Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

06.12. | Svatý Mikuláš a svátek svatého mikuláše

Svatý Mikuláš, život a dílo svatého Mikuláše

Každým rokem se 5. prosince vydávají do ulic vesnic, městysů a měst průvody Mikulášů s Anděly. Kdo ale byl ve skutečnosti sv. Mikuláš ? Mikuláš byl především světcem, patronem zajatců, přítel dětí a zejména pomocník v nouzi. Svatý Mikuláš výrazně proslul svou štědrostí i jako obratný obránce víry a zachránce nespravedlivě souzených. Mikulášův kult se šířil asi po dvě staletí a přesáhl na celou řeckou církev.

Do současnosti je sv. Mikuláš v Česku nejznámějším svatým

Svatý MikulášDo současnosti je sv. Mikuláš v Česku nejznámějším svatým a je uctíván mimo jiné jako i jako ochránce námořníků, obchodníků, poutníků či dětí a jako patron Ruska, Lotrinska a samozřejmě i bezpočtu měst, například italského Bari nebo holanského Amsterodamu. Na východě křesťanského světa je Mikuláš po Panně Marii nejuctívanějším světcem. V Nizozemí, v západní části kresťanského světa je mikulášská tradice nejsilnější. Zde Mikuláš pod jménem Sinter Klaas připlouvá z moře a rozhazuje dětem cukroví a ovoce. Právě z Nizozemí se také asi ve 13. století tato tradice rozšířila přes Německo do českých zemí. O Mikulášovi mnohé prameny uvádějí, že byl pokorný a nikdy nevyhledával své vlastní cti a snažil se vždy šířit slávu Boží. Rozdával poučení, navštěvoval a těšil nemocné, vězně i zajatce. Sytil hladné a byl ochráncem dětí, zejména sirotků, vdov a všech nevinně pronásledovaných. Pro bezpočet zázraků, které se udály na Mikulášovu přímluvu, je rovněž někdy nazýván jako Mikuláš Divotvůrce.

V české tradici se mikulášská nadílka konala vždy v předvečer světcova svátku

V české tradici se mikulášská nadílka konala vždy v předvečer světcova svátku a pojednávají o tom nejstarší zápisy již ze 14. století. V jiných oblastech, například na Slovensku se Mikulášova štědrost připomíná přesně v den jeho památky v ranních i večerních hodinách.

O životě sv. Mikuláše se traduje mnoho legend

Za místo Mikulášova narození považujeme přístavní město Patara na jižním pobřeží Malé Asie. Odhadovaná doba asi před rokem 270. Základy křesťanské výchovy přijal od rodičů, po nichž později zdědil nemalé jmění, kterého používal ke konání skutků milosrdné lásky. Mikuláš byl mužem skromným a dobrého srdce. Ví se o něm zejména to, že dobré skutky konal potají, podle doporučení Pána Ježíše: "Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice."( Mt 6,3) Mikuláš se narodil do rodiny poměrně značně finančně zajištěných křesťanů. Po smrti svých rodičů velkou část svého i zděděného majetku rozdal chudým. O Mikulášovi prameny hovoří, že byl mužem pokorným a nikdy nevyhledával světskou slávu, ba naopak, snažil se za všech okolností šířit slávu Boží. Rozdával poučení, navštěvoval a těšil nemocné, vězně i zajatce. Sytil hladové, byl ochráncem dětí, zejména sirotků, vdov i všech lidí nespravedlivě obviněných či pronásledovaných. Vystupoval s laskavostí a mírností, ale za Kristovu víru statečně bojoval proti viditelným i neviditelným nepřátelům.

Legenda o obdarování tří dcer

O světcově štědrosti rovněž vypráví legenda o obdarování tří dcer zadluženého otce, jenž se rozhodl prodat všechny své dcery do nevěstince. Sv. Mikuláš se o tom dozvěděl a vhazoval otevřeným oknem do ložnice oněch dívek po tři noci měšce s penězi, kterými jejich otec mohl  splatit dluhy. Právě z této legendy vychází i typické zobrazování sv. Mikuláše se třemi zlatými jablky na knize.

Mikuláš cestoval po dalekých krajích, kdy vyjma Egypta navštívil Jeruzalém a další posvátná místa

Mikulášův příběh pokračuje vyprávěním o plavbě na lodi plující do Egypta, kdy byla loď stižena velkou bouří. Právě v okamžiku nejhorším, kdy již všichni ztratili důvěru a prosili o milosrdnou smrt, Mikuláš se pln důvěry a naděje obrátil s hlasitou modlitbou k Bohu a bouře se náhle uklidnila. Mikuláš tedy cestoval po dalekých krajích, kdy vyjma Egypta navštívil rovněž Jeruzalém a další místa pro křesťany posvátná. Okolo roku 300 n.l.; přibližně v jeho 30ti letech byl zvolen biskupem v kostele města Myra u pobřeží, kde nyní nalezneme město Demre.

Svatý Mikuláš a pronásledování křesťanů

Dříve, než se podíváme do města Demre, měli bychom připomenout, že Sv. Mikuláš nepřestal se šířením víry ani za Diokleciánova pronásledování. Byl zajat, poslán do vyhnanství a vězněn. Utrpení snášel s vděčností a spoluvězně povzbuzoval na mysli.  Diocletianus byl římský císař od roku 284 až do roku 305. Přestože byl prostého původu, záhy vybudoval velmi úspěšnou vojenskou kariéru a po smrti císaře Cara "čti kara" a jeho syna byl vojskem provolán za císaře, kdy následně ve vojenské bitvě porazil Carova syna Carina. Diocletianus oddělil a rozšířil civilní a vojenskou správu, přičemž reorganizoval uspořádání provincií a vytvořil tak nejrozsáhlejší a nejbyrokratičtější administrativní aparát v dějinách římské říše. Diocletianovo pronásledování křesťanů bylo nejkrvavější v dějinách, avšak nevyústilo v zánik křesťanské komunity. Naopak za vlády Konstantina se po roce 324 křesťanství povzneslo na pozici preferovaného náboženství v říši.

Na svobodu se Mikuláš dostává právě až za císaře Konstantina Velikého. Roku 313 se vrátil do pastýřského úřadu v Myře. Byzantský historik Niceforus Kalixtus, aby ještě více oživil působivost Mikulášova svědectví tváří v tvář mučednictví a znameními po mučení na těle, napsal: 

"v Niceji mnozí zářili apoštolskými dary. Mnozí z nich proto, že zůstali neochvějní ve vyznávání víry, nesli ještě na těle rány a znamení, zvláště pak mezi biskupy Mikuláš, biskup z Myry. "

Mikuláš se tedy ještě s nezahojenými ránami a značně pochroumaným zdravím zúčastnil proslulého Nicejského ( nikájského ) koncilu.

[ O nikájském - nicejském koncilu se dočtete zde : 

http://www.presny-cas-online.cz/koptsky-kalendar-koptska-cirkev

http://www.presny-cas-online.cz/casomira/juliansky-kalendar ]

Svatý Mikuláš a jeho působení v Myře

Myra bylo antické město v tehdejší Lýkii na místě dnešního Demre v jihoturecké provincii Antalya. Myra byla jedním ze šesti největších měst Lýkijské konfederace, kde  se nacházelo významné centrum kultu bohyně Artemidy Eleuthery (Kybelé), zničené zemětřesením roku 141. Myra byla sídlem biskupství a v pátém století se stala správním centrem Lýkie. Dodnes je sv. Mikuláš nejvýznamnější postavou města. Kostel svatého Mikuláše stojí kousek západně od středu městečka Demre. U kostela je zajímavá zvláštní socha svatého Mikuláše nesoucího na ramenou dítě. Podle jedné z legend legendy totiž sv. Mikuláš vzkřísil tři malé děti, které hostinský zavraždil a uložil nasolené do sudů; některé prameny rovněž uvádějí, že se sv. Mikuláš horlivě věnoval přezkouávání rozsudků smrti, čímž zachránil bezpočet lidských životů. Samotný kostel stojí v malém parčíku a má vchod hluboko pod úrovní terénu, vstup stojí v přepočtu asi 130,- Kč. Jinak se v Demre nacházejí dvě sochy sv. Mikuláše, kdy jedna z nich, dar ruské pravoslavné církve, se tyčí na otáčivém podstavci.

Mezi mnoha iniciativami světce ve prospěch obyvatelstva Myry, se kolem VII. století

vypráví o jeho zásahu pro snížení daní pro obyvatele Myry. Když se i město Myra octlo před povinností platit přehnané daně, obrátili se představitelé města na Mikuláše, aby napsal císaři. Mikuláš však udělal víc. Ihned se vypravil do Konstantinopole a žádal u císaře o audienci. Ještě před započetím samotného rozhovoru císař údajně odhodil svůj plášť a tento se setkal s paprskem světla a zůstal na něm pověšen. Zázrak naplnil císaře bázní a podnítil jeho vstřícnost. Když mu Mikuláš vypověděl, jak jsou obyvatelé Myry decimováni daněmi a žádal ho o jejich citelné snížení,

zavolal si císař notáře a knihovníka Teodosia a na Mikulášovo přání provedl zásadní redukci na pouhých sto denárů.

Mikuláš vzal list, na němž byl úleva stvrzena, namotal ji na bambusovou hůlku a hodil do moře. Božím řízením hůlka dorazila do přístavu v Myře a dostala se do rukou daňových úředníků, kteří byli velmi překvapeni, ale přizpůsobili se. Nicméně však v Konstantinopoli namítli Konstantinovi rádci císaři, že úleva byla trochu přehnaná. Císař si proto znovu zavolal Mikuláše, aby upravil výši daně, kterou by měli obyvatelé Myry platit. Světec mu odpověděl, že před třemi dny list dorazil do Myry. Vzhledem k tomu, že to bylo nemožné, Konstantin slíbil, že pokud je tomu skutečně tak, potvrdí předchozí výměr.  Když císařští nunciové, které vyslal, aby vše ověřili, dorazili zpátky do

Konstantinopole, potvrdili, že Mikuláš mluvil pravdu. Císař dodržel slovo a daňovou úlevu potvrdil.

Ostatky sv. Mikuláše se stěhují do Bari v Apulii

Nejen Myra, resp. Demre se však může pochlubit tak významným Mikulášovým kultem : rovněž  Bari v Apulii, ležící na pobřeží Jaderského moře v jižní Itálii Mikulášovým kultem žije. Bari obývá okolo 400 tisíc obyvatel a po Neapoli je tak druhým největším městem v jižní Itálii. Právě zde jsou uchovávány ostatky velmi uctívaného světce v neobyčejné bazilice sv. Mikuláše od r. 1087, kdy se řečtí imigranti uprchlí před Turky spolu se 62 italskými námořníky zmocnili v Myře všech ostatků sv. Mikuláše a převezli je do Bari v Apulii a tyto jsou cílem stovek výprav poutníků. Obyvatelé Bari slaví Mikuláše každý rok 8. května,  tedy v den přenesení ostatků velkou slavností odehrávající na moři. Věřící přitom plují na člunech k Mikulášově soše a večer předtím prochází ulicemi města historický průvod hýřící barvami, kterého se zúčastní všichni obyvatelé města.

Bari vydělává na Mikulášových ostatcích dodnes

Dějiny města Bari nezačínají až svatým Mikulášem. Město zmiňuje už Horatius a Tacitus. Od roku 968 bylo Bari sídlem císařského místodržitele a bylo hlavním městem jižní Itálie. Následně však svůj význam ztratilo a právě krádež Mikulášových ostatků měla městu navrátit původní lesk, slávu a ekonomický vzrůst spojený s příchodem poutníků, což se i stalo.

Biskup Mikuláš umírá přirozenou smrtí v Myře a jeho pohřeb se stal demonstrací víry v křesťanské pojetí světa.

Mikuláš je patronem :

Ruska; Lotrinska; ministrantů; dětí; panen; poutníků a cestujících; advokátů, soudců, notářů, obchodníků, lékárníků, hostinských, obchodníků s vínem, výrobců a obchodníků s parfémy, lodníků, rybářů, námořníků, vorařů, mlynářů, pekařů, obchodníků se zrním a semeny, řezníků, sládků, lihovarníků, sedláků, tkalců, obchodníků s krajkami a suknem, kameníků, dělníků v kamenolomech, knihařů, knoflíkářů, svíčkařů; hasičů; zajatců; za šťastnou svatbu; proti nebezpečí vody a na moři; ke znovuzískání ukradených předmětů; proti zlodějům