Přesný čas | Přesný čas online | Atomové hodiny | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Kalendáře | Astronomie

Online přesný čas podle atomových hodin v ČR | Hodiny online | Přesný čas ve světě | Časová pásma | Proroctví

Sibylina proroctví - Proroctví Sibyly Kniha sedmá - pokračování Sibyliných proroctví knihy sedmé

Pokračování Proroctví, jejichž autorkou je Sibyla, královna Michalda Sábská, která sepsala do devíti královských knih, zvaných Sibylina proroctví

Sibyla ve svých Proroctvích v sedmé královské knize pokračuje v prorokování o zemích evropských - Evropu a evropské země popisuje Sibyla ve svých Proroctvích v sedmé knize okolo rok 1200 až 1500 našeho letopočtu, tedy v době po narození Ježíše Krista. Královna Michalda Sábská vznáší proroctví nejen o Evropě, ale dotýká se i situace v Asii a latinskoamerických zemích.

 

Sibyla, autorka proroctví o evropských zemích, zmiňuje ve svých proroctvích i africké a asijské země

Padá-li však stádo hospodáři, tu nemůže říci, že opět nového nabude. To, co jednou pro život na této planetě odumře, To více na tento svět nepříjde. Tím krutější proto trest suchem, kterým Hospodin lidi v době té trestá. Úbytek na straně jedné působí vždy přebytek na straně druhé. Jinak porušena byla by rovnováha na této zeměkouli. Tak řekla jsem ve svém pojednání o zlatě a tak platí i o Přírodě a Bohu.

 

Sibyla vznáší proroctví o suchu a povodních a konkrétně popisuje v kterých zemích se které změny v globálním podnebí projeví

Nešvar všeliký nejenom že zakoření se v zemi Evropě, Asii i Africe, ale i v zemích, o kterých dnes ani ponětí nemáme, a které se za dalekými moři nalézají. Tam rovněž Hospodin ruku svou na hlavu lidu neposlušného vloží, ale suchem trestati již nebude moci, neboť trestal-li tímto způsobem Evropu, nemohl tak trestati Afriku a Asii. Tím by porušil rovnováhu, kterou sám přírodě kdys nařídil. Proto mračna, která z příkazů Hospodinova odplují do zemí těchto, pustí záplavy vod a průtrže rybníků.

 

Královna Sibyla prorokuje o klimatických problémech, se kterými se lidstvo bude potýkat a nazývá tyto globální klimatické změny Božími tresty

Přívalem vod vzbouří se moře a v době, kdy toto přitahováno je magickou silou měsíce, zdvihá se a vystupuje z břehů svých, zaplaví kraj daleko a široko. A tak jako v Evropě lidé nedostatkem vody zmírati budou, tak v zemích Africe a Asii pod vodou zase umírati budou. Voda jest milostí Hospodinovou, ale také velikým trestem. Vlnami mořskými, záplavou řek a rybníků, stálým deštěm změní kraj úplně svoji tvářnost.

 

Sibyla prorokuje o zániku celých měst a lidských obydlí v následku sucha a povodní, se kterými se lidstvo nebude umět vyrovnat

Zmizí mnohé a mnohé osady, které kdysi lidmi obývány byly, zmizí úplně kraje, v nichž palma svůj domov měla. Na jejich místě objeví se veliké pouště, neboť kraj ten pískem mořským nánosem vody úplně přikryt bude. Příjdou pak lidé po staletích a řeknou: “Hle, dno moře“. Nebude to pravdou. Nebude to moře, ale pozůstatky po hněvu Hospodinově. Smrt člověka i přírody.

 

Sibyla, královna Michalda Sábská, řečená Kumanna popisuje proroctví o archeologických objevech, které prokáží existenci dávných civilizací, které byly na stejné, ba i lepší technologické úrovni, než lidé 21. století

A až za několik tisíc let pak najdou lidé zbytky bývalé slávy této země, za několik tisíc let přestanou věřiti v to, že ona ohromná poušť jest bývalým dnem mořským, ale přesvědčí se, že tam byl kdysi takový život, jako v době jejich oni mají. Snad také lepší. Voda, která v dobách těch do zemí afrických a asiatských vnikne, nevystoupí v době oblevy zpět do mračen, aby tam jsouc zahnána větry v místa jiná, vykonala své poslání, ale bude si raziti cestu do země.

 

Královna Michalda, řečená Sibyla, vznáší proroctví o zemětřesení, které postihne značnou část euroasijských zemí

Půda rozžhavená v zemích těchto, půda tvrdá, má ještě žhavější a tvrdší vnitřek. Když pak do tohoto vnitřku vnikne voda, tu vzbouří se tento proti násilí, které se mu přívalem vod činí, vzbouří se a hněv jeho vyvrcholí tím, že celá země do veliké dálky počíná se vlniti. Zemětřesení. I toto jest trest Hospodinův. Tak v té době po přívalu vod nastoupí nová hrůza a tím horší, že před zemětřesením málokdo se ubrání. Prcháš z osady, aby padající příbytek tvůj tě nezabil, prcháš daleko do pouště a ani nevíš, že přesně před krokem tvým otevřela se země, která tě pohltila.

 

Sibyla popisuje ve svých proroctvích vztah člověka k zemětřesení a rozdíl obrany člověka před různými druhy přírodních katastrof, které rovněž prorokuje v létech 1200 našeho letopočtu

Před vodou a ohněm unikneš, ale před zemětřesením ne. Tak hroznými tresty potrestá Hospodin v této době lidi na celém světě. Také mnoho a mnoho ostrovů mořských se propadne, aby nikdy více na povrch nevystoupily. Ne proto, že Hospodinu se znelíbí tyto ostrovy trpěti, ale proto, že i na těchto ostrovech bude zapotřebí lid potrestati a aby nikdy více v těchto místech lidé hřešiti nemohli, pak ostrovy tyto nikdy lidskou nohu na svém povrchu neucítí.

 

Sibyla prorokuje nálady mezi lidmi těžkých dobách přírodních a společenských katastrof 

Tak stane se. Ale myslíš-li, že lid se v době té polepší, pak špatně myslíš. Bude to jenom člověk, člověk, jemuž Hospodin v milosti své všechno dal, člověk myslící, trpící a hřešící. Hřešiti jest přece lépe, nežli trpěti. Hřích jest slastí pro mnohého, ale vždy utrpením pro druhého. Kdyby člověk v té době zanechal svého prostopášného života, kdyby si přiznal, že pro něho a spasení jeho již tolik předtím, jak Mojžíšem, tak i Mesiášem vykonáno bylo, pak by mnohému a mnohému zabránil a nejedna válka v Evropě, která v dobách pozdějších mezi národy různými vypukla, by požehnána byla a lid v bázni Hospodinově, k Jeho cti a chvále dále žil.

 

Sibyla prorokuje vztah člověka ke spořádanému životu a k náboženství, čímž odůvodňuje sociální a přírodní katastrofy

Osud a osudovost všeho. Zde i tam. Lid půjde za hříchem svým, neboť tak, jako kdysi v Judeji a Izraeli tresty tyto za hříčku přírody považovali, tak i oni tak považovati budou. Pro hřešící není Hospodina, Hospodin jest pro mnohé lidi jenom tenkráte, když trpí, když nemohou dále, když jejich síli jsou úplně vyčerpány. V těch dobách pak vidí, že něco musí býti, co jejich cesty řídí, tenkrát vidí, že jest zde Tvůrce, který nad nimi vládne a obracejí se k Němu.

 

Sibyla ve svém proroctví o lidské slabosti konstatuje, že dle jejího pohledu lidé nebudou lepšími v létech 1200 po narození Krista

Proč ne dříve? Člověk si musí přiznati svoji slabost, svoji nicotnost, své vlastní NIC a potom bude tím, čím ho Hospodin učinil – člověkem. To platí o lidech okolo roku 1200 po smrti Mesiášově žijících, kteří několikrát byli poučeni, potrestáni, a přece neuznali za vhodna bíti se v prsa a volati: naše vina, naše vina, naše vina. Ano a veškerým právem naše vina: vina proto, že námi pácháno zlo bylo, vina proto, že jsme hříchů našich neuznali.