Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Splátkový kalendář a vzor na splátkový kalendář

Splátkový kalendář – vzor splátkového kalendáře a vše o splátkovém kalendáři

K čemu splátkový kalendář slouží ?

Splátkový kalendář, který nazýváme také amortizačním plánem je dokument, který ustanovuje na základě vzájemné dohody věřitele a dlužníka, v jakých termínech, jejich počet, a po jaké výši splátek bude dlužník věřiteli splácet úvěr nebo jinou formu peněžitého plnění. Rovněž tak může stanovit výši úroku v případě prodlení platby a způsob, jakým bude dlužná částka o tento úrok poměrně navyšována. 

Co splátkový kalendář upravuje ?

Splátkový kalendář tedy určuje jak přesnou výši splátek z dlužné částky, ale rovněž také data splatnosti. Pokud se obě strany dohodly, že splátky budou prováděny převodem na bankovní účet, nerozumí se tímto datem den, ve kterém byla finanční částka odeslána, ale den jejich připsání na účet věřitele.

Kde se se splátkovým kalendářem setkáme ?

Splátkový kalendář je zpravidla součástí úvěrových a hypotečních smluv, avšak rovněž také různých forem splátkového prodeje. V nich se zákazník ( dlužník ) zavazuje zaplatit dohodnutou částku v jedné nebo více splátkách ( prodejci ) věřiteli. V případě, že dohodnutý splátkový kalendář není dodržen, toto jednání je obvykle spojeno se sankcemi (penále), které by měly být předem dohodnuty.

Právní podmínky uzavření splátkového kalendáře

Splátkový kalendář je třeba uzavřít vždy písemně a je možné jeho znění měnit pouze po dohodě obou stran. Není tedy možné, aby ke změně podmínek splácení ve splátkovém kalendáři rozhodla pouze jedna strana, a to i tehdy, pokud o této změně dá druhé zúčastněné straně toto rozhodnutí na vědomí. Tato situace může nastat zejména u spotřebitelských úvěrů, dostane-li se kupující ( zákazník ) do dočasných problémů se splácením poskytnutého úvěru. 

Změny ve splátkovém kalendáři

Věřitel mu však může splátky odložit a nebo změnit jejich výši. Toto rozhodnutí je však ze strany věřitele zcela dobrovolné a nevzniká na ně žádný nárok a nelze jej právně vymáhat. Věřitelé však k němu však mohou být motivováni tím, že náklady spojené se změnou mohou být podstatně nižší, než náklady na soudní vymáhání a případné exekuční řízení. V těchto případech se pak často nejedná ve prospěch věřitele ani dlužníka, kdy exekutor účtuje za různé výkony částky včetně úroku z prodlení. Dochází tak situacím, kdy z dluhu pěti tisíc na spotřebitelském úvěru výše částky přerůstá do desetinásobné výše. Tyto situace pak mohou být pro mnoho dlužníků zcela likvidační.

Ve složitějších finančních transakcích týkajících se splátek různých úvěrů či hypoték se někdy hovoří o restrukturaci dluhu, která ovšem nezahrnuje jen změny splátkového kalendáře, ale i jiné právní úkony.

Jak využít vzor splátkového kalendáře ?

Níže uvádíme vzor splátkového kalendáře pro vyplnění.