bytosti a ztrátě víry v Boha, což se projeví zejména v Evropě

Po celých dvě stě let bude život v Evropě tak špatným, že zdáti se bude, jako by Hospodin již na nebesích nebyl a raději odešel někam, aby se na toto lidstvo dívati nemusel. Dvě stě let. Dvě stě rodů a jeden horší nežli druhý. Chápeš, že těchto dvě stě let nemůže přinésti nic dobrého, nežli naprostý úpadek člověka i víry Hospodina? Věříš, že těchto dvě stě let mohlo lidstvo úplně otupiti? A co potom? Co s člověkem, který nemá v sobě mravní síly a svědomí?

 

Sibyla se ve svých proroctvích zabývá otázkou humanity a lidství na počátku 15. století v Evropě

Co s lidstvem, v němž lidství odumřelo? Nezdá se ti, že v takové době by úplné zničení starého lidstva bylo jenom záchranou pro celý svět i Vesmír? Vždyť i takové zlo rozptyluje se ve Vesmíru a šíří tuto nákazu všude. Běda, tříkrát běda, bezbožnému, neboť vlastní rukou jednou bude potrestán. Tím proto tíživější trest, trestá-li člověk sám sebe. A zase zde příjde ona Milost, která nám žíti dala, zase Hospodin vzpomene na lid svůj. To psáti se bude rok asi 1400 po narození Mesiášově. Dlouhá doba.

 

Proroctví královny Michaldy, proroctví, jejichž autorkou je Sibyla, obsahují rovněž proroctví o příchodu Ježíše Krista jako Syna Božího 

Pomyslíš-li, že do dnešního dne neuplynulo od stvoření Světa ani let tisíc a zdá se nám již, že svět celé věky trvá, připomeneš-li si, že ještě téměř tisíc let uplyne, nežli Mesiáš na tento svět příjde, pak doznáš, že za tak dlouhou dobu mohl by již člověk plně poznati své vznešené poslání a více nehřešiti. Hříchem člověk zplozen byl, hříchem žije a hříchem zajde jednotlivec i všechno lidstvo. Amen, pravím vám, kdož tyto řádky budete čísti: nemůžete-li se vyvarovati hříchu, jako trestu Hospodina, pak alespoň proste denně za odpuštění, aby doby, které před sebou vidím, nikdy na lidstvo nedolehly.

 

Sibyla a její proroctví obsahuje proroctví o utrpení a Božích trestech, které Bůh sešle na lidské pokolení pro věčnou hříšnostf a neschopnost žít v Pravdě, Lásce a Víře

Vidím tolik zlého, tolik utrpení, že nechci ani věřiti, že člověk tak potrestán bude. Sám vesmír zardí se nad tím, čemu trůní. Pohlédni za jasného večera k hvězdám. Jen v hluboké studni, v niž čistá voda se  zračí, můžeš uviděti tolik krás, kolik ti jich vesmír dává. Dívej se. A když po několik večerů tak činiti budeš, pak přiznáš mi, že ti něco říká, že tam nahoře, tak v nedozírné dálce, jsou kořeny nás všech, že tam, ve hvězdách, chceš-li, nalezneš sebe sama.

 

Sibyla prorokuje a vydává Proroctví o nepoučitelnosti lidstva a trestech Božích

Věř tomu, a nevěříš-li, pak zkus. Proto také, že tam jest něco, co k sobě poutá, proto také, má-li přijíti doba zlá, nebe ukáže. Upozorní tebe i celý svět, že něco příjde, co člověka a všechno lidství poučí. Opakuji: Poučí! I zlo, i mor, hlad a válka, jsou poučením. V roce 1400 po narození Mesiášově objeví se na obloze hvězda, objeví se znamení ! Po celé období bude zářiti ve vesmíru a upozorňovati. Ostatní hvězdičky, jako by tam nebyly - schovají se, neboť tímto leskem budou zastíněny. Pak přijde doba těžká a zlá. Mám opakovati, že lid bude stejným, jako byl předtím?